Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


30 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 30-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.05.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-270/09.05.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещения с обща площ 1088.74 кв.м., находящи се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, УПИ Х-жилищно строителство и магазини, кв.203 по плана на гр.Асеновград.
2. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-259/08.05.2013 г., относно определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им. /ПК по ОК/
3. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-234/09.04.2013 г., относно издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект – язовир в землището на с.Мулдава, местността “Кавачетата”, поземлен имот № 49309.15.101 по плана на с.Мулдава, общ.Асеновград, обл.Пловдив с обща площ 113.326 дка за аквакултури и свързаните с тях дейности.
4. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-269/08.05.2013 г., относно експлоатация на почистени от неорганични отпадъци пространства между гробовете в гробищен парк на ул.”Цар Иван Асен ІІ”.
5. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-241/15.04.2013 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2013 г. (ПК по ЗСД)
6. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-280/09.04.2013 г., относно учредяване на възмездно право на ползване върху общински поземлени имоти /земеделска територия/ в землището на гр.Асеновград на “Литос Комерс” ООД.
7. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-278/09.04.2013 г., относно продажба на два броя поземлени имоти, находящи се в с.Боянци. /ПК по БФ/
8. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-281/09.04.2013 г., относно продажба на незастроен поземлен имот с КИ № 99087.508.364 по КК и КР на кв.Горни Воден. /ПК по БФ/
9. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-284/10.04.2013 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в урбанизираната територия на с.Стоево. /ПК по БФ/
10. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-293/10.04.2013 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Долни Воден, м.”Кайнака”. /ПК по БФ/
11. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-294/10.04.2013 г., относно продажба на 10 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Горни Воден. /ПК по БФ/
12. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-296/10.04.2013 г., относно продажба на поземлени имоти с К № 38799.106.68 и К № 38799.104.95, находящи се в землището на с.Косово, м.”Василке”. /ПК по БФ/
13. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-282/09.04.2013 г., относно продажба на земеделска земя в с.Червен, м.”Кантона” с КИ № 80437.13.93. /ПК по БФ/
14. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-283/09.04.2013 г., относно продажба на земеделска земя в гр.Асеновград, м.”Капсида” с КИ № 00702.8.241. /ПК по БФ/
15. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-285/10.04.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землище Горни Воден, м.”Сингел” с КИ № 99087.35.2. /ПК по БФ/
16. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-290/10.04.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Златовръх. /ПК по БФ/
17. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-291/10.04.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Горнослав, м.”Менджиева чешма” с КИ № 16955.32.24. /ПК по БФ/
18. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-292/10.04.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Мулдава, м.”Бърчината” с КИ № 49309.8.71. /ПК по БФ/
19. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-279/09.04.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.16.65 по кадастралната карта на гр.Асеновград, местност “Лакова”. /ПК по БФ/
20. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-297/10.05.2013 г., относно удължаване срока на договор за учредено право на строеж на “Шел – България” ООД в ПИ № 00702.510.18.
21. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-286/10.04.2013 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Изток”, ул.”Гонда вода” № 10, ЖСК Люляк, вх.В, ет.1, ап.3 на наемател, настанен по административен ред. /ПК по БФ/
22. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-287/10.04.2013 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с адрес: гр.Асеновград, ЖК “Изток”, бл.3, вх.Б, ет.5, ап.39 на наемател, настанен по административен ред. /ПК по БФ/
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-260/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в УПИ V-зеленина, кв.169 по плана на гр.Асеновград.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-261/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в УПИ ІІ-зеленина, стоматология и ТП кв.39 по плана на гр.Асеновград.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-262/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в УПИ ІV-ИЦМ, кв.7 по плана на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-263/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в УПИ І-КЖС магазини, кв.16 по плана на гр.Асеновград.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-264/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в УПИ ІІ-общ.сграда в кв.260 и в УПИ ІІІ-ЖС и ресторант в кв.203 по плана на гр.Асеновград.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-265/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в кв.2 по плана на ПЗ “Север” и в улична регулация между квартали 63 и 64 по плана на гр.Асеновград.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-267/08.05.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в кв.379 по плана на гр.Асеновград.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-266/08.05.2013 г., относно молба от фирма “ИРА 92” ЕООД за изменение на одобрена схема по чл.56 от ЗУТ.
31. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-273/09.05.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Милен Христов Топузов.
32. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-274/09.05.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за улица с о.т. 33-52 по регулационния план на с.Патриарх Евтимово.
33. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-288/10.04.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПР/ на кв.6 по подробния устройствен план на с.Мулдава.
34. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-289/10.04.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПР/ на кв.23 по подробния устройствен план на с.Избегли.
35. Предложение от Манол Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-298/10.05.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ на кв.10 по подробния устройствен план на с.Тополово.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-271/09.05.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/ - парцеларен план за трасе за уличен водопровод за водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ с КИ № 49309.2.271 по кадастралната карта на с.Мулдава.
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-276/09.05.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.37.27 по кадастралната карта на с.Горнослав за “Жилищно застрояване”.
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-277/09.05.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 72789.507.68 по кадастралната карта на с.Тополово за “Жилищно строителство”.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-268/08.05.2013 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ – Пловдив” АД за начина на гласуване по точките от дневния ред на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на “МБАЛ – Пловдив” АД.
40. Писмо от Управителя на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД вх.№ И-36/18.03.2013 г., относно приемане на годишния отчет и баланс на дружеството за 2013 г. /ПК по ЗСД/
41. Докладна записка от Управителя на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД вх.№ И-42/29.03.2013 г., относно приемане на годишния отчет и баланс на дружеството за 2013 г. /ПК по ЗСД/
42. Докладна записка от Управителя на “Обреден дом” ЕООД вх.№ И-45/05.04.2013 г., относно приемане на годишния отчет и баланс на дружеството за 2013 г. /ПК по ЗСД/
43. Докладна записка от Управителя на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД вх.№ И-41/29.03.2013 г., относно избор на експерт счетоводител за 2013 г.
44. Предложение от Управителя на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД вх.№ И-48/16.04.2013 г., относно избор на експерт счетоводител за 2013 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
45. Предложение вх.№ ДЗ-295/10.05.2012 г. за удостояване със званието “Почетен гражданин на гр.Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
46. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-242/15.04.2013 г., относно приемане на Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Асеновград 2014-2020 г.
47. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-243/15.04.2013 г., относно приемане на Програма за развитието на младежките дейности в Община Асеновград 2014-2020 г.
48. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-218/28.03.2013 г., относно предложение от Съюза на българските писатели за финансиране на издаването на избрани произведения на Петър Динчев. (ПК по БФ)
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
            49. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-254/08.05.2013 г., относно приемане на допълнение и изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми от община Асеновград.
            50. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-257/08.05.2013 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград. (ПК по БФ)
            51. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-256/08.05.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на община Асеновград по утвърдени вътрешни правила за реда, начина и условията за отпускане/отказване на еднократна социална помощ на граждани от община Асеновград. (ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /П/
                                                                                              /д-р Светозар Шуманов/
 

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 13.05-16.05.2013 Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
13.05.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
14.05.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.05.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.05.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.05.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 

 


Валидно до: 22.05.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм