Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


37 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 37-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.11.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи  
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-596/11.11.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-600/11.11.2013 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект – публична общинска собственост – Терен № 1 с площ 25,70 кв.м., находящ се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, кв.269 по регулационния план на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-601/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.30.487 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-602/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 31108.70.8 по КК на с.Златовръх. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-603/11.11.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Конуш с кад.№№ 38385.220.336, 38385.220.320 и 38385.182.318. (ПК по БФ)
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-604/11.11.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Новаково с кад.№ 51830.10.148 и 51830.10.67. (ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-605/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 44831.27.261 по КК на с.Лясково, ведно с построената в имота сграда с КИ № 44831.27.261.1. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-606/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49309.27.396 по КК на с.Мулдава. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-607/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.3.10 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-608/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 72789.53.8 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-609/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 72789.502.467 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-610/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49151.18.32 по КК на с.Мостово. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-613/11.11.2013 г., относно продажба на 2 бр. незастроени поземлени имоти, находящи се в гр.Асеновград, под парк “Баделема”, ул.”Христо Ботев”. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-614/11.11.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.515.7 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-626/13.11.2013 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с № № 00702.530.232 и 00702.530.246 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-622/13.11.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Тополово. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-623/13.11.2013 г., относно продажба на земеделски земи в землището на с.Козаново. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-627/13.11.2013 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ в землището на с.Тополово.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-611/11.11.2013 г., относно молба от Ридван Идриз Идриз за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-597/11.11.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І-паметник и озеленяване в кв.7 по регулационния план на с.Стоево.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-598/11.11.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПР/ за УПИ І-зеленина и КОО, кв.66 по регулационния план на гр.Асеновград.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-599/11.11.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 80437.18.52 по КК на с.Червен за жилищно застрояване и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-615/12.11.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-СНС, кв.2 по регулационния план на с.Мостово.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-616/12.11.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за обект “Допълнително водоснабдяване на с.Врата и махала Кабата, Община Асеновград”.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-594/11.11.2013 г., относно съгласие за прекратяване на членството на Община Асеновград в Асоциацията на Родопските общини /АРО/.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-595/11.11.2013 г., относно съгласие за прекратяване на членството на Община Асеновград в Асоциацията на общини от Южен централен район “Хебър”.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-612/11.11.2013 г., относно освобождаване на инж.Маргарита Стоилова като делегат на Общински съвет – Асеновград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и определяне на друг делегат.
 
ІV. Постоянна комисия по Екология:
28. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-593/07.11.2013 г., относно изменение и допълнение на решение № 1032 от 10.07.2013 г. на Общински съвет - Асеновград. (ПК по БФ)
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-619/12.11.2013 г., относно допълнение на списъка на пътуващите ученици от с.Избегли до гр.Асеновград за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
30. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-620/12.11.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Катерина Георгиева Ангелова. (ПК по БФ)
31. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-621/12.11.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на Община Асеновград. (ПК по БФ) 
 
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
/съгласно Заповед № 9/11.11.2013 г./                         /Ферди Кадир/

 

 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.11-21.11.2013 Г. 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.11.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.11.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.11.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.11.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.11.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 
 
 

Валидно до: 27.11.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ученически игри по волейбол 2014/2015 Валидно до: 27.11.2014
Програма за Деня на християнското семейство 21 ноемрви Валидно до: 24.11.2014
Ученически игри по футбол и баскетбол 2014/2015 Валидно до: 20.11.2014
53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.11.2014
Покана за участие в обществено обсъждане за ИПГВР - град Асеновград Валидно до: 14.11.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 13.11.2014
Изтича срока за плащане на II вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС Валидно до: 11.11.2014
Община Асеновград уведомява гражданите, че плащането на месечна такса за лека гаражна клетка е до 05 число на текущия месец Валидно до: 11.11.2014
Две седмици честваме празника на будителите Валидно до: 10.11.2014
52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.10.2014
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 14.10.2014
Публично обсъждане на културния календар на община Асеновград за 2015г. Валидно до: 09.10.2014
Със заповед на кмета се забранява продажбата на алкохол Валидно до: 06.10.2014
Общинска администрация Асеновград провежда кратко социологическо проучване по проект "Разработване на ИПГВР", финансиран по ОПРР Валидно до: 03.10.2014
Предложения на Обединен детски комплекс „Васил Левски” за извънкласни занимания през учебната 2014/2015 г. Валидно до: 30.09.2014
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2014
Есенни празници на изкуствата-Асеновград 2014 година Валидно до: 26.09.2014
Поздравителен адрес на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по повод 15 септември Валидно до: 17.09.2014
51 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.09.2014
Изявление на кмета д-р Караиванов по въпроса със сметосъбирането Валидно до: 31.08.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм