Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Списък на общинските спортни обекти и съоръжения, които да се отдават под наем на спортните организации съгласно ЗФВС

Община Асеновград публикува Списък на общинските спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, които да се отдават под наем на спортните организации, съгласно ЗФВС, правилника за неговото прилагане и в изпълнение на Решение № 1317 от 19.03.2014 г. на Общински съвет - Асеновград
1. Зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов”, представляваща масивна сграда на два етажа със съблекални, възстановителен център, санитарен възел, голям и малък салон за тренировки с обща застроена площ от 287 кв.м, построена в имот с КИ 00702.527.174 по КК на Асеновград /УПИ IX –Спортна зала, кв. 390, гр. Асеновград/, целия с площ 1258 кв.м. ,  АПОС № 883/07.10.2002г.;
2. Зала за художествена гимнастика на един етаж – салон за игра, съблекалня, санитарен възел,  КИ 00702.527.146.2 по КК на Асеновград, /УПИ IV-озеленяване и спорт, кв.270, гр. Асеновград/, със застроена площ 96 кв.м., АПОС №336/01.03.1999г.
3. Сграда на един етаж, сглобяема конструкция , състояща се от хангар, съблекални и санитарен възел, КИ 00702.520.81.1 по КК на Асеновград, /в разширение на регулацията, ЖК”ЮГ”, кв.11, гр. Асеновград/, със застроена площ 351 кв.м., АОС №337/01.03.1999г.
4. Имот  пл. № 101 (стадион), представляващ  футболно игрище с площ от 42 345 кв.м,  КИ 00702.534.007 по КК на Асеновград,  ведно с построените в имота 4 бр. сгради. За имота е отреден УПИ І-спорт, кв. 2 по плана на ПЗ”Изток”, гр. Асеновград. АПОС №189/09.07.1998г.
5. Спортна база в кв.Долни Воден – затревено футболно игрище с лекоатлетическа писта с площ от 26 822 кв.м., КИ 99088.501.159,  ведно с построените в имота 3 сгради. НТП – стадион, УПИ І-спортен терен, кв. 7 по план на кв.Долни Воден. АПОС № 860/08.07.2002г.
6. Спортен терен, представляващ УПИ за игрище, кв.6, по ПУП на кв. Горни Воден, включва: ПИ№ 99087.504.365, целия с площ от 5.651дка, НТП – спортни терени и ПИ № 99087.504.253, целия с площ от 13. 843 дка, НТП – спортни терени,  ведно построена в имота сграда – съблекалня на един етаж със застроена площ 71 кв.м., АПОС № 1176/30.03.2006г.
7. УПИ – спортно игрище, кв.10, КИ 32341.36.23 по КК на с. Избегли, целия с площ от 17 250 кв.м., ведно с извършените подобрения. НТП – стадион, АПОС № 957/ 28.11.2003г.
8. УПИ ІІ-спортен терен, кв.48, по плана на с. Червен, целия с площ от 15 560 кв.м, ведно с построената в него масивна съблекалня със ЗП от 68 кв.м., АПОС № 963/07.01.2004г.
9. Поз. имот с КИ № 06029.502.256 по КК на с. Боянци, с площ от 21 851 кв.м. НТП – стадион и построената в имота сграда – съблекалня с КИ № 06029.502.256.1 със ЗП от 80 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна сграда, база. Имотът попада в УПИ ІІ-стадион,игрище, зеленина, кв.23 по ПУП на с. Боянци. АПОС №3889/20.01.2012г.
10. Поз. имот с КИ №72789.502.264 по КК на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, НТП – стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със ЗП от 93 кв.м. За имота е отреден УПИ- спортен терен, кв.9 по ПУП на с. Тополово. АПОС № 2619/27.03.2008г.
11. Поз. имот с КИ № 55590.111.364 по КК на с. Патриарх Евтимово, с площ 9.836 дка, НТП – за други видове спорт. За имота е отреден УПИ ІІ-спорт, кв.47 по ПУП на с. Патриарх Евтимово. АПОС № 2912/ 10.11.2008г.
12. Поз. имот с КИ № 69273.16.77 по КК на с. Стоево, с площ от 6856 кв.м., НТП – стадион и построената в имота сграда на един етаж с КИ № 69273.16.77.1, ЗП от 241 кв.м., предназначение: друг вид сграда за обитаване. АПОС № 3937/ 15.02.2012 г.
13. Градски стадион „Шипка”, представляващ поз. имот с КИ № 00702.511.301 по КК на Асеновград /УПИ ІV – спортен комплекс, кв.36 по плана на града/ състоящ се от 35475 кв.м. застроена и незастроена площ и изграден градски стадион – футболно игрище, съблекални, неподвижни пейки, волейболно и баскетболно игрище, тенис корт , АПОС №110 от 10.03.1998 г.
14. Поз. имот с КИ № 38385.211.410 по КК на с. Конуш, с площ от 19.070 дка, НТП – стадион - АПОС № 3463/20.12.2010 г. и построената в имота сграда на един етаж с КИ № 38385.211.410.1, ЗП от 75 кв.м., предназначение: спортна  сграда, база - АПОС № 5000/19.09.2013 г.
15.  Поз. имот с КИ № 31108.43.168 по КК на с. Златовръх, с площ от 16.922 дка, НТП – спортно игрище - АПОС № 2605/25.02.2008 г. и построената в имота сграда на един етаж с КИ № 31108.43.168.1, ЗП от 116 кв.м., предназначение: спортна  сграда, база - АПОС № 5154/27.11.2013 г.
В едномесечен срок, заинтересованите лица и организации могат да подават в Информационния център на Община Асеновград искания за наемане на обектите посочени в списъка. Исканията е необходимо да отговарят на чл. 76, ал. 1 и 2 от ППЗФВС.
Списъкът е обявен на  23.04.2014 г.

Валидно до: 23.05.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до EВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЪГА” ООД Валидно до: 31.10.2014
Община Асеновград обявява регистър на зем. земи от общ. поземлен фонд , които ще се отдават под наем без търг или конкурс Валидно до: 31.10.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 12 бр. поз. имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 28.10.2014
Публични търгове с явно наддаване за отдеване под наем на обекти - общинска собственост в гр. Асеновград и с. Нар. бани Валидно до: 21.10.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Карабунар" с. Леново Валидно до: 14.10.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Брященското" с. Новаково Валидно до: 13.10.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Боянци, Стоево, Лясково, кв. Наречен, Горни и Долни Воде Валидно до: 08.10.2014
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на Помещения с обща площ 45.20 кв.м, общ. собственост, ул. "Цар Иван Асен ІІ" 38 Валидно до: 03.10.2014
Обява за подбор на "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 26.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА ЯНКОВА КУТИНЧЕВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МИМАНОВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАБИБЕ САЛИ КАЯБАШЪ Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САША ВЕСЕЛИНОВА КУТИНЧЕВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ОКТАЙ РАМАДАН ШАБАН Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН ЯНКОВ КАРАДЖОВ Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛА ЯНКОВА ВЪЛКАНОВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЮРСЕЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ НАУМОВ ТУПЧИЕВ Валидно до: 23.09.2014

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм