Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Боянци, Стоево, Лясково, кв. Наречен, Горни и Долни Воде

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № № 1547, 1549, 1551, 1553, 1540, 1541, 1539 и 1545 от 09.07.2014г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1951,А-1952, А-1953, А-1954, А-1955, А-1956, А-1957, А-1958, А-1959 и А-1961 от 01.09.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на Община Асеновград – с. Боянци, с. Стоево, с. Лясково, кв. Наречен, кв. Горни Воден и кв. Долни Воден  

 

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. /без ДДС/
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
23.09.2014г. 09.00ч.
поз. имот с кад. № 06029.102.37по КК на с. Боянци, м. “Капсида/До село”, Община Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, V категория
1112
780
300
50
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
23.09.2014г. 09.45ч.
поз. имот с КИ № 69273.9.6 по ККна с. Стоево, м. Сушица, ОбщинаАсеновград, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, V категория
1804
1080
600
80
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
23.09.2014г. 10.30ч.
поз. имот с КИ № 99087.224.9 по ККна кв. Горни Воден, м. “Баш колиба”, гр. Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ЗСПЗЗ/, ІХ категория
1402
11220
5000
800
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
23.09.2014г. 11.15ч.
поз. имот с КИ № 99201.19.5 по ККна кв. Наречен, м. “До реката”, Община Асеновград, незастроен,с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: използвана ливада, VІІІ категория
1714
1235
600
100
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
23.09.2014г. 12.00ч.
поз. имот с КИ № 99088.38.39 по ККна кв. Долни Воден, м. “Кайнака”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: изоставена орна земя, ІХ категория
1244
1270
600
100
72 лв.
/ с ДДС/
6.
23.09.2014г. 14.00ч.
поз. имот с КИ № 99088.38.52 по ККна кв. Долни Воден, м. “Кайнака”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: овощна градина, ІХ категория
680
695
350
60
72 лв.
/ с ДДС/
7.
 
25.09.2014г. 9.00ч.
поз. имот с КИ № 69273.25.290 по КК на с. Стоево, Община Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване /до 10 м./
567
13916.67
6500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
8.
25.09.2014г.
9.45ч.
поз. имот с КИ № 44834.11.47 по ККна с. Лясково, м. “Палашовица”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, Х категория
2024
1250
600
100
72 лв.
/ с ДДС/
9.
25.09.2014г.  10.30ч.
 поз.имот с КИ № 44834.10.14по кад. карта на с. Лясково, м. “Палашовица”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: ниви /орна земя/, Х категория
2038
1300
650
100
72 лв.
/ с ДДС/
10.
25.09.2014г. 12.00ч.
 поз. имот с КИ№ 99087.504.400по ККна кв. Горни Воден, гр. Асеновград,ул.”Сирма войвода” № 6,незастроен, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за паркинг
194
5000
2500
500
72 лв.
/ с ДДС/

  Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.               Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 11.09.2014г. до деня  предхождащ  търговете от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 24.09.2014г. /за позиции от 1 до 6/ и от 26.09.2014г. /за позиции от 7 до 10/ до деня предхождащ повторните търговесрещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.                    

Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.

Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 07.10.2014г. /за позиции от 1 до 6/ и на 08.10.2014г. /за позиции от 7 до 10 /на същото място и при същите условия.

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.

За допълнителна информация,тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308   

  
 

Валидно до: 08.10.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 30.12.2014
Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици Валидно до: 27.12.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имата в Асеновград и с. Жълт камък Валидно до: 22.12.2014
Съобщение за концесия по чл. 55 "а" ал. 2 от ППЗК за добив на минерална вода от сондаж № 12, находище "Леново" Валидно до: 19.12.2014
Обява за подбор за «управител» на Център за настаняване от семеен тип-Асеновград Валидно до: 16.12.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за добив на минерална вода от сондаж №12, находище "Леново" Валидно до: 11.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 10.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 10.12.2014
Обява за подбор за «детегледач» в Център за настаняване от семеен тип Асеновград Валидно до: 01.12.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция специален педагог/ „Индивидуална педагогическа подкрепа за Валидно до: 30.11.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Пр Валидно до: 30.11.2014
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост Валидно до: 27.11.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имота в Асеновград, кв. Д. Воден, с. Лясково и Мулдава Валидно до: 27.11.2014
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на 2бр.язовири под наем Валидно до: 07.11.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 05.11.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 05.11.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТИМОТЕЙ МОТЪРС”ЕООД Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕТОЯ”ООД Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЬО АТАНАСОВ МИТЕВ Валидно до: 31.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „М.А.МОТОР” ЕООД Валидно до: 31.10.2014

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм