Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за прием на документи за потребители и персонал на звеното на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ НА ЗВЕНОТО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
 
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Информираме  Ви, че от 01.08.2014 год. до 29.08.2014 год.,  е срока за подаване на документи за кандидатстване за потребители и персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Община Асеновград.
 
Подаването на документите,получаване на заявления  и  допълнителна информация  става в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25 ,тел. 0331/ 6 37 12.
 
I.Потребители на почасовите услуги в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж  могат да бъдат:
 
  • Лица с трайни увреждания (в това число деца)с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
 
Необходими документи за кандидат-потребители:
 
- Заявление – по образец;
- Копие на документ за самоличност, аза дете – копие на удостоверение зараждане;
- Копие на документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,
попечител;
- Копие на медицински документ ,удостоверяващ здравословното състояние на кандидата – ЕР на  ТЕЛК / ДЕЛК / НЕЛК , ЛКК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние (епикризи и др.);
- Декларация за личен доход на кандидата  - по образец;
- Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на
кандидата за услугата – ако е приложимо;
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец;
- Пълномощно (свободен текст)за лице, което да подаде заявлението от името накандидата  - когато не се подавалично;
- Декларация, че към момента на кандидатстването,не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социаленасистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани отЕС или по програми и проекти финансирани от  други източници или по друг ред по образец– ако е приложимо;
- Декларация, че към момента на кандидатстването,ползвам социална услуга „личен асистент”, „социаленасистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани отЕС или по програми и проекти финансирани от  други източници или по друг ред по образец– ако е приложимо.
 
II.Персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж на длъжност Домашен санитар могат да бъдат:
         
  • Безработни лица в трудоспособна възраст ,които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
 
Необходими документи на кандидатите  за персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж :
 
- Заявление - по образец.
- Копие на документ за самоличност;
- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско удостоверение за започване на работа;
- Копие на диплома за завършено образование;
- Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)- ако е приложимо;
    - Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец.
 
Кандидатите за потребители напочасовите  услуги(или техни представители), подават документи  от 01до 29август2014г., вкл. в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25
 
Кандидатите за персонал в Звеното за услуги в домашна среда подават документи лично, от 01до 29август2014г., вкл. в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25.
 

 


Валидно до: 29.08.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Покана за позиция социален работник /0-3 год./ по Проект за социално включване. Валидно до: 12.01.2015
Покана за позиция социален работник /3-7 год./ по Проект за социално включване. Валидно до: 12.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция кинезитерапевт/рехабилитатор/ „Ранна интервенция на уврежда Валидно до: 12.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция психолог/ „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване Валидно до: 12.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция лекар-педиатър/ „Ранна интервенция на уврежданията чрез съз Валидно до: 12.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция логопед/ „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване Валидно до: 12.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата (позиция медиатор) „Интеграция на децата в детските градини и в пред Валидно до: 10.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция медиатор/ „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване Валидно до: 10.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕРК – КАН 99”ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ„ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 58” Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ НАУМОВ ТУПЧИЕВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЮРСЕЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ„ДИМИТЪР СОТИРОВ - ТАНЯ” Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ” Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЗЛАТЕН ВРЪХ – ДИМИТРОВ С-ИЕ”СД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ АНГЕЛОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕНТАВЪР-2011” ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАСКЕТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3”ООД Валидно до: 02.01.2015

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм