Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


14-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 14-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 16.05.2012 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-303/28.03.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещение /павилионен тип/ с обща площ 165 кв.м., находящ се в кв.Запад, ул.”Лозница” по плана на Асеновград.
2. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-315/29.03.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост – Терен № 2 с площ 30 кв.м., находящ се в кв.”Запад”, ул.”Лозница”, гр.Асеновград.
3. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-316/29.03.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост – Терен № 4 с площ 73.30 кв.м., находящ се в кв.”Запад”, ул.”Лозница”, гр.Асеновград.
4. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-325/29.03.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен № 2 с площ 18 кв.м., находящ се в кв.”Запад”, ул.”Лозница”, гр.Асеновград.
5. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-352/02.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен № 1 с площ 51.00 кв.м., находящ се на ул.”Лозница”, кв.Запад, гр.Асеновград.
6. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-354/02.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен с площ 34.40 кв.м., находящ се на ул.”Рилска”, УПИ І-общежитие, кв.87 по плана на гр.Асеновград.
7. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-355/02.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – общинска собственост – Терен с площ 94 кв.м., находящ се на ул.”Драгоман”, гр.Асеновград.
8. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-356/02.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещения с обща площ 40 кв.м., находящ се на ІІ етаж в сградата на “Битов комбинат с аптека”, ул.”Родопи” № 49, с.Нареченски бани.
9. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-357/02.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещение /павилионен тип/ с обща площ 56 кв.м. и движимо имущество, находящ се в с.Конуш с предназначение – млекосъбирателен пункт.
10. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-353/02.05.2012 г., относно молба вх.№ 94-М-179/05.04.2012 г. от д-р Митко Георгиев Начков. (ПК по БФ).
11. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-305/28.03.2012 г., относно промяна в предназначението на обект – обособена част от недвижим имот публична общинска собственост – Помещение с полезна площ 57.75 кв.м., находящо се в сградата на Читалище “Христо Ботев”, кв.Долни Воден.
12. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-287/28.03.2012 г., относно разпореждане със земеделска земя - частна общинска собственост в землището на с.Леново. (ПК по БФ).
13. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/03.05.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.533.235 – гр.Асеновград. (ПК по БФ).
14. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-366/03.05.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.533.231 – гр.Асеновград. (ПК по БФ).
15. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-368/03.05.2012 г., относно продажба на незастроени имоти, находящи се в кв.Долни Воден, ул.”Вигла”. (ПК по БФ).
16. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-369/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Запад”, ул.”Лозница” № 10, бл.7/5, вх.А, ет.8, ап.65 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
17. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-370/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 82, вх.А, ет.1, ап.3 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
18. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-371/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Запад”, ул.”Георги Ковачев” № 9, бл.5/8, ет.4, ап.19 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
19. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-372/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Запад”, ул.”Хан Кардам” № 1-5, бл.3/5, вх.Б, ап.40 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
20. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-373/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 99, ет.10, ап.35 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
21. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-374/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Запад”, ул.”Георги Ковачев” № 1, бл.6/8, ет.12, ап.74 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
22. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-375/03.05.2012 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Запад”, ул.”Георги Ковачев” № 3, бл.4/8, ет.6, ап.30 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
23. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-350/02.05.2012 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на автобус “Неоплан” Н213Х с рег.№ РВ7567ВР – общинска собственост.
24. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-349/02.05.2012 г., относно утвърждаване цената на водата за напояване. (ПК по БФ).
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-351/02.05.2012 г., относно закриване на процедура за приватизация на обекти – частна общинска собственост.
26. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-367/03.05.2012 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
27. Докладна записка от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/03.05.2012 г., относно приемане на решение за избор на форма на управление на горските територии общинска собственост в съответствие с чл.181, ал.1 от Закона за горите и определяне на лице по чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите, което ще осъществява управлението на горските територии собственост на Община Асеновград.
 
ІІ. Постоянна комисия Правна:
28. Докладна записка от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-379/03.05.2012 г., относно приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Асеновград. (ПК по ОС)
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
29. Докладна записка от Управителя на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД вх.№ И-92/26.04.2012 г., относно избор на експерт счетоводител. (ПК по ЗСД)
30. Докладна от Управителя на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД вх.№ И-74/30.03.2012 г., относно приемане на доклад за дейността на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД за 2011 г.. (ПК по ЗСД)
31. Докладна записка от Управителя на “Обреден дом” ЕООД гр.Асеновград вх.№ И.-79/05.04.2012 г., относно приемане на годишния отчет и баланс на “Обреден дом” ЕООД за 2011 г.
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
32. Предложение вх.№ ДЗ-377/03.05.2012 г. за удостояване със званието “Почетен гражданин на гр.Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-360/02.05.2012 г., относно предложение за побратимяване с община Нилюфер – град Бурса /Република Турция/.(ВСИЧКИ ПК).
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-275/28.03.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на “Съюз на творците – Асеновград” за провеждане на фестивал “Изкуство и красота”.
35. Докладна записка от инж.М.Вълканова–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-361/02.05.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Ново Арт общество чрез Мариана Дафчева за издаване на втори брой на списанието “Нов вечерник” – списание за литература, изкуство и култура.
36. Докладна записка от инж.М.Вълканова–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/02.05.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Исторически музей – Асеновград за издаване на сборник с материали от научен форум на тема “Паисий и неговото време”.
37. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-347/27.04.2012 г., относно годишен доклад за осъществените читалищни дейности през 2011 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
38. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-335/25.04.2012 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2012г.
39. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-334/25.04.2012 г., относно одобряване разпределение на средствата по § 17 от ППЗУПГМЖСВ за 2012 г.
            40. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-340/27.04.2012 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на събор-преглед на спортната и художествена самодейност на хората със зрителни и зрително-слухови увреждания. (ПК по ОК)
            41. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-342/27.04.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христо Трайков Граматиков.
            42. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-343/27.04.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любен Ясенов Асенов.
            43. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-344/27.04.2012 г., относно заявление от Хайрие Садък Абдурахман за отпускане на еднократна социална помощ.
            44. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-345/27.04.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Невзер Назлова Ахмедова.
VІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
            45. Предложение от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-348/02.05.2012 г., относно промяна на общинска транспортна схема за междуселищни автобусни линии.
            46. Докладна записка от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-358/02.05.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Мария Петкова Ташева и Атанас Благоев Аргиров.
            47. Докладна записка от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/02.05.2012 г., относно съгласуване на парцеларен план за трасе за кабел 20кV от подстанция “Станимака” до ВРУ в УПИ І-31101, землище с.Караджово, община Садово за частта от трасето, преминаващо през територията на Община Асеновград.
 
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                     /инж.Маргарита Стоилова/
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 07.05-10.05.2012 Г.
 
  
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
07.05.2012 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
08.05.2012 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
08.05.2012 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
09.05.2012 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
09.05.2012 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10.05.2012 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 
 

 


Валидно до: 16.05.2012

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Покана за публично обсъждане на “Програма за управление на социалните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г.” Валидно до: 14.09.2012
19-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.09.2012
Общинска служба "Земеделие"-Асеновград обявява заседание на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ Валидно до: 31.08.2012
18-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 01.08.2012
Община Асеновград набира приемни семейства по Проект „И аз имам семейство” Валидно до: 01.08.2012
Програма на Община Асеновград по случай 175 г. от рождението на Апостола на свободата Васил Левски Валидно до: 18.07.2012
От 25.6.2012г. храната за диабетно болните в Асеновград ще се раздава в заведението „Трифон Зарезан” на ул. Ал.Стамболийски" 10 Валидно до: 15.07.2012
17-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 11.07.2012
Теренните археологически проучвания на НПК „Асенова крепост” за сезон 2012 г., Община А-д набира студенти за общи работници Валидно до: 10.07.2012
Покана за участие в публична среща по проект eReNet Валидно до: 04.07.2012
Фестивал на екстремните спортове „Асеновград – град Приключение” Валидно до: 01.07.2012
Съобщение във връзка с работата на детските градини през летния период Валидно до: 01.07.2012
Програма на мероприятията по повод Еньовден и Фестивала на сватбените ритуали Валидно до: 30.06.2012
Програма на провеждащия се за първи път в Асеновград "Средновековен панаир" от 22.06.- до 24.06. край параклиса „Св.Атанасий” Валидно до: 30.06.2012
Децата от ДДЛРГ „Гергана” – с. Нареченски бани се представиха отлично и се завърнаха като победители от ХVІ „Фестивал на радост Валидно до: 29.06.2012
Първо третиране на зелените площи за обществено ползване на гр.Асеновград против кръвосмучещи паразити /кърлежи и др./ Валидно до: 22.06.2012
16-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 20.06.2012
Отбелязване на Паисиеви дни в Община Асеновград Валидно до: 19.06.2012
"Водоснобдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив уведомява жителите и гостите на с. Бачково Валидно до: 16.06.2012
Покана за участие в информационен семинар "Областен информационе център- Пловдив-в близост до хората" Валидно до: 14.06.2012

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм