Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Заповед за определяне на спечелилият участник в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 2

ЗАПОВЕД
№ А - 1904
гр.Асеновград   19.08.2014г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.6 от ЗОС, чл. 62, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и утвърден на 18.08.2014 г. Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № А – 1856/08.08.2014 г., за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2, отдел 375, подотдели „б”, „в”, „е”, „з” и „и”, представляващи имот № 214006 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ”, имот № 214010 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ” и имот № 214011 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ”– общинска собственост по картата на възстановената собственост на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив, открит със Заповед № А – 1683/23.07.2014 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЯВЯВАМ
 
Класиране на участника в търг с явно наддаване за продажаба на стояща дървесина на корен в Обект № 2, отдел 375, подотдели „б”, „в”, „е”, „з” и „и”, представляващи имот № 214006 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ”, имот № 214010 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ” и имот № 214011 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ”– общинска собственост по картата на възстановената собственост на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив, както следва:
На първо място – Кандидат № 1 „ОКАЙ 2005” ЕООД, ЕИК 115878485, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Просвета” № 7, представлявано от управителя Сабатин Хасан Ибрям с предложена цена в размер на 90176.74 лв. /деветдесет хиляди сто седемдесет и шест лева и седемдесет и четири ст./ без ДДС и 108212.09 лв. /сто и осем  хиляди двеста и дванадесет лева и девет ст./ с ДДС, въз основа на което
 
ОПРЕДЕЛЯМ
 
1.„ОКАЙ 2005” ЕООД, ЕИК 115878485, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Просвета” № 7 за спечелил търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2, отдел 375, подотдели „б”, „в”, „е”, „з” и „и”, представляващи имот № 214006 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ”, имот № 214010 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ” и имот № 214011 с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ”– общинска собственост по картата на възстановената собственост на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив.
2. Определеният за спечелил търга по т. 1 кандидат следва да внесе 30 % от достигнатата в търга цена в размер на 27053.02 лв. /двадесет и седем хиляди петдесет и три лева и две ст./ по сметка на продавача -IBAN BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444000, BIC:IORTBGSFв „Инвест Банк” АД.
3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4508.84 лв. /четири хиляди петстотин и осем лева и осемдесет и четири ст./, представляваща 5 % от достигнатата цена на обекта без ДДС, вносима по следната сметка -IBAN:BG54IORT737533304000003; BIC:IORTBGSFв „Инвест Банк” АД.
4. Такса за административни услуги, определена съгласно чл. 52 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград, в размер на 149.17 лв. /сто четиридесет и девет лева и седемнадесет ст./, вносима по следната сметка -IBAN BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 448007, BIC:IORTBGSFв „Инвест Банк” АД.
5. ДДС в размер на 5440.44 лв. /пет хиляди четиристотин и четиридесет лева и четиридесет и четири ст./ платим по следната сметка -IBAN BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444000, BIC:IORTBGSFв „Инвест Банк” АД., при данъчна основа определена на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС в размер на 27202.19 лв.
6. Сумите по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 да се внесат от купувача в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта, който е и крайният срок за сключване на договор.
Внесената гаранция за участие в търга в размер на 901.77 лв./деветстотин и един лева и седемдесет и седем ст./ се възстановява по банков път по посочена от купувача сметка, след сключване на договор.
7. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 70, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Асеновград и да се съобщи на спечелилия търга кандидат по реда на чл. 61 от АПК, както и на счетоводството на Общината за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Йончев – Заместник – кмет на Община Асеновград.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – гр. Пловдив в 14 – дневен срок от съобщаването и.
 
 
           
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ/п/
Кмет на Община Асеновград
 
 
ПК
 

Валидно до: 03.09.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЕПА”ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АЙЛИН СТРОЙ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРМАРЪ” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАКС ГРУП 1” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОКИ 1 ” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ИН - КОТЕКС” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕМ – МИ ОЙЛ” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БАРИ ТРАНС 87” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АСФИНИНВЕСТ” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
Покана за позиция лекар-гинеколог по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция акушерка по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция юрист по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медиатор по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медицинска сестра по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция лекар-педиатър по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 50+51, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.04.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 зъболекарски кабинета в с. Леново и с. Конуш Валидно до: 07.04.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 27.03.2015

Страница: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм