Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за прием на документи за потребители и персонал на звеното на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ НА ЗВЕНОТО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
 
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Информираме  Ви, че от 01.08.2014 год. до 29.08.2014 год.,  е срока за подаване на документи за кандидатстване за потребители и персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Община Асеновград.
 
Подаването на документите,получаване на заявления  и  допълнителна информация  става в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25 ,тел. 0331/ 6 37 12.
 
I.Потребители на почасовите услуги в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж  могат да бъдат:
 
  • Лица с трайни увреждания (в това число деца)с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
 
Необходими документи за кандидат-потребители:
 
- Заявление – по образец;
- Копие на документ за самоличност, аза дете – копие на удостоверение зараждане;
- Копие на документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,
попечител;
- Копие на медицински документ ,удостоверяващ здравословното състояние на кандидата – ЕР на  ТЕЛК / ДЕЛК / НЕЛК , ЛКК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние (епикризи и др.);
- Декларация за личен доход на кандидата  - по образец;
- Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на
кандидата за услугата – ако е приложимо;
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец;
- Пълномощно (свободен текст)за лице, което да подаде заявлението от името накандидата  - когато не се подавалично;
- Декларация, че към момента на кандидатстването,не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социаленасистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани отЕС или по програми и проекти финансирани от  други източници или по друг ред по образец– ако е приложимо;
- Декларация, че към момента на кандидатстването,ползвам социална услуга „личен асистент”, „социаленасистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани отЕС или по програми и проекти финансирани от  други източници или по друг ред по образец– ако е приложимо.
 
II.Персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж на длъжност Домашен санитар могат да бъдат:
         
  • Безработни лица в трудоспособна възраст ,които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
 
Необходими документи на кандидатите  за персонал в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж :
 
- Заявление - по образец.
- Копие на документ за самоличност;
- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско удостоверение за започване на работа;
- Копие на диплома за завършено образование;
- Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)- ако е приложимо;
    - Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец.
 
Кандидатите за потребители напочасовите  услуги(или техни представители), подават документи  от 01до 29август2014г., вкл. в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25
 
Кандидатите за персонал в Звеното за услуги в домашна среда подават документи лично, от 01до 29август2014г., вкл. в Домашен социален патронаж – Община Асеновград на бул.България № 25.
 

 


Валидно до: 29.08.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Покана за позиция лекар-педиатър по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 50+51, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.04.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 зъболекарски кабинета в с. Леново и с. Конуш Валидно до: 07.04.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 27.03.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три обекта общ. собственост в гр. Асеновград, кв. Д. Воден и Тополово Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността-директор на ОП"Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността: директор на Общинско предприятие "Туризъм" - Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м. Валидно до: 24.03.2015
ОП с наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителн Валидно до: 20.03.2015
ОП с наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на Валидно до: 20.03.2015
Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 16.03.2015
Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване Валидно до: 13.03.2015
Обява за прием на документи на желаещи да участват в жребий за първоначално разпределение на търг. маси на Цен. общински пазар Валидно до: 27.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ХАБИ ЕЛ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕМБО” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм