Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаванеза продажба на 15 бр.имоти на територията на Община Асеновград

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № № 1450, 1452, 1453, 1454, 1455,1457, 1459, 1461 и 1463 от 28.05.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № №  А-1321, А-1322., А-1323, А-1324., А-1325, А-1326, А-1327, А-1328, А-1329, А-1330, А-1331, А-1332, А-1333, А-1334 и А-1335 от 11.06.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград – с. Добростан, с. Новаково, гр. Асеновград, кв. Горни Воден, с.  Боянци и с. Избегли

 
Дата и час на търга Описание на поземления имот Площ /кв.м./ Начална тръжна цена Депозит заучастие Стъпкана наддаване Цена на тръжна документация
1. 10.07.2014г 09.00ч. поз.имот 99087.19.44по КК на кв. Горни Воден, м. Переклийка, зем. територия, НТП – овощна градина, ІХ категория 1300 10400 лв 5000 лв 800 лв 72лв./ с ДДС/
2.    10.07.2014г 09.45ч. поз. имот 06029.106.29по КК на с. Боянци, м. Бахчите/елхите, зем. територия, НТП – нива, V категория 24 19 лв 10 лв 1.50 лв 72 лв./ с ДДС/
3.  10.07.2014г10.30ч. поз. имот 00702.24.35 по КК на Асеновград, м. Света Марина, зем. територия, НТП – изоставена орна земя, ІХ категория 665 6650 лв 3000 лв 400 лв 72 лв./ с ДДС/
4.  10.07.2014г 11.15ч. поз. имот 21676.100.125по КК на с. Добростан, ул. “Средец”,урбанизирана територия, НТП:ниско застрояване (до 10) ведно с построената в имота полумасивна сграда с К№21676.100.125.1, със ЗП от 30 кв.м., предназначение – селскостопанска сграда 1185 12333.33лв 6000лв 1000 лв 72 лв./ с ДДС/
5.  10.07.2014г 12.00ч. поз. имот 21676.27.99по КК на Добростан, м. Юрта, незастроен, зем. територия, НТП- нива, VІІІ категория 10316 6610лв 3300 лв 500лв 72 лв./ с ДДС/
6. 10.07.2014г 14.00ч. поз. имот 51830.502.243по КК на с. Новаково, урбанизирана територия, НТП-за друг обществен обект, комплекс 924 9240лв 4500лв 900лв 72 лв./ с ДДС/
7.  10.07.2014г14.45ч. поз. имот 51830.10.148по КК на с. Новаково, м. “Тополовското”,земеделска територия, НТП-ливада, VІ категория 14923 7500 лв. 3500 лв. 600 лв 72 лв./ с ДДС/
8 10.07.2014г15.30ч. поз. имот  32341.37.7 по КК на с. Избеглий, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стопански дворове, ведно с построената в имота сграда за битови услуги - бивша баня, с К№ 32341.37.7.1 на един етаж със застроена площ 92 кв.м 303 3000 лв. 1500 лв. 300 лв. 72 лв./ с ДДС/
9 11.07.2014г 09.00ч. Незастроен поз. имот 00702.535.118 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ VІІ – стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 602 9833.33 4500 900 72 лв./ с ДДС/
10. 11.07.2014г 09.45ч. Незастроен поз. имот 00702.535.119 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ VІІІ – стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 581 9500 4500 900 72 лв./ с ДДС/
11. 11.07.2014г10.30ч. Незастроен поз. имот 00702.535.120 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ ІХ– стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 607 9916.67 4500 900 72 лв./ с ДДС/
12. 11.07.2014г 11.15ч. Незастроен поз. имот 00702.535.121 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ ХІІІ– стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 643 10500 5000 1000 72 лв./ с ДДС/
13. 11.07.2014г 12.00ч. Незастроен поз. имот 00702.535.122 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ ХІV– стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 648 10583.33 5000 1000 72 лв./ с ДДС/
14. 11.07.2014г14.00ч. Незастроен поз. имот 00702.535.123 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ ХV– стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 662 10833.33 5000 1000 72 лв./ с ДДС/
15. 11.07.2014г14.45ч. Незастроен поз. имот 00702.535.124 по КК на Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване. Имотът попада в УПИ ХVІІ– стоп. дейност, кв. 5 по плана на Стопански двор 711 11666.67 5500 1000 72 лв./ с ДДС/

 Търговете  ще се проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 25.06.2014г. до деня предхождащ търговете от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 11.07.2014г. /за позиции от 1 до 8/ и от 14.07.2014г. /за позиции от 9 до 15/ до деня предхождащ повторните търговесрещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 24.07.2014г. /за позиции от 1 до 8/ и на 25.07.2014г. /за позиции от 9 до 15/на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 20-308 или 0331/ 64255

Валидно до: 25.07.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Списък на класираните кандидати от участие в конкурс за "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 08.08.2014
ОП с наименование: „Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определени рецептурници за нуждит Валидно до: 08.08.2014
ОП с наименование: „Възстановяване и укрепване строителна конструкция на сградата на физкултурен салон към основно училище „Пана Валидно до: 05.08.2014
ОП с наименование: „Реконструкция и модернизация на общински пазар /стар пазар/ Асеновград”. Валидно до: 05.08.2014
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за "Детегледач" в център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 04.08.2014
Обява за подбор на "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип Валидно до: 29.07.2014
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост. Валидно до: 28.07.2014
Публични търгове с явно наддаванеза продажба на 15 бр.имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 25.07.2014
РЕШЕНИЕ № 441 от 27 юни 2014 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 24.07.2014
ОП с наименование: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ГР. АСЕНОВГРАД И КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА Валидно до: 22.07.2014
ОП с наименование: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В ГР. АСЕНОВГРАД И КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, СЪВ Валидно до: 14.07.2014
ОП с наименование: „Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2014/2015 год. за нуждите на Община Асеновград”. Валидно до: 11.07.2014
ОП с наименование: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”. Валидно до: 11.07.2014
ОП с наименование: „ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД В Р Валидно до: 09.07.2014
ОП с наименование „Избор на изпълнител за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград„ Валидно до: 09.07.2014
ПП с наименование: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНС Валидно до: 08.07.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект Валидно до: 07.07.2014
ОДЗ "Асенова крепост" обявява публична покана за МОП "Едногодишна доставка на хранителни продукти по обособени позиции Валидно до: 04.07.2014
ПП с наименование: ”Доставка на електро- и други помощни материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград”. Валидно до: 03.07.2014
ПП с наименование "Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград". Валидно до: 03.07.2014

Страница: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм