Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


28 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 28-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.03.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-126/12.03.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост – сграда с КИ 00702.532.108.2, находящ се в УПИ І-озеленяване, кв.364 по плана на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
2. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-105/12.03.2013 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 24.40 кв.м. представляващ част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на втория етаж в административна сграда – кметство, читалище, поща, построена в УПИ ІІІ-СНС, кв.12 по плана на с.Орешец. (ПК по БФ)
3. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-106/12.03.2013 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с полезна площ 61.68 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в приземния етаж на сграда – Кметство, построена в УПИ І-кметство, кв.14 по плана на с.Бачково. (ПК по БФ)
4. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-90/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.16.65 по КК на гр.Асеновград, местност “Лакова”. (ПК по БФ)
5. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-91/13.02.2013г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.22.169 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-125/12.03.2013 г., относно смяна на предназначение и отдаване под наем на обект – помещение с площ 43.20 кв.м. – обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в приземния етаж в сградата на Читалище “Н.Вапцаров” – с.Тополово. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-144/13.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Добростан. (ПК по БФ)
8. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-147/13.03.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.24.1244 по КК на гр.Асеновград, местност “Баира”. (ПК по БФ)
9. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-146/13.03.2013 г., относно заявление от Георги Желязков – Управител на “Техномонтаж” ООД за покупка на общинска земя, попаща в УПИ ХІІ-21, стоп.дейност от кв.16, находящ се в ПЗ “Север”, гр.Асеновград с цел прилагане на регулацията. (ПК по БФ)
10. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-169/13.03.2013 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 44834.55.24 по КК на с.Лясково. (ПК по БФ)
11. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-170/13.03.2013 г., относно продажба на земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в кв.Горни Воден, м.”Сингел” с № 99087.232.106. (ПК по БФ)
12. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-171/13.03.2013 г., относно продажба на земеделска земя с КИ № 37633.61.16 в землището на с.Козаново, м.”Чандърлийката/Бос”. (ПК по БФ)
13. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-143/13.03.2013 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Боянци, (ПК по БФ)
14. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-145/13.03.2013 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в гр.Асеновград, ул.”Незабравка”, кв.381. (ПК по БФ)
15. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-168/13.03.2013 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Горни Воден, м.”Баш колиба”. (ПК по БФ)
16. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-175/14.03.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49309.28.596 по КК на с.Мулдава. (ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-101/28.02.2013 г., относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Асеновград. (ПК Правна)
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-167/13.03.2013 г., относно изработване на ОУП на Община Асеновград.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-100/28.02.2013 г., относно молба от ЕТ “Мюмюн Аптула” и писмо на началник отдел “УОСНИНАР” за изготвяне на схема по чл.56 от ЗУТ.
20. Докладна записка от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-172/13.03.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-училище, кв.25 по регулационния план на с.Новаково.
21. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-173/13.03.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ на кв.10 по подробния устройствен план на с.Тополово.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-107/12.03.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 38385.5.2 по КК на с.Конуш за рибовъдни басейни и волиера и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-142/13.03.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/ - парцеларен план за осигуряване на транспортна връзка между улица “Ивайло” в с.Боянци и полски път с КИ № 06029.105.5 по кадастралната карта на с.Боянци.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-123/12.03.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 49309.22.5 по КК на с.Мулдава за “Жилищно строителство”.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-124/12.03.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99087.18.189 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-130/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.126.34 по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за “Гробищен парк”.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-131/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 51830.161.198 по кадастралната карта на с.Новаково и обединяването му с имот КИ 51830.161.587 по КК на с.Новаково за “Разширение на гробищен парк с.Новаково”.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-132/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 43298.61.3 по кадастралната карта на с.Леново за “Кравеферма”.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-133/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.13.42 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Кравеферма”.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-134/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 43298.80.6 и КИ 43298.80.7 по кадастралната карта на с.Леново и обединяването им с имот КИ 43298.80.11 по кадастралната карта на с.Леново за “Краварник”.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-135/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 32341.22.3 по кадастралната карта на с.Избегли за “Животновъдни ферми”.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-136/12.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 72789.312.11 по кадастралната карта на с.Тополово за “Жилищно строителство”, включването му в строителни граници на с.Тополово и обединяването му с имот КИ 72789.503.169 по кадастралната карта на с.Тополово.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
33. Становище от Мюмюн Алиджик – зам..-кмет на общината вх.№ ДЗ-103/11.03.2013 г., относно докладна записка от инж.Дора Делчева – Управител на “Обреден дом” ЕООД, гр.Асеновград.
34. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-141/13.03.2013 г., относно кандидатстване с проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Асеновград” по Оперативна програма “Регионално развитие”.
35. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-166/13.03.2013 г., относно кандидатстване с проект “Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период” по Оперативна програма “Административен капацитет”.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
36. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-165/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Хор “Родопски звуци” при туристическо дружество “Безово”. (ПК по БФ)
37. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-163/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение с нестопанска цел “Детска песен – Надежда Хвойнева”. (ПК по БФ)
38. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-159/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на ОДК “Васил Левски” гр.Асеновград. (ПК по БФ)
39. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-156/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Христо Ботев-1928”, кв.Долни Воден, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
40. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-152/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Ангел Маринов за издаване на обзорното информационно издание дайджест “Асеновград 2013 г.”. (ПК по БФ)
41. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-151/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Павлина Николова за издаване на книга – летопис на с.Избегли “През пламъка на времето”. (ПК по БФ)
42. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-150/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на “Ново Арт общество – Асеновград” за издаване на трети брой на списанието за литература, изкуство и култура “Нов вечерник”. (ПК по БФ)
43. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-160/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Св.преп.Паисий Хилендарски”. (ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
44. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-62/11.02.2013 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”.
45. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-61/11.02.2013 г., относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Асеновград за 2013 г.
46. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-108/12.03.2013 г., относно приемане на Годишен план 2013 г. за младежка политика към Община Асеновград.
47. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-109/12.03.2013 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – “Да не изоставяме нито едно дете”.
48. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-127/12.03.2013 г., относно кандидатстване с проект: “Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ “Щастливо детство” с.Тополово и ОУ “Отец Паисий” с.Мулдава в Община Асеновград по Националната схема за зелени инвестиции – “Национален доверителен еко фонд”.
49. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-110/12.03.2013 г., относно молба от Хайрие Садък Абдурахман за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за Мелиха Садъкова Хаджисадъкова. (ПК по БФ)
50. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-121/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Севджан Османова Алиева. (ПК по БФ)
51. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-122/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Огнян Илиев Георгиев. (ПК по БФ)
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                      /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 18.03-21.03.2013 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.03.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.03.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.03.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.03.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.03.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.03.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

 


Валидно до: 27.03.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм