Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


11-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 11-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 11.04.2012 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-304/28.03.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещения с обща площ 33.55 кв.м., находящи се в СЗУ с.Червен, Община Асеновград.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-235/12.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
3. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-236/12.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
4. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-237/12.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
5. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-238/12.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
6. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-239/12.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
7. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-240/12.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
8. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-293/28.03.2012 г., относно определяне на цена за отдаване под наем на сграда за енергопроизводство – частна общинска собственост. (ПК по БФ).
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-302/28.03.2012 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост, представляващ част от покривното пространство и от сградата на кметството в с.Добростан, с площ от 24.66 кв.м. за изграждане на приемо-предавателна станция за предоставяне на далекосъобщителни услуги. (ПК по БФ).
10. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-301/28.03.2012 г., относно писмо то инж.Валя Атанасова – Директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.
11. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-306/28.03.2012 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещение – частна общинска собственост, находящи се на територията на гр.Асеновград на Областна дирекция на МВР – Пловдив.
12. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-307/28.03.2012 г., относно промяна в предназначението на общински имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград, кв.270, УПИ ІV-озеленяване и спорт. (ПК по БФ).
13. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-251/26.03.2012 г., относно промяна в предназначението на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в сградата на ул.”Речна” № 8.
14. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-280/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 80437.101.484 по кадастралната карта на с.Червен. (ПК по БФ).
15. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-281/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 80437.101.482 по кадастралната карта на с.Червен. (ПК по БФ).
16. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-282/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 38385.181.636 по кадастралната карта на с.Конуш. (ПК по БФ).
17. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-283/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.533.229 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ).
18. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-284/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 99087.38.19 по кадастралната карта на кв.Горни Воден. (ПК по БФ).
19. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-285/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.535.61 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ).
20. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-286/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 38385.217.412 по кадастралната карта на с.Конуш. (ПК по БФ).
21. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-288/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 99087.20.74 по кадастралната карта на кв.Горни Воден. (ПК по БФ).
22. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-289/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 16955.37.27 по кадастралната карта на с.Горнослав. (ПК по БФ).
23. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-290/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 31108.52.10 по кадастралната карта на с.Златовръх. (ПК по БФ).
24. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-291/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 31108.52.54 по кадастралната карта на с.Златовръх. (ПК по БФ).
25. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-292/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 31108.52.55 по кадастралната карта на с.Златовръх. (ПК по БФ).
26. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-294/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 99088.140.3 по кадастралната карта на кв.Долни Воден. (ПК по БФ).
27. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-297/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 99201.16.48 по кадастралната карта на кв.Наречен, с.Нареченски бани. (ПК по БФ).
28. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-300/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.506.150 по кадастралната карта на гр.Асеновград, ПЗ” Север”. (ПК по БФ).
29. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-299/28.03.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост № 214017 по картата на възстановената собственост на землище с.Манастир, община Лъки. (ПК по БФ).
30. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-296/28.03.2012 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 06029.502.68 по кадастралната карта на с.Боянци. (ПК по БФ).
31. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-298/28.03.2012 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 32398.325.131 по кадастралната карта на с.Нови извор. (ПК по БФ).
32. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-295/28.03.2012 г., относно придобиване на имот – частна собственост за разширение на гробищен парк с.Бачково. (ПК по БФ).
33. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-317/29.03.2012 г., относно изкупуване на ТП “Мандра”, ТП “Млечна кухня” и ТП “Стопански двор” Асеновград – частна общинска собственост. (ПК по БФ).
34. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-318/29.03.2012 г., относно изменение на ПУП на с.Мулдава, общ.Асеновград за УПИ Х-28.572, търговия и обществено обслужване и УПИ ХІ-28.573, обществено обслужване, кв.11 и делба на имот. (ПК по УРТО и БФ).
35. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-319/29.03.2012 г., относно промяна на граница между УПИ ХVІ – комплексно обществено обслужване, кв.2 и улица с о.т.17-19-21 по плана на ПЗ “Север”, гр.Асеновград. (ПК по УРТО и БФ).
36. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-320/28.03.2012 г., относно промяна на границата между имоти собственост на „АУТОПАРС 2000” ООД и общински имоти по плана на ПЗ „Изток” гр.Асеновград. (ПК по УРТО и БФ).
 
ІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
37. Предложение от председателя на ПК по Бюджет и финанси вх.№ С-21/29.03.2012 г., относно допълнение на решение № 39/14.12.2011 г. на Общински съвет – Асеновград.
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-249/23.03.2012 г., относно отпускане на помощ на РУ “Полиция” – Асеновград, областна дирекция на МВР, гр.Пловдив.
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-310/28.03.2012 г., относно изпълнение на проект “Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда, чрез предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Асеновград № BG161PO001/1.4-06/2010/029 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-311/28.03.2012 г., относно изпълнение на проект “Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност” № BG161PO001/1.1-09/2010/019 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-312/28.03.2012 г., относно изпълнение на проект “Асеновград – свещената порта на Родопите” № BG161PO001/3.1-02/2009/007 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
42. Предложение от Управителя на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД вх.№ И-66/26.03.2012 г., относно избор на експерт счетоводител. (ПК по ЗСД)
43. Писмо от Управителя на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД вх.№ И-67/26.03.2012 г., относно приемане на годишен отчет за 2011 г. за цялостната дейност на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД, гр.Асеновград. (ПК по ЗСД)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
44. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-250/26.03.2012 г., относно избор на общински съветници за членове на Общинския консултативен съвет по туризъм.
45. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-233/06.03.2012 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”. (ПК по ЗСД).
46. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-279/28.03.2012 г., относно приемане на годишна Програма за развитието на читалищната дейност в община Асеновград през 2012 г.
47. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-248/20.03.2012 г., относно одобряване на предложения от Клуб за екстремни спортове “Тангра” Асеновград, проект: “Фестивал на екстремните спортове “Асеновград-град Приключение”.
48. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-266/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Родолюбие-1873” гр.Асеновград за явяване на съставите “Вълшебни мелодии”, балет “Терпсихора” и школата по пиано на регионални, национални и международни фестивали и прегледи.
49. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-267/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение с нестопанска цел “Детска песен Надежда Хвойнева” за изяви на автентичната фолклорна група.
50. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-268/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Детско ателие “Пъстроцвет” за стимулиране развитието на талантливи деца в изобразителното изкуство.
51. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-269/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Св.преп.Паисий Хилендарски-1997 г.” гр.Асеновград за честване на юбилей на читалището и участие на танцова формация “Дивна” и литературен клуб “Орфей” в национални фестивали и конкурси.
52. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-270/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на ОДК “Васил Левски” гр.Асеновград за участие в национални и международни конкурси и фестивали в България.
53. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-271/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Хор “Родопски звуци” при Туристическо дружество “Безово” за художествена самодейност.
54. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-272/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Тракийско дружество “Родопи” за участие на Ансамбъл “Капитан Петко войвода” в национални, регионални и местни конкурси, фестивали и събори.
55. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-273/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика “Косара” за участие на национални танцови фестивали.
56. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-274/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на ЦДГ “Дружба” гр.Асеновград за честване на 50-годишен юбилей.
57. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-276/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Ивайло Мирчев за проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на община Асеновград.
58. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-277/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Христо Ботев – 1928 г.” с.Новаково за участие на групата за изворен фолклор на национален събор в гр.Велико Търново.
59. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-278/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Хорова формация при Македонско културно-просветно дружество “Димо Хаджидимов” – Асеновград за отбелязване на 60 годишен юбилей на хора, юбилеен концерт и издаване на диск.
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
60. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-257/27.03.2012 г., относно молба от Борис Борисов за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ).
61. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-259/27.03.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мария Исакова. (ПК по БФ).
62. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-260/27.03.2012 г., относно молба от Елеонора Лучинска за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ).
63. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-261/27.03.2012 г., относно молба от Филиз Бекирефендева за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ).
64. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-264/27.03.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лучия Шаранкова. (ПК по БФ).
65. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-262/27.03.2012 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти – сираци и полусираци от випуск 2011/2012 г.. (ПК по БФ и ОК).
66. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-263/27.03.2012 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Асеновград за 2012 г.
67. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-265/27.03.2012 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: “социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1: “Подкрепа на социалната икономика”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”. (ПК по БФ).
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
68. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-246/16.03.2012 г., относно молба от “Виапласт” ЕООД за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
69. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-247/16.03.2012 г., относно молба от Ридван Идриз за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
70. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-243/14.03.2012 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП (ПР) за УПИ І-общежитие, кв.147 по регулационния план на гр.Асеновград.
71. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-321/29.03.2012 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-озеленяване кв.30 по регулационния план на кв.Долни Воден.
72. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-323/29.03.2012 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-109, общински пазар, кв.21 по регулационния план на ПЗ “Север”, гр.Асеновград.
73. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-322/29.03.2012 г., относно откриване на процедура за промяна предназначението на имот КИ 49309.3.107 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Мотополигон”.
74. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-242/14.03.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Айдън Рамадан, Айнур Рамаданов и Айваз Рамадан.
75. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-309/28.03.2012 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград за 2011 г. (ВСИЧКИ ПК)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 02.04-05.04.2011 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
02.04.2011 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
03.04.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
03.04.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
04.04.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05.04.2011 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 
 
 
 
 

 


Валидно до: 11.04.2012

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

29 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 10.04.2013
Съобщение за плащане на местни данъци 2013 година Валидно до: 31.03.2013
Скринингово измерване на костна плътност Валидно до: 28.03.2013
28 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.03.2013
Проект на окончателен списък на крайнонуждаещите се граждани за 2013 г. Валидно до: 25.03.2013
Срокът за приемане на творби за конкурсът „Васил Левски-140 години жива идея за свободата” се удължава до 12.03.2013г. Валидно до: 13.03.2013
Тържествено честване по случай 135 г. от освобождението на България Валидно до: 03.03.2013
„Васил Левски-140 години жива идея за свободата” Валидно до: 27.02.2013
27 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.02.2013
Да се поклоним пред паметта на Васил Левски /1837 г.-1873 г./ Валидно до: 19.02.2013
Проектосписък на крайнонуждаещите се граждани за 2013 година Валидно до: 18.02.2013
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проект- бюджет 2013 г. и отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на Община Асеновград Валидно до: 08.02.2013
Община Асеновград подписа договор за проект "Ефективна и модерна администрация - Община Асеновград" Валидно до: 08.02.2013
Пехливанските борби в Асеновград-традиция и атракция Валидно до: 01.02.2013
Двадесет и първи конкурс „Най-добро домашно вино”- Да отпием глътка вино и да тропнем едно станимашко хоро с Виевската група Валидно до: 31.01.2013
Община Асеновград oбявява кулинарен конкурс за "Най-вкусните станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2013
Община Асеновград представя уникалната за България ГИС за туристически атракции Валидно до: 31.01.2013
26- то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.01.2013
Община Асеновград уведомява избирателите, във връзка с провеждането на Националния референдум и предстоящи избори Валидно до: 27.01.2013
Справка в избирателните списъци за националния референдум на 27.01.2013 г. Валидно до: 27.01.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм