Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


36 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 36-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
30.10.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-544/11.10.2013 г., относно молби на търговци – наематели на обекти и терени общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Асеновград за удължаване срока на договорите за наем с 5 години. (ПК по БФ)
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-575/16.10.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-549/15.10.2013 г., относно определяне начална наемна цена на терени – публична общинска собственост и на павилиони – общинска собственост, поставени върху терени – публична общинска собственост, находящи се в с.Нареченски бани. (ПК по БФ)
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-550/15.10.2013 г., относно заявление от ЕТ “Д-р Евгения Ангелова – АИПППДМ”.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-551/15.10.2013 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост на ОДЗ “Зорница”, гр.Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-552/15.10.2013 г., относно промяна в предназначението на обект – частна общинска собственост – Полумасивна сграда със ЗП 149 кв.м., съставляваща имот № 94, построена в УПИ ХХІІ-стопанска дейност, кв.3 по плана на с.Мостово.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-568/16.10.2013 г., относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-472/13.08.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ с КИ 99087.37.91 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
 9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-558/15.10.2013 г., относно управление на ПИ 00702.510.18 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-560/15.10.2013 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти 00702.524.317, 00702.524.318 и 00702.524.319. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-571/16.10.2013 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти 00702.518.21.1.46 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-557/15.10.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землищата на с.Козаново, Леново, Боянци, Конуш и Тополово. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-559/15.10.2013 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в гр.Асеновград, под парк “Баделема”, ул.”Христо Ботев”. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-569/16.10.2013 г., относно продажба на поземлен имот в гр.Асеновград с КИ № 00702.257.170. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-570/16.10.2013 г., относно продажба на земеделска земя в гр.Асеновград с КИ № 00702.7.330. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-572/16.10.2013 г., относно продажба на земеделска земя в с.Тополово, м.”Армотлука” с КИ № 72789.53.203. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-573/16.10.2013 г., относно продажба на поземлен имот в гр.Асеновград с КИ № 00702.515.279. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-576/16.10.2013 г., относно продажба на 2 бр. земеделски земи в землището на с.Златовръх с КИ № № 31108.31.36 и 31108.41.230. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-577/16.10.2013 г., относно продажба на земеделска земя в м.”Чакъла” гр.Асеновград с КИ № 00702.24.162. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-578/16.10.2013 г., относно продажба на земеделска земя в кв.Долни Воден, гр.Асеновград с КИ № 99088.126.22. (ПК по БФ)
21. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-548/14.10.2013 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от ОПФ на територията на Община Асеновград за 2014 г.
22. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-553/15.10.2013 г., относно определяне на земите от ОПФ без мери и пасища, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ОПФ.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-580/16.10.2013 г., относно откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на корен – общинска частна собственост, попадаща в отдел 375 по картата на възстановената собственост на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив. (ПК по БФ)
24. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-581/16.10.2013 г., относно откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на корен – общинска частна собственост, попадаща в отдел 373 по картата на възстановената собственост на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив. (ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-562/15.10.2013 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
26. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-566/15.10.2013 г., относно допълване на решение № 1070 от 28.08.2013 г.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-579/16.10.2013 г., относно изменение на т.ІІ на Решение № 999/27.10.2013 г. на Общински съвет – Асеновград.
28. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-563/15.10.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 22839.44.18 по КК на с.Долнослав за “Овчарник”.
29. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-564/15.10.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПП/ за електропровод до поземлен имот с КИ 99088.15.29 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград
30. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-565/15.10.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.11 и кв.5 и изменение на улична регулация на улици с о.т. №№ 18, 19, 20; 21, 22, 23 и 21,75 по регулационния план на Стопански двор – гр.Асеновград.
31. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-567/15.10.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване по промяна предназначението на ПИ с КИ № 00702.23.25 по КК на гр.Асеновград за “Склад за пластмасови изделия”.
32. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-554/15.10.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Венета Еленова Бакалова и Йордан Иванов Бакалов.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-561/15.10.2013 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-574/16.10.2013 г., относно вземане на решение за дарение в полза на “Рожен-3” ЕООД на лек автомобил, марка Ауди, модел 100 и в полза на ЕТ “Николай Иванов-73” на лек автомобил, марка Ауди, модел А6.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-545/11.10.2013 г., относно участие на Община Асеновград в юридическо лице с нестопанска цел Регионална асоциация на общини “Тракия”. (ПК Правна)
 
ІV. Постоянна комисия по Екология:
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-542/09.10.2013 г., относно предложение за промяна структурата на ОП “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци – Асеновград”.
37. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-543/11.10.2013 г., относно изменение на т.2 от решение № 1123 от 25.09.2013 г. на Общински съвет - Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
38. Предложение от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-40/17.10.2013 г., относно избор на заместник-председател на Общинския съвет.
39. Предложение от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-41/17.10.2013 г., относно изразяване на становище по молба от Председателя на Съвета на директорите на “ЯВОР ИД” АД. (ПК по БФ)
40. Предложение от групата общински съветници на ПП “ГЕРБ” вх.№ С-39/15.10.2013 г., относно създаване на Обществен съвет на доброволни начала към Общински съвет – Асеновград.
41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-582/16.10.2013 г., относно приемане на изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.
  
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
42. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-540/02.10.2013 г., относно удостояване на музиканта Димитър Ангелов /Цампи/ със званието “Почетен гражданин на гр.Асеновград”.
43. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-539/02.10.2013 г., относно изграждане на паметник на проф.Иван Кирков. (ПК по БФ)
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-555/15.10.2013 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-556/15.10.2013 г., относно отпускане на финансова помощ за честване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини за членовете на дружеството. (ПК по БФ)
46. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-538/02.10.2013 г., относно молба от Детелина Емилова Чукалова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                      /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 

 

Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД  ЗА ПЕРИОДА 21.10-24.10.2013 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21.10.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
21.10.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
22.10.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
22.10.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.10.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
23.10.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24.10.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 30.10.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014
КОЛЕДНО–НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2013
38 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.12.2013
Публично обсъждане на материали за проекта на бюджета за 2014г. и разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014г. Валидно до: 29.11.2013
37 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.11.2013
Асеновград празнува две седмици Деня на народните будители. Валидно до: 01.11.2013
36 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.10.2013
Честит Димитровден, скъпи съграждани! Валидно до: 26.10.2013
Търсят се специалисти по проекта „Работилница за родители” Валидно до: 04.10.2013
Конкурс за журналисти „Наградата на общините” Валидно до: 04.10.2013
35 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.09.2013
Програма на община Асеновград по случай 22 септември-Ден на българската независимост Валидно до: 19.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 16.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 02.09.2013
График за работата на общинските детски градини обхванати от Проекта за енергийна ефективност през летния период Валидно до: 31.08.2013
От 01.08.2013 г. Община Асеновград въвежда временно лятно работно време Валидно до: 30.08.2013
34 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм