Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


26- то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 26-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 30.01.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601

 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград
 и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. вх.№ С-1/16.01.2013 г. (ВСИЧКИ ПК ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІ. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-23/16.01.2013 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград 2011-2015 г. (ВСИЧКИ ПК ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІІ. Отчет от кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Асеновград за периода 13.06.2012 г. до 21.11.2012 г. към 08.01.2013 г. вх.№ ДЗ-43/17.01.2013 г. (ВСИЧКИ ПК ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-6/11.01.2013 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
2. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-5/10.01.2013 г., относно намаляване на наемната цена на Помещения с обща площ 53.54 кв.м., находящи се в сградата на първи етаж в СЗУ с Новаково, с предназначение “Извършване на здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ)
3. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-8/15.01.2013 г., относно намаляване на наемната цена на Помещения с обща площ 45.19 кв.м., находящи се в СЗС с.Златовръх и Помещения с обща площ 39.44 кв.м., находящи се във ФЗП с.Нови извор, с предназначение “Извършване на здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ)
4. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-13/15.01.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен № 10 с площ 15 кв.м., находящ се в кв.207, УПИ ІІ-жилищно застрояване и магазини по плана на Асеновград.
5. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-42/17.01.2013 г., относно отдаване под наем на 23 бр. терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на печатни произведения, цигари и пакетиране стоки в гр.Асеновград. (ПК УРТО и БФ)
6. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-40/17.01.2013 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в кв.Долни Воден, ул.”Вигла”. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-24/16.01.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – самостоятелен обект в сграда /магазин/, находящ се на ул.”Княз Борис І” № 6, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
8. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-25/16.01.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Врата. (ПК по БФ)
9. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-26/16.01.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 51830.113.38 по КК на с.Новаково.(ПК по БФ)
10. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-27/16.01.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – самостоятелен обект в сграда /парова централа в бл.”Ехо”/, находящ се на ул.”Ал.Стамболийски” № 41, гр.Асеновград.(ПК по БФ)
11. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-28/16.01.2013 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 99087.504.389 – кв.Горни Воден, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
12. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-29/16.01.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на кв.Долни Воден, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
13. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-44/17.01.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 80437.13.78 по кадастралната карта на с.Червен. (ПК по БФ)
14. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-30/16.01.2013 г., относно учредяване право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр.Асеновград, ул.”Георги Ковачев” №9, бл.5/8. (ПК по БФ)
15. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-11/15.01.2013 г., относно промяна на предназначението и обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост – Сграда, находяща се в гр.Асеновград, ЖК “ЮГ”, кв.11. (ПК по БФ)
16. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-33/16.01.2013 г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 99087.504.84 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград. (ПК по УРТО и БФ)
17. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-32/16.01.2013 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти 00702.525.111 и 00702.525.112 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-3/08.01.2013 г., относно изработване на Общ устройствен план на гр.Асеновград и част от землището му.
19. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-41/17.01.2013 г., относно промяна на граница между УПИ ХХІХ-общ., кв.190 и улица с о.т.867-867а-867б по плана на гр.Асеновград. (ПК по ОС)
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-685/04.12.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за ПИ с КИ 99201.75.19 по КК на с.Нареченски бани и обединяването му с ПИ с КИ 99201.16.48 – земеделска земя и промяна на предназначението на имота за МВЕЦ-Наречен.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-687/04.12.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 00702.7.28 по КК на Асеновград за дърводелска работилница.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-36/16.01.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – част от поземлен имот с КИ 72789.507.68 по кадастралната карта на с.Тополово, общ.Асеновград за “Жилищно строителство”.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-34/16.01.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 00702.18.23 по кадастралната карта на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-22/16.01.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 44834.10.33 по кадастралната карта на с.Лясково за “Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-38/16.01.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП – парцеларен план за промяна предназначението на части от имоти КИ 99088.20.79 и КИ 99088.35.4 по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за строеж на кръстовище с кръгово движение.
26. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ 37/16.01.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І – културен дом, СНС кв.41 по регулационния план на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
27. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-684/04.12.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Фатма Реджебова Исмаилова.
28. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-686/04.12.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Маргарита Костадинова Славова.
29. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-35/16.01.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от ЕТ “Георги Бренчев-Трейд”.
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
30. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-31/16.01.2013 г., относно определяне на начална цена за годишен наем за обособени части от обект недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград, ул.”Изложение” № 6, паркинг, със застроена площ 276 кв.м. и паркинг с прилежащ терен с площ 708 кв.м. (ПК по ОС)
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-15/15.01.2013 г., относно отпускане на помощ на РУ “Полиция” – Асеновград, Областна дирекция на МВР – гр.Пловдив.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-7/14.01.2013 г., относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2013 г.
VІІ. Постоянна комисия Правна:
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-21/16.01.2013 г., относно предложение за приемане на Правилник за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията на гр.Асеновград. (ВСИЧКИ ПК)
VІІІ. Постоянна комисия по Екология:
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-16/15.01.2013 г., относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Асеновград 2013-2020 г. (ВСИЧКИ ПК)
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-17/15.01.2013 г., относно приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Асеновград. (ПК Правна)
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-18/15.01.2013 г., относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград 2013-2015 г.
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-19/15.01.2013 г., относно приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на Община Асеновград. (ПК Правна)
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-14/15.01.2013 г., относно създаване на общинско предприятие “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци – Асеновград” към Община Асеновград и приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци – Асеновград”. (ВСИЧКИ ПК)
ІХ. Постоянна комисия по Образование и култура:
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-39/17.01.2013 г., относно предложение за побратимяване с община Димитровград, Република Сърбия.
Х. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
40. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-12/15.01.2013 г., относно отпускане на финансови средства за първото бебе на Община Асеновград за 2013 г. (ПК по БФ)
41. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-9/15.01.2013 г., относно отчитане разходването на средства по § 17 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2012 г. и одобряване разпределението им за 2013 година.
42. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-10/15.01.2013 г., относно разпределение на Общинския жилищен фонд за 2013 г. (ПК по ОС)
  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                      /д-р Светозар Шуманов/
 
   
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 21.01-24.01.2013 Г.
   
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21.01.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
21.01.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
22.01.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
22.01.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА 
23.01.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.01.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24.01.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 30.01.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

КОЛЕДНО–НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2013
38 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.12.2013
Публично обсъждане на материали за проекта на бюджета за 2014г. и разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014г. Валидно до: 29.11.2013
37 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.11.2013
Асеновград празнува две седмици Деня на народните будители. Валидно до: 01.11.2013
36 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.10.2013
Честит Димитровден, скъпи съграждани! Валидно до: 26.10.2013
Търсят се специалисти по проекта „Работилница за родители” Валидно до: 04.10.2013
Конкурс за журналисти „Наградата на общините” Валидно до: 04.10.2013
35 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.09.2013
Програма на община Асеновград по случай 22 септември-Ден на българската независимост Валидно до: 19.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 16.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 02.09.2013
График за работата на общинските детски градини обхванати от Проекта за енергийна ефективност през летния период Валидно до: 31.08.2013
От 01.08.2013 г. Община Асеновград въвежда временно лятно работно време Валидно до: 30.08.2013
34 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2013
Обява за вакантни длъжности за военнослужещи Валидно до: 21.08.2013
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Пловдив Валидно до: 18.08.2013
110 г. от Илинденско-Преображенското въстание Валидно до: 01.08.2013
Честваме 176 г. от рождението на Васил Левски Валидно до: 18.07.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм