Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


48 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 48-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.06.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
  
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-267/03.06.2014 г., относно обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.
2. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-271/03.06.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Добростан с кад.№ № 21676.45.5, 21676.45.8 и 21676.45.32. (ПК по БФ)
3. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-270/03.06.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Новаково с кад.№ № 51830.113.30 и 51830.113.31. (ПК по БФ)
4. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-272/03.06.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Косово с кад.№ № 38799.27.39 и 38799.27.47. (ПК по БФ)
5. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-268/03.06.2014 г., относно продажба на 5 бр. поземлени имоти в землището на с.Горнослав. (ПК по БФ)
6. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-269/03.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 73147.11.61 по КК на с.Три могили. (ПК по БФ)
7. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-273/03.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 73147.70.13 по КК на с.Три могили. (ПК по БФ)
8. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-274/03.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.127.19 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
9. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-275/03.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 22839.43.4 по КК на с.Долнослав. (ПК по БФ)
10. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-264/29.05.2014 г., относно молба от Стоян Димов Атанасов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище. (ПК по ЗСД)
11. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-292/05.06.2014 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
12. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-293/05.06.2014 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар- Асеновград. (ПК по БФ) 
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-281/04.06.2014 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ и изменение на улична регулация на улици по регулационния план на Стопански двор-Асеновград.
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-278/04.06.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ № 00702.7.405 по КК на гр.Асеновград за “Складови помещения”.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-280/04.06.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ № 00702.7.259 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
16. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-279/04.06.2014 г., относно прилагане на разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Велин Радованов Каров и Ферди Мустафов Мехмедов.
17. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-290/05.06.2014 г., относно наименуване на имот във връзка с предоставяне на административен адрес.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-265/30.05.2014 г., относно изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрен проект по Оперативна програма “Административен капацитет”.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
19. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-276/04.06.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект за издаване на сборник разкази “Наказанието” – автор Паун Тенев.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-285/04.06.2014 г., относно молба от Георги Георгиев Пенчев за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ)
21. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-286/04.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Владимир Христов Илиев. (ПК по БФ)
22. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-287/04.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хабибе Мустафа Ибрям. (ПК по БФ)
23. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-288/04.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Зехра Ахмед Халил. (ПК по БФ)
24. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-289/04.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Неврие Селятинова Мехмедова. (ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 09.06-12.06.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
09.06.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА`
10.06.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.06.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.06.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.06.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

 


Валидно до: 18.06.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Със заповед № А-2455/ 08.10.2015 г.се забранява продажбата на алкохол от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 08.00 ч. на 02.11.2015 г. Валидно до: 01.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”, гр. Асеновград Валидно до: 31.10.2015
Община Асеновград уведомява, че до края на месец октомври по ул."Изложение" ще се извършват строително-ремонтни дейности Валидно до: 31.10.2015
Покана за участие в начална пресконференция във връзка с реализацията на проект за Техн. помощ за подготовка на инвест. проекти Валидно до: 26.10.2015
65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.10.2015
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2015
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК Валидно до: 16.09.2015
63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.09.2015
На основание §16, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР публикуваме протоколи за извършена проверка на адресната регистрация Валидно до: 10.09.2015
Съобщение, относно населените места в Община Асеновград, в които ще се произведат и избори за кметове на кметства на 25.10.2015 Валидно до: 09.09.2015
От 18.08.2015 г. Общинска администрация Асеновград се връща към нормално работно време - от 8.00 ч. до 17.00 ч. Валидно до: 03.09.2015
Пътят Асеновград – Лясково остава затворен до възстановяването му Валидно до: 01.09.2015
62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2015
Покана за провеждане на консултации за формиране състава на общинската избирателна комисия Валидно до: 25.08.2015
На 20.08.2015 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.30 часа ще бъде преустановено електроподаването в сградата на Общината Валидно до: 20.08.2015
Община Асеновград уведомява, че на 13.08.2015 год. и 14.08.2015 год. ще се извърши цялостно преасфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 14.08.2015
Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015
Изменени Методически указания и приложения за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност Валидно до: 19.07.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм