Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 42-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 19.03.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии  и ръководителите на политическите представителни групи  
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-84/28.02.2014 г., относно молби на търговци – наематели на обекти и терени общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Асеновград за удължаване срока на договорите за наем с 5 години. (ПК по БФ)
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-85/28.02.2014 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-120/04.03.2014 г., относно отдаване под наем на обект с обща площ 3 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от двуетажна сграда за спални помещения, построена в ПИ № 209007 по КВС на с.Павелско. (ПК по БФ)
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-123/04.03.2014 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с полезна площ 64 кв.м., обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на приземен етаж в сграда – читалище с кад.№ 49309.28.118.1 по КК на с.Мулдава. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-70/21.02.2014 г., относно докладна записка от Мария Ангелова – Управител на Център за обществена подкрепа – Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-67/21.02.2014 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект – Помещение с обща площ 44 кв.м., находящ се в сграда, построена в имот с кад.№ 06029.502.259 по КК на с.Боянци.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-68/21.02.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещение с обща площ 25.97 кв.м., находящ се в сградата на здравна служба, построена в УПИ І-здравен дом, кв.39 по плана на кв.Долни Воден.
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-76/21.02.2014 г., относно заявление от ЕТ “ХАИР Рамадан Наимов” за удължаване срока на договор за наем.
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/21.02.2014 г., относно определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им. (ПК по ОК)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-121/04.03.2014 г., относно прекратяване на съсобственост в ПИ 43298.501.179 по КК на с.Леново. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-71/21.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.224.37 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/21.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.27.10 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-73/21.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49309.14.205 по КК на с.Мулдава. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-74/21.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.232.57 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-75/21.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 37633.50.133 по КК на с.Козаново. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-78/24.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 22839.45.142 по КК на с.Долнослав. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-79/24.02.2014 г., относно продажба на 5 бр. поземлени имоти в землищата на с.Мулдава и с.Стоево. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-82/27.02.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.515.406 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-124/04.03.2014 г., относно продажба на 5 бр. поземлени имоти в землището на с.Горнослав. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-77/24.02.2014 г., относно продажба на земеделска земя в м.”Чакъла”, гр.Асеновград с КИ № 00702.24.162. (ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-80/24.02.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на кв.Горни Воден с КИ №№ 99087.18.41 и 99087.19.41. (ПК по БФ)
22. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-81/27.02.2014 г., относно продажба на земеделска земя с КИ № 49151.19.206 по КК на с.Мостово, м.”В село”. (ПК по БФ)
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-129/04.03.2014 г., относно допълване на Решение № 1149 от 30.10.2013 г. на Общински съвет – Асеновград.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-83/28.02.2014 г., относно промяна на Инвестиционна програма и бюджета на община Асеновград за 2014 г. (ПК по БФ)
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-99/28.02.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ХІ-201.255, балнеосанаториум, УПИ І-ЖК за обсл.персонал, автоспирка и магазин, кв.5 и УПИ VІ-Културен дом и УПИ VІІІ-117 и терен за озеленяване по регулационния план на с.Нареченски бани.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-117/04.03.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І-519.524, обществено обслужване, УПИ Х-519.525, УПИ ХІ-519.526 и УПИ ХІІ-519.527, кв.191 по регулационния план на гр.Асеновград.
27. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-146/06.03.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ VІ-училище, кв.24 по регулационния план на с.Патриарх Евтимово.
28. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-147/06.03.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-училище, кв.20 по регулационния план на с.Леново.
29. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-148/06.03.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІІ-училище, кв.48 по регулационния план на с.Конуш.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-100/28.02.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.16.15 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за “Автосалон”.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-118/04.03.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 38385.161.4 по КК на с.Конуш за склад за селскостопанска продукция, ведно с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-119/04.03.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 00702.7.127 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване, ведно с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-101/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.171 по КК на гр.Асеновград за “Автосервиз и жилищно застрояване”.
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-102/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.17 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-103/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.169 по КК на гр.Асеновград за “Автосервиз и жилищно застрояване”.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-104/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.61 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за “Складова база за селскостопанска техника”.
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-105/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.1.246 по КК на с.Мулдава за “Склад и магазин за промишлени стоки”.
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-107/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.1.225 по КК на с.Мулдава за “Жилищно застрояване”.
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-109/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.1.171 по КК на с.Мулдава за “Автосервиз и автосалон”.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-110/28.02.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.14.252 по КК на с.Мулдава за “Производствена и складова дейност – за кулинарен цех”.
41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-128/04.03.2014 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за поземлен имот с КИ № 06029.502.413 по КК на с.Боянци.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
42. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-125/04.03.2014 г., относно одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г. на Община Асеновград.
43. Становище от кмета на общината вх.№ ДЗ-127/04.03.2014 г., относно докладна записка от инж.Дора Делчева – Управител на “Обреден дом” ЕООД.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
44. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-122/04.03.2014 г., относно избор на дата за отбелязване на Деня на Асеновград.
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-145/05.03.2014 г., относно одобряване на предложения от Клуб по спортни танци “Асеновец” – Асеновград, проект: “Спортът срещу детската престъпност и наркомания”.
46. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-133/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на “Ново Арт общество” – Асеновград.
47. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-134/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Ангел Маринов Маринов.
48. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-135/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Христо Ботев-1928г.” с.Новаково.
49. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-138/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Н.Й.Вапцаров-1894” – с.Тополово.
50. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-143/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Хор “Родопски звуци” при Туристическо дружество “Безово”.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
51. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-86/28.02.2014 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”.
52. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-98/28.02.2014 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на събор-преглед на спортната и художествената самодейност на хората със зрителни и зрително-слухови увреждания. (ПК по БФ)
53. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-87/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Расим Хикметов Исмаилов. (ПК по БФ)
54. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-89/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анка Георгиева Георгиева. (ПК по БФ)
55. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-90/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Георгиев Сталев. (ПК по БФ)
56. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-91/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Славка Тодорова Тончева. (ПК по БФ)
57. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-92/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Василева Грозева. (ПК по БФ)
58. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-94/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Надежда Тошкова Икономова. (ПК по БФ)
59. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-95/28.02.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Василка Атанасова Костадинова. (ПК по БФ)
60. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-96/28.02.2014 г., относно молба от Васил Апостолов Радичев за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ)
61. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-97/28.02.2014 г., относно молба от Шерифе Салиева Юзеирова за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 10.03-13.03.2014 Г. 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
10.03.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА`
11.03.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
11.03.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.03.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13.03.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

Валидно до: 19.03.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм