Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на поз. имоти в Асеновград, Червен, Мостово, Златовръх, Тополово и кв. Д. Воден

 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № № 1389, 1390, 1391, 1393, 1395, 1397 и 1399 от 16.04.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № №  А-1149, А-1150, А-1151, А-1152, А-1153, А-1154, А-1155 и А-1156 от 15.05.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕс явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград – с. Мостово, с. Червен, с. Златовръх, гр. Асеновград, кв. Долни Воден и с. Тополово

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ /кв.м./ Начална тръжна цена
Депозит за
участие
Стъпка
на наддаване
Цена на тръжна документация
1.
13.06.2014г. 09.00ч.
поз.имот 49151.19.24
по КК на с. Мостово, м. “В село”, зем. територия, НТП – нива, ІХ категория
562
4282 лв
2000 лв
400 лв
72лв.
/ с ДДС/
2.   
13.06.2014г. 09.45ч.
Незастроен поз. имот
80437.13.93
по КК на с. Червен, м. Кантона, зем. територия, НТП – др. вид земеделска земя, VІІ категория
8093
4451 лв
2200 лв
400 лв
72 лв.
/ с ДДС/
3. 
13.06.2014г. 10.30ч.
Незастроен поз. имот
31108.40.121
по КК на с. Златовръх, м. Горните ливади, зем. територия, НТП – ливада, ІV категория
2285
1371 лв
600 лв
120 лв
72 лв.
/ с ДДС/
4. 
13.06.2014г. 11.15ч.
Незастроен поз. имот
31108.16.26
по КК на с. Златовръх, м. Зад манастира, зем. територия, НТП – изоставено трайно насаждение, V категория
6319
3791лв
1800лв
300лв
72 лв.
/ с ДДС/
5. 
13.06.2014г. 12.00ч.
Незастроен поз. имот
99088.38.51
по КК на Долни Воден, м. Кайнака, зем. територия, НТП-изоставена орна земя, ІІІ категория
1405
2810 лв
1300 лв
200лв
72 лв.
/ с ДДС/
6.
13.06.2014г. 14.00ч.
Незастроен поз. имот
72789.507.134
по КК на с. Тополово, м. Бостанлъка, зем. територия, НТП-лозе, V категория
884
1768лв
800лв
120лв
72 лв.
/ с ДДС/
7. 
13.06.2014г. 14.45ч.
Незастроен поз. имот
99088.38.14
по КК на Долни Воден, м. Кайнака, зем. територия, НТП-изоставена орна земя, ІІІ категория
1671
3342 лв
1600лв
300лв
72 лв.
/ с ДДС/
8.
13.06.2014г. 15.30ч.
Незастроен поз.имот 00702.22.207
по КК на  Асеновград,  м.      Кацаря, зем. територия, НТП: за друг вид застрояване, ІІІ категория
769
4228лв
2100лв
400лв
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 29.05.2014г. до   деня предхождащ търговете /12.06.2014г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград срещу платежен  документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на  "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30 часа на 12.06.2014г. /деня, предхождащ търговете/
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до 16.30 ч. на деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 27.06.2014г. на същото място и при същите условия. За повторните търгове тръжна документация се получава от 16.06.2014г. до деня предхождащ повторните търгове – 26.06.2014г.срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 27.06.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СТЕНИМАХОС” ЕАД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МИМАНОВА Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 02.01.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 30.12.2014
Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици Валидно до: 27.12.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имата в Асеновград и с. Жълт камък Валидно до: 22.12.2014
Съобщение за концесия по чл. 55 "а" ал. 2 от ППЗК за добив на минерална вода от сондаж № 12, находище "Леново" Валидно до: 19.12.2014
Обява за подбор за «управител» на Център за настаняване от семеен тип-Асеновград Валидно до: 16.12.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за добив на минерална вода от сондаж №12, находище "Леново" Валидно до: 11.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 10.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 10.12.2014
Обява за подбор за «детегледач» в Център за настаняване от семеен тип Асеновград Валидно до: 01.12.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция специален педагог/ „Индивидуална педагогическа подкрепа за Валидно до: 30.11.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Пр Валидно до: 30.11.2014
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост Валидно до: 27.11.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имота в Асеновград, кв. Д. Воден, с. Лясково и Мулдава Валидно до: 27.11.2014
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на 2бр.язовири под наем Валидно до: 07.11.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 05.11.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 05.11.2014

Страница: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм