Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Козаново, с. Долнослав и с. Мулдав

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № 1295 от 12.02.2014 и № 1319, 1321, 1322, 1323, 1324 от 19.03.2014г.  на Общински съвет -Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № №  А-827, А-828, А-829, А-830, А-831, А-832,  А-833 и А-834 от 01.04.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград – гр. Асеновград,  кв. Горни Воден, с. Козаново, с. Долнослав и с. Мулдава

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ /кв.м./ Начална тръжна цена
Депозит за
участие
Стъпка
на наддаване
Цена на тръжна документация
1.
23.04.2014г. 09.00ч.
Незастроен поз.имот
00702.527.170
по КК на гр.Асеновград
урб. територия,VІІІ-5066,кв.391
347
59 600 лв
25 000 лв
2000 лв
72лв.
/ с ДДС/
2.   
23.04.2014г. 09.45ч.
Незастроен поз. имот
99087.224.37
по КК на кв. Горни Воден              м. „Баш колиба”, зем. територия
357
308
150
30
72 лв.
/ с ДДС/
3. 
23.04.2014г. 10.30ч.
Незастроен поз. имот
99087.232.57
по КК на кв. Горни Воден              м. „Сингел”, зем. територия
666
1330
700
100
72 лв.
/ с ДДС/
4. 
23.04.2014г. 11.15ч.
Незастроен поз. имот
37633.50.133
по КК на с. Козаново, м. „Кара-мишев чайр/чуч”, зем. територия
1073
850
400
60
72 лв.
/ с ДДС/
5. 
23.04.2014г. 12.00ч.
Незастроен поз. имот
22839.45.142
по КК на с. Долнослав, м.             „Манданите”, зем. територия
1579
550
200
30
72 лв.
/ с ДДС/
6. 
23.04.2014г. 14.00ч.
Незастроен поз. имот
49309.14.33
по КК на с. Мулдава, м.             „Друма”, зем. територия
1158
700
350
60
72 лв.
/ с ДДС/
7. 
23.04.2014г. 14.45ч.
Незастроен поз. имот
49309.11.179
по КК на с. Мулдава, м.             „Параколово”, зем. територия
2000
1200
600
100
72лв.
/ с ДДС/
8. 
23.04.2014г. 15.30ч.
Незастроен поз. имот
49309.10.102
по КК на с. Мулдава, м.             „Старата колиба”, зем. територия
1936
1160
500
100
72 лв.
/ с ДДС/

 

Търговете  ще се проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 07.04.2014г. до 22.04.2014г/деня предхождащ търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 410 на Община Асеновград. За повторните          търгове тръжна документация се получава от 24.04.2014г.  до 07.05.2014г /деня предхождащ повторните търгове/срещу        платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.

Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината   IBAN BG54IORT73753304000003; BIC на        „Инвестбанк” АД е: IORTBGSF в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ търговете.       

Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел           “УОСНИНАР”, стая 410 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.       

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 08.05.2014г. на същото място и при същите условия.       

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.       

За допълнителна информация, тел.: 0331/ 20-308

 


Валидно до: 08.05.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЕМ СИ БАН-БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ” Валидно до: 02.06.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЕЛИ – ЕЛИ ВАСИЛЕВА” Валидно до: 02.06.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИЛЯФОВ Валидно до: 02.06.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЮРСЕЛ АХМЕД АЛИ Валидно до: 02.06.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИЧЕВ Валидно до: 02.06.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БЮЛЕНТ МЕХМЕД САИДХОДЖА Валидно до: 02.06.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙШЕ ЕНВЕР АЛИ Валидно до: 02.06.2014
ОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от общинс Валидно до: 31.05.2014
ПП с наименование: „Доставка на земни маси за запръстяване на готови участъци в Общинско предприятие „Третиране и депониране на Валидно до: 30.05.2014
Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асденовград Валидно до: 26.05.2014
ПП с наименование «Изготвяне на концесионни анализи, обосновка и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за обект: Валидно до: 23.05.2014
Списък на общинските спортни обекти и съоръжения, които да се отдават под наем на спортните организации съгласно ЗФВС Валидно до: 23.05.2014
Удължаване на срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение-склад в . с. Мулдава Валидно до: 20.05.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поз. имоти в Асеновград, с. Мулдава, с. Стоево, кв. Горни Воден, с. Мостово и с Валидно до: 16.05.2014
Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект - Помещение с площ 64.00 кв.м., - публична общинска собст Валидно до: 09.05.2014
Съобщение до Найден Невенов Янев, че е одобрен ПУП /ПРЗ/ за УПИ 19.141-жил. застр. Валидно до: 08.05.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Козаново, с. Долнослав и с. Мулдав Валидно до: 08.05.2014
ПП с наименование „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” по две обособени позиции. Валидно до: 07.05.2014
ПП с наименование „Проектиране на подпорни стени, на територията на Община Асеновград”. Валидно до: 07.05.2014
Обявление по чл.128 ал.1 от ЗУТ Валидно до: 01.05.2014

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм