Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.08.2014Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІ. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-385/12.08.2014 г., относно информация за изпълнението на бюджета на Община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2014 г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-371/11.08.2014 г., относно определяне начална наемна цена на терен – общинска собственост, находящ се на ул.”Лозница”, гр.Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-372/11.08.2014 г., относно писмо от Стефан Методиев – Председател на Фондация “Щедрост и милосърдие – 2006” за предоставяне под наем на общински имот.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-374/11.08.2014 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Национална асоциация на сляпо-глухите в България” върху недвижим имот частна общинска собственост: помещения /зала и обслужващи части/, находящи се на първия етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград.
4. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-315/24.06.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект язовир в местността “Брященското”, поземлен имот № 51830.161.668 с площ 25 739 кв.м. и поземлен имот № 51830.161.667 с площ 4787 кв.м.,  в землището на с.Новаково, Община Асеновград.(ПК по БФ)
5. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-316/24.06.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект язовир в местността “Карабунар”, поземлен имот № 43298.75.229 с площ 55 934 кв.м., поземлен имот № 43298.75.228 с площ 729 кв.м., поземлен имот № 43298.75.227 с площ 2967 кв.м. в землището на с.Леново, Община Асеновград.(ПК по БФ)
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-373/11.08.2014 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-376/12.08.2014 г., относно молба от Мюмюн Али и Сенур Аптурахман за покупка на общинска земя, попадаща в УПИ ІХ-402, кв.1, по одобрен ПУП на ПЗ “Север”, гр.Асеновград с цел прилагане на регулацията.(ПК по УРТО)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-375/12.08.2014 г., относно продажба на земеделски земи в землището на с.Боянци.(ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-377/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 38799.100.25 по КК на с.Косово. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-378/12.08.2014 г., относно продажба на незастроен поземлен имот находящ се в гр.Асеновград под парк “Баделема”, ул.”Христо Ботев”. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-379/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 72789.502.633 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 99088.501.342 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-381/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 44834.27.138 по КК на с.Лясково. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-382/12.08.2014 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Горни Воден, м.”Арменка” и м.”Баш колиба”. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-383/12.08.2014 г., относно продажба на 3 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-384/12.08.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад. №№ 80437.20.2 и 80437.20.3 по КК на с.Червен. (ПК по БФ)
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-356/01.08.2014 г., относно определяне земите от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и наемна цена за отдаването им под наем за стопанската 2014/2015 г.
18. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-352/29.07.2014 г., относно молба от Гюлназ Неджипова Еминова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-353/29.07.2014 г., относно молба от Радка Ангелова Чернева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-349/08.07.2014 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
21. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-369/11.08.2014 г., относно приемане на Наредба за организация и контрол при паркиране на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград. (ПК Правна)
22. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/12.08.2014 г., относно съгласие за промяна границите на поземлени имоти в с.Врата.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-387/12.08.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-училище, кв.8 по регулационния план на с.Нови Извор.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/12.08.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І-църква, кв.376 по регулационния план на Асеновград.
25. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-390/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на план-схема за обект “Слаботокова тръбна канална мрежа и оптичен кабел с.Червен, община Асеновград”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-389/12.08.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99088.18.108 по КК на кв.Долни Воден за жилищно застрояване, ведно с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
27. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-394/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПП/ за обект “Слаботокова тръбна канална мрежа и оптичен кабел между с.Мулдава и с.Червен, община Асеновград”.
28. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-391/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.18.3 по КК на с.Червен, община Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
29. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-392/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.33 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
30. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-393/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 69273.10.13 по КК на с.Стоево, община Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
31. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-395/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.232.33 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
32. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-396/12.08.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Николина Трендафилова.
33. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/12.08.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка със заявление от Антон Гаджев – Управител на “ПСС България” ООД.
34. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-386/12.08.2014 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-354/30.07.2014 г., относно кандидатстване с проект: “Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с.Манастир, КИ № 214006, община Лъки и център за управление и контрол в сградата на Община Асеновград”.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-366/05.08.2014 г., относно вземане на решение за изменение на Решение № 429 от 01.08.2012 г.
37. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-398/12.08.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
38. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/04.08.2014 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за учебната 2014/2015 г.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.08-21.08.2014 Г.

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

19.08.2014 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

19.08.2014 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

20.08.2014 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

20.08.2014 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.08.2014 Г. (четвъртък)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 
 
 
 
 
 
 

 


Валидно до: 27.08.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014
Ученически игри по волейбол 2014/2015 Валидно до: 27.11.2014
Програма за Деня на християнското семейство 21 ноемрви Валидно до: 24.11.2014
Ученически игри по футбол и баскетбол 2014/2015 Валидно до: 20.11.2014
53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.11.2014
Покана за участие в обществено обсъждане за ИПГВР - град Асеновград Валидно до: 14.11.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 13.11.2014
Изтича срока за плащане на II вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС Валидно до: 11.11.2014
Община Асеновград уведомява гражданите, че плащането на месечна такса за лека гаражна клетка е до 05 число на текущия месец Валидно до: 11.11.2014
Две седмици честваме празника на будителите Валидно до: 10.11.2014
52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.10.2014
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 14.10.2014
Публично обсъждане на културния календар на община Асеновград за 2015г. Валидно до: 09.10.2014
Със заповед на кмета се забранява продажбата на алкохол Валидно до: 06.10.2014
Общинска администрация Асеновград провежда кратко социологическо проучване по проект "Разработване на ИПГВР", финансиран по ОПРР Валидно до: 03.10.2014
Предложения на Обединен детски комплекс „Васил Левски” за извънкласни занимания през учебната 2014/2015 г. Валидно до: 30.09.2014
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм