Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


38 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 38-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.12.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-652/03.12.2013 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
2. Докладна записка от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-653/03.12.2013 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Асеновград. (ПК по БФ)
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-642/03.12.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – публична общинска собственост – Терен с площ 6,00 кв.м., находящ се на ул.”Александър Стамболийски”, кв.272 по регулационния план на гр.Асеновград.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-641/03.12.2013 г., относно отдаване под наем на обект – Помещения с обща площ 24.40 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящи се на ІІ етаж в административна сграда – Кметство, читалище, поща, построена в УПИ ІІІ-СНС, кв.12 по плана на с.Орешец. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-643/03.12.2013 г., относно промяна в предназначението на обект – Помещение с обща площ 45.67 кв.м. – част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на ІІ етаж в сградата на пл.”Акад.Николай Хайтов” № 2, гр.Асеновград и отдаване под наем на помещението. (ПК по БФ)
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-644/03.12.2013 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Боянци. (ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-645/03.12.2013 г., относно продажба на два броя незастроени поземлени имоти с КИ .№№ 00702.532.305, и 00702.532.306 по КК на Асеновград. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-646/03.12.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.515.7 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-647/03.12.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49309.12.507 по КК на с.Мулдава. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-648/03.12.2013 г., относно продажба на два броя незастроени поземлени имоти с КИ №№ 00702.526.252 и 00702.526.253 по КК на Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-624/13.11.2013 г., относно продажба на земеделски земи в землището на с.Леново. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-625/13.11.2013 г., относно продажба на земеделски земи в землището на с.Конуш. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-628/13.11.2013 г., относно продажба на земеделски земи в землището на с.Боянци. (ПК по БФ)
14. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-670/04.12.2013 г., относно изменение на Решение № 1152 от 30.10.2013 г. на Общински съвет – Асеновград.
15. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-671/04.12.2013 г., относно изменение на Решение № 1151 от 30.10.2013 г. на Общински съвет – Асеновград.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-655/04.12.2013 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-656/04.12.2013 г., относно молба от Кирил Страхилов Бебев за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-657/04.12.2013 г., относно служебни схеми по чл.56 от ЗУТ.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-597/11.11.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І-паметник и озеленяване в кв.7 по регулационния план на с.Стоево.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-651/03.12.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 99087.21.29 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-667/04.12.2013 г., относно даване на разрешение за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 00702.7.404 по КК на гр.Асеновград за ракиджийница и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-650/03.12.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 00702.18.350 по КК на Асеновград за жилищно застрояване, ведно с план с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-649/03.12.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ с КИ № 00702.22.147 по КК на Асеновград за жилищно застрояване и работилница, ведно с план с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-665/04.12.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с КИ № 99088.736.6 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-666/04.12.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 00702.7.126 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно строителство”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-668/04.12.2013 г., относно одобряване на план-схема за обект: “Кабелна линия 20 кV от ТП “Бетонов възел” до ТП “Пътно”, с.Нареченски бани.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-640/03.12.2013 г., относно определяне броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Асеновград за 2014 г.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-654/04.12.2013 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-673/05.12.2013 г., относно промяна в структурата на Община Асеновград.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-669/04.12.2013 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения на граждани над 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете от гр.Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по вътрешноградските автобусни линии за 2014 г.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-637/02.12.2013 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ-Пловдив” АД за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 09.01.2014 г.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-638/02.12.2013 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград.
 
ІV. Постоянна комисия по Екология:
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-639/02.12.2013 г., относно определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2014 г. на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ)
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
34. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-663/04.12.2013 г., относно преименуване на Центровете за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги “Гергана” – с.Нареченски бани, община Асеновград.
35. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-674/06.12.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хикмет Рамадан Тахир. (ПК по БФ)
36. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-662/04.12.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елеонора Николова Лучинска-Стоянова. (ПК по БФ)
37. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-664/04.12.2013 г., относно отпускане на финансови средства за лечението на Михаил Иванов Кашидов. (ПК по БФ)
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 09.12-12.12.2013 Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
09.12.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
09.12.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.12.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.12.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.12.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 

Валидно до: 18.12.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм