Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 16 бр. имоти на територията на Община Асеновград

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № № 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507 и 1509 от 18.06.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № №  А-1466, А-1467, А-1468, А-1469, А-1470, А-1471, А-1472, А-1473, А-1474, А-1475, А-1476, А-1477, А-1478, А-1479, А-1480 и А-1481 от 01.07.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград – с. Добростан, с. Новаково, с. Косово, с. Горнослав, с. Три могили, с. Долнослав и кв. Долни Воден

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена в лв.
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна документация
1.
28.07.2014г. 09.00ч.
поз. имот с КИ № 21676.45.5 по КК на с. Добростан, м. “Ширната”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: ливада, VІІІ категория
1992
996
500
90
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
28.07.2014г. 09.45ч.
поз. имот с КИ № 21676.45.8 по кад. карта на с. Добростан, м. “Ширната”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: ливада, VІІІ категория
1821
910
500
90
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
28.07.2014г. 10.30ч.
поз. имот с КИ № 21676.45.32 по кад. карта на с. Добростан, м. “Ширната”, незастроен, с трайно предназначение: зем. територия, НТП: ливада, VІІІ категория
3683
1840
900
170
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
28.07.2014г. 11.15ч.
поз. имот с КИ № 51830.113.30 по КК на с. Новаково, м. “Орешака”, незастроен, с трайно предназначение: зем. територия, НТП: нива, V категория
500
300
150
30
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
28.07.2014г. 12.00ч.
поз. имот с КИ № 51830.113.31 по кад. карта на с. Новаково, м. “Орешака”, незастроен, с трайно предназначение: зем. територия, НТП: нива, V категория
861
520
250
50
72 лв.
/ с ДДС/
6.
28.07.2014г. 14.00ч.
поз. имот с КИ № 38799.27.39 по кад. карта на с. Косово, м. “Мосте”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: ливада, Х категория
755
474
250
40
72 лв.
/ с ДДС/
7.
 
28.07.2014г. 14.45ч.
поз. имот с КИ № 38799.27.47 по кад. карта на с. Косово, м. “Мосте”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: ливада, Х категория
2573
1617
800
150
72 лв.
/ с ДДС/
8.
28.07.2014г.
15.30ч.
поз. имот с КИ № 22839.43.4 по КК на с. Долнослав, м. “Манданите”, незастроен, с трайно предназначение: зем. територия, НТП: друг вид недървопроизводителна горска площ, ІІІ категория
35553
24800
12000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
9.
29.07.2014г. 09.00ч.
Незастроен поз.имот 16955.54.2
по КК на с. Горнослав, м.      Рибови лозя, зем. територия, НТП: етерично – маслодайна култура, VІІІ категория
9019
5411
3000
400
72 лв.
/ с ДДС/
10.
29.07.2014г. 09.45ч.
Незастроен поз.имот 16955.54.64
по КК на с. Горнослав, м.      Рибови лозя, зем. територия, НТП: етерично – маслодайна култура, VІІІ категория
12596
7558
4000
600
72 лв.
/ с ДДС/
11.
29.07.2014г. 10.30ч.
Незастроен поз.имот 16955.13.2
по КК на с. Горнослав, м.      Крушката, зем. територия, НТП: изоставена орна земя, Х категория
16614
9138
4500
700
72 лв.
/ с ДДС/
12.
29.07.2014г. 11.15ч.
Незастроен поз.имот 16955.16.8
по КК на с. Горнослав, м.      Лозята, зем. територия, НТП: лозе, VІ категория
1747
960
300
70
72 лв.
/ с ДДС/
13.
29.07.2014г. 12.00ч.
Незастроен поз.имот 16955.20.40
по КК на с. Горнослав, м.      Лозята, зем. територия, НТП: лозе, VІ категория
1471
809
300
60
72 лв.
/ с ДДС/
14.
29.07.2014г.
14.00ч.
поз. имот с КИ № 73147.11.61 по КК на с. Три могили, м. “Ялчъкая”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, ІХ категория
4879
2440
1200
200
72 лв.
/ с ДДС/
15.
29.07.2014г.
14.45ч.
Поз. имот 73147.70.13 по КК на с. Три могили, с трайно предназначение: урб. територия, НТП – За друг вид производствен, складов обект и построената в имота сграда с КИ № 73147.70.13.1 на един етаж, със ЗП 151 кв.м., с предназначение “складова база, склад”, при граници: поземлен имот 11.61 – нива
151
13700
6000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
16.
29.07.2014г.
15.30ч.
поз. имот с КИ № 99088.127.19 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: зем. територия, НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІІІ категория
788
6300
3000
400
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 10.07.2014г. до деня предхождащ търговете от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 29.07.2014г. /за позиции от 1 до 8/ и от 30.07.2014г. /за позиции от 9 до 16/ до деня предхождащ повторните търговесрещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 11.08.2014г. /за позиции от 1 до 8/ и на 12.08.2014г. /за позиции от 9 до 16 /на същото място и при същите условия.
 

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308


Валидно до: 12.08.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕМБО” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „М.А.МОТОР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ВИН 1” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕНГИ” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АЙЛИН СТРОЙ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в с. Лясково, кв. Г. Воден, с. Стоево и с. Три могили Валидно до: 19.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Червен, Община Асеновград Валидно до: 17.02.2015
Община Асеновград обявява Проектосписък на крайно нуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 15.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. ПИ в с. Козаново, с. Червен и гр. Асеновград Валидно до: 13.02.2015
Конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 258.97 кв.м., находящо се в сградата на читалището с. Тополово Валидно до: 10.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 обекта общинска собственост Валидно до: 10.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 11 бр. поз. имоти в с. Бор, Община Асеновград Валидно до: 10.02.2015
Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 31.01.2015
Заповед № А - 77/16.01.2015г. за спиране на търг за продажба на имот в с. Козаново с К№ 37633.66.25 по КК на селото Валидно до: 30.01.2015

Страница: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм