Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асденовград

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1035, А-1036 от 25.04.2014 г. на Кмета на ОбщинатаОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВАПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:

 
 
 
      
 
 
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
Начална тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
в лв.
 
Депозит
 /10 % от
нач.тр.
 
цена/,  
 
 в лв.
 
 
Дата и час на провеждане
на търга
1
Обект – публична общинска собственост, представляващ част от западната фасада /пред бившата стая за почивка на лекаря/ на двуетажна сграда за спални помещения - „Корпус 2”, построена в ПИ №209007 по КВС на с. Павелско
Предоставяне на далекосъобщинелни услуги
3.00
400.00
/без ДДС/
 
Стъпка
40.00
40.00
19.05.2014 г.
9.00 ч.
 
Помещения - частна общинска собственост,находящи се на ІІІ-ти етаж в сграда с КИ 00702.518.090.001, построена в УПИ ІІІ-хотел, имот 2137,
кв. 186 по регулационния план на гр. Асеновград,
с административен адрес - ул.”Изложение” №6
 
Образователни дейности
обща площ 
38.12 кв.м.
в т.ч.
/стая №201- 19.76. кв.м., стая №202 -9.88 кв.м. и обсл. площи 8.48 кв.м./
1219.68
/без ДДС/
 
Стъпка
100.00
121.97
19.05.2014 г.
10.30 ч.

Срок на отдаване под наем: за обекта от позиция №1 - 5 ( пет ) години;
                                                за обекта от позиция №2 - 10 ( десет ) години;
Месечната наемна цена, която ще заплащаспечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като като към нея  се заплаща и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД - IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Право на участие в търга от позиция №1 имат само юридически лица, осъществяващи далекосъобщения чрез обществена или обособена далекосъобщителна мрежа и/или осъществяващи далекосъобщения чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия.
Търговете ще се проведат в зала 601 на 6-ти етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 07.05.2014 г. до 16.05.2014 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
Цена на тръжната документация (с ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 16.05.2014 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 502 на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат  на същото място и при същите условия: на 26.05.2014 г.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 26.05.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 21.08.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 21.08.2014
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 21.08.2014
ОП с наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО Валидно до: 21.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЬО АТАНАСОВ МИТЕВ Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЗАБРАВКА СТОИМЕНОВА ИЛИЕВА Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖАНА КОЛЕВА МИТЕВА Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА-99” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЛЕЙДИ 13- ГЮЛДЖАН МЕСТАН” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЕЛИ –ЕЛИ ВАСИЛЕВА” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПАВЛОВ Валидно до: 20.08.2014
Публичен неприсъствен конкурс за отдаване под наем помещение с площ 580кв.м., находящо се на първи етаж в сграда Библиотека Валидно до: 15.08.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Еловица" с. Тополово Валидно до: 15.08.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 16 бр. имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 12.08.2014
Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № 2 Валидно до: 11.08.2014
Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № 1 Валидно до: 11.08.2014
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион с площ 108 кв.м., кв. Г. Воден Валидно до: 11.08.2014
Списък на класираните кандидати от участие в конкурс за "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 08.08.2014
ОП с наименование: „Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определени рецептурници за нуждит Валидно до: 08.08.2014

Страница: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм