Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на поз. имоти в Асеновград, Червен, Мостово, Златовръх, Тополово и кв. Д. Воден

 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № № 1389, 1390, 1391, 1393, 1395, 1397 и 1399 от 16.04.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № №  А-1149, А-1150, А-1151, А-1152, А-1153, А-1154, А-1155 и А-1156 от 15.05.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕс явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград – с. Мостово, с. Червен, с. Златовръх, гр. Асеновград, кв. Долни Воден и с. Тополово

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ /кв.м./ Начална тръжна цена
Депозит за
участие
Стъпка
на наддаване
Цена на тръжна документация
1.
13.06.2014г. 09.00ч.
поз.имот 49151.19.24
по КК на с. Мостово, м. “В село”, зем. територия, НТП – нива, ІХ категория
562
4282 лв
2000 лв
400 лв
72лв.
/ с ДДС/
2.   
13.06.2014г. 09.45ч.
Незастроен поз. имот
80437.13.93
по КК на с. Червен, м. Кантона, зем. територия, НТП – др. вид земеделска земя, VІІ категория
8093
4451 лв
2200 лв
400 лв
72 лв.
/ с ДДС/
3. 
13.06.2014г. 10.30ч.
Незастроен поз. имот
31108.40.121
по КК на с. Златовръх, м. Горните ливади, зем. територия, НТП – ливада, ІV категория
2285
1371 лв
600 лв
120 лв
72 лв.
/ с ДДС/
4. 
13.06.2014г. 11.15ч.
Незастроен поз. имот
31108.16.26
по КК на с. Златовръх, м. Зад манастира, зем. територия, НТП – изоставено трайно насаждение, V категория
6319
3791лв
1800лв
300лв
72 лв.
/ с ДДС/
5. 
13.06.2014г. 12.00ч.
Незастроен поз. имот
99088.38.51
по КК на Долни Воден, м. Кайнака, зем. територия, НТП-изоставена орна земя, ІІІ категория
1405
2810 лв
1300 лв
200лв
72 лв.
/ с ДДС/
6.
13.06.2014г. 14.00ч.
Незастроен поз. имот
72789.507.134
по КК на с. Тополово, м. Бостанлъка, зем. територия, НТП-лозе, V категория
884
1768лв
800лв
120лв
72 лв.
/ с ДДС/
7. 
13.06.2014г. 14.45ч.
Незастроен поз. имот
99088.38.14
по КК на Долни Воден, м. Кайнака, зем. територия, НТП-изоставена орна земя, ІІІ категория
1671
3342 лв
1600лв
300лв
72 лв.
/ с ДДС/
8.
13.06.2014г. 15.30ч.
Незастроен поз.имот 00702.22.207
по КК на  Асеновград,  м.      Кацаря, зем. територия, НТП: за друг вид застрояване, ІІІ категория
769
4228лв
2100лв
400лв
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 29.05.2014г. до   деня предхождащ търговете /12.06.2014г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград срещу платежен  документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на  "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30 часа на 12.06.2014г. /деня, предхождащ търговете/
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до 16.30 ч. на деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 27.06.2014г. на същото място и при същите условия. За повторните търгове тръжна документация се получава от 16.06.2014г. до деня предхождащ повторните търгове – 26.06.2014г.срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 27.06.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА-99” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЛЕЙДИ 13- ГЮЛДЖАН МЕСТАН” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЕЛИ –ЕЛИ ВАСИЛЕВА” Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 20.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПАВЛОВ Валидно до: 20.08.2014
Публичен неприсъствен конкурс за отдаване под наем помещение с площ 580кв.м., находящо се на първи етаж в сграда Библиотека Валидно до: 15.08.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Еловица" с. Тополово Валидно до: 15.08.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 16 бр. имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 12.08.2014
Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № 2 Валидно до: 11.08.2014
Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № 1 Валидно до: 11.08.2014
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион с площ 108 кв.м., кв. Г. Воден Валидно до: 11.08.2014
Списък на класираните кандидати от участие в конкурс за "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 08.08.2014
ОП с наименование: „Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определени рецептурници за нуждит Валидно до: 08.08.2014
ОП с наименование: „Възстановяване и укрепване строителна конструкция на сградата на физкултурен салон към основно училище „Пана Валидно до: 05.08.2014
ОП с наименование: „Реконструкция и модернизация на общински пазар /стар пазар/ Асеновград”. Валидно до: 05.08.2014
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за "Детегледач" в център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 04.08.2014
Обява за подбор на "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип Валидно до: 29.07.2014
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост. Валидно до: 28.07.2014
Публични търгове с явно наддаванеза продажба на 15 бр.имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 25.07.2014
РЕШЕНИЕ № 441 от 27 юни 2014 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 24.07.2014

Страница: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм