Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на поз. имоти в Асеновград, с. Мулдава, с. Стоево, кв. Горни Воден, с. Мостово и с

 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № № 1320, 1325, 1326, 1328, 1329 и 1330 от 19.03.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № №  А-808, А-809, А-810, А-811, А-812, А-813, А-814, А-815, А-816, А-817, А-818 и А-819 от 31.03.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград – с. Мулдава, с. Стоево, гр. Асеновград, кв. Горни Воден, с.  Мостово и с. Горнослав
 

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена
Депозит за
участие
Стъпка
на наддаване
Цена на тръжна документация
1.
24.04.2014г. 09.00ч.
поз.имот 49309.14.205
по КК на с. Мулдава, м. Друма, зем. територия, НТП – изоставена орна земя, ІХ категория
1856
9300 лв
4000 лв
600 лв
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
24.04.2014г. 09.45ч.
Незастроен поз. имот
69273.1.24
по КК на с. Стоево, м. Каваците, зем. територия, НТП – нива, VІ категория
1072
650 лв
300 лв
60 лв
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
24.04.2014г. 10.30ч.
Незастроен поз. имот
69273.16.140
по КК на с. Стоево, м. До село, зем. територия, НТП – нива, VІ категория
1485
900 лв
500 лв
80 лв
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
24.04.2014г. 11.15ч.
Незастроен поз. имот
00702.515.406
по КК на Асеновград, урб. Територия, НТП:средно застрояване (от 10 до 15м)
/УПИ ХХ-общ., кв.80/
356
89 000лв
40000лв
5000лв
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
24.04.2014г. 12.00ч.
Незастроен поз. имот
99087.18.41
по КК на Горни Воден, м. Павлитатка, зем. територия,НТП-др. вид нива, ІІІ категория
768
4600 лв
2000 лв
400лв
72 лв.
/ с ДДС/
6.
24.04.2014г. 14.00ч.
Незастроен поз. имот
99087.19.41
по КК на Горни Воден, м. Арменка, зем. територия, НТП-изоставена орна земя, ІХ категория
717
4300лв
2000лв
400лв
72 лв.
/ с ДДС/
7.
 
24.04.2014г. 14.45ч.
Незастроен поз. имот
49151.19.206
по КК на с. Мостово, м. В село, зем. територия, НТП – др. вид застрояване
450
3416.66 лв
1500лв
300лв
72 лв.
/ с ДДС/
8.
25.04.2014г. 09.00ч.
Незастроен поз.имот 16955.54.2
по КК на  с. Горнослав, м.      Рибови лозя, зем. територия, НТП: етерично – маслодайна култура, VІІІ категория
9019
7 215лв
3500лв
500лв
72 лв.
/ с ДДС/
9.
25.04.2014г.. 09.45ч.
Незастроен поз.имот 16955.54.64
по КК на  с. Горнослав, м.      Рибови лозя, зем. територия, НТП: етерично – маслодайна култура, VІІІ категория
12596
10 000лв
5000 лв
700 лв
72 лв.
/ с ДДС/
10.
25.04.2014г. 10.30ч.
Незастроен поз.имот 16955.13.2
по КК на  с. Горнослав, м.      Крушката, зем. територия, НТП: изоставена орна земя, Х категория
16614
10 000лв
5000 лв
700 лв
72 лв.
/ с ДДС/
11.
25.04.2014г. 11.15ч.
Незастроен поз.имот 16955.16.8
по КК на  с. Горнослав, м.      Лозята, зем. територия, НТП: лозе, VІ категория
1747
1050 лв
400 лв
100 лв
72 лв.
/ с ДДС/
12.
25.04.2014г. 12.00ч.
Незастроен поз.имот 16955.20.40
по КК на  с. Горнослав, м.      Лозята, зем. територия, НТП: лозе, VІ категория
1471
880 лв
400 лв
60 лв
72 лв.
/ с ДДС/

 
 
 
Търговете  ще се проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 10.04.2014г. до деня предхождащ търговете от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 25.04.2014г. /за позиции от 1 до 7/ и от 28.04.2014г. /за позиции от 8 до 12/ до деня предхождащ повторните търговесрещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ търговете. Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 15.05.2014г. /за позиции от 1 до 7/ и на 16.05.2014г. /за позиции от 8 до 12 /на същото място и при същите условия.При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.За допълнителна информация, тел.: 0331/ 20-308 или 0331/ 64255

Валидно до: 16.05.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Покана за представяне на оферти по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца", ПСВ Валидно до: 29.08.2014
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен с площ 250 кв.м., в ПЗ Север, Асеновград Валидно до: 21.08.2014
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 21.08.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 21.08.2014
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 21.08.2014
ОП с наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО Валидно до: 21.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЬО АТАНАСОВ МИТЕВ Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЗАБРАВКА СТОИМЕНОВА ИЛИЕВА Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖАНА КОЛЕВА МИТЕВА Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА-99” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЛЕЙДИ 13- ГЮЛДЖАН МЕСТАН” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЕЛИ –ЕЛИ ВАСИЛЕВА” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПАВЛОВ Валидно до: 20.08.2014
Публичен неприсъствен конкурс за отдаване под наем помещение с площ 580кв.м., находящо се на първи етаж в сграда Библиотека Валидно до: 15.08.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Еловица" с. Тополово Валидно до: 15.08.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 16 бр. имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 12.08.2014
Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № 2 Валидно до: 11.08.2014
Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № 1 Валидно до: 11.08.2014
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион с площ 108 кв.м., кв. Г. Воден Валидно до: 11.08.2014

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм