Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за прием на документи за потребители и персонал на звеното на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ НА ЗВЕНОТО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
 
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Информираме  Ви, че от 01.08.2014 год. до 29.08.2014 год.,  е срока за подаване на документи за кандидатстване за потребители и персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Община Асеновград.
 
Подаването на документите,получаване на заявления  и  допълнителна информация  става в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25 ,тел. 0331/ 6 37 12.
 
I.Потребители на почасовите услуги в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж  могат да бъдат:
 
  • Лица с трайни увреждания (в това число деца)с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
 
Необходими документи за кандидат-потребители:
 
- Заявление – по образец;
- Копие на документ за самоличност, аза дете – копие на удостоверение зараждане;
- Копие на документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,
попечител;
- Копие на медицински документ ,удостоверяващ здравословното състояние на кандидата – ЕР на  ТЕЛК / ДЕЛК / НЕЛК , ЛКК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние (епикризи и др.);
- Декларация за личен доход на кандидата  - по образец;
- Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на
кандидата за услугата – ако е приложимо;
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец;
- Пълномощно (свободен текст)за лице, което да подаде заявлението от името накандидата  - когато не се подавалично;
- Декларация, че към момента на кандидатстването,не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социаленасистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани отЕС или по програми и проекти финансирани от  други източници или по друг ред по образец– ако е приложимо;
- Декларация, че към момента на кандидатстването,ползвам социална услуга „личен асистент”, „социаленасистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани отЕС или по програми и проекти финансирани от  други източници или по друг ред по образец– ако е приложимо.
 
II.Персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж на длъжност Домашен санитар могат да бъдат:
         
  • Безработни лица в трудоспособна възраст ,които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
 
Необходими документи на кандидатите  за персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж :
 
- Заявление - по образец.
- Копие на документ за самоличност;
- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско удостоверение за започване на работа;
- Копие на диплома за завършено образование;
- Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)- ако е приложимо;
    - Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец.
 
Кандидатите за потребители напочасовите  услуги(или техни представители), подават документи  от 01до 29август2014г., вкл. в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25
 
Кандидатите за персонал в Звеното за услуги в домашна среда подават документи лично, от 01до 29август2014г., вкл. в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25.
 

 


Валидно до: 29.08.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Обява за подбор за «детегледач» в Център за настаняване от семеен тип Асеновград Валидно до: 01.12.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция специален педагог/ „Индивидуална педагогическа подкрепа за Валидно до: 30.11.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Пр Валидно до: 30.11.2014
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост Валидно до: 27.11.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имота в Асеновград, кв. Д. Воден, с. Лясково и Мулдава Валидно до: 27.11.2014
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на 2бр.язовири под наем Валидно до: 07.11.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 05.11.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 05.11.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТИМОТЕЙ МОТЪРС”ЕООД Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕТОЯ”ООД Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЬО АТАНАСОВ МИТЕВ Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „М.А.МОТОР” ЕООД Валидно до: 31.10.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на земи собственост на Община Асеновград Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖАНА КОЛЕВА МИТЕВА Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ “ЕЛИ – ЕЛИ ВАСИЛЕВА” Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до EВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЪГА” ООД Валидно до: 31.10.2014
Община Асеновград обявява регистър на зем. земи от общ. поземлен фонд , които ще се отдават под наем без търг или конкурс Валидно до: 31.10.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 12 бр. поз. имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 28.10.2014
Публични търгове с явно наддаване за отдеване под наем на обекти - общинска собственост в гр. Асеновград и с. Нар. бани Валидно до: 21.10.2014

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм