Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 12 бр. поз. имоти на територията на Община Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № № 1583, 1584, 1586, 1587, 1591, 1592 и 1594 от 27.08.2014г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2048,А-2049, А-2050, А-2051, А-2052, А-2053, А-2054, А-2055, А-2056, А-2057, А-2058  и А-2059 от 15.09.2014г., ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на Община Асеновград – с. Косово, гр. Асеновград, с. Тополово, кв. Горни Воден, кв. Долни Воден и с. Червен  

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. /без ДДС/
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
13.10.2014г. 09.00ч.
поз. имот с кад. № 38799.100.25по ККна с. Косово, Община Асеновград, незастроен,  трайно предназначение: земеделска територия, НТП: друг вид недървопроизводителна горска площ, Х категория, при граници: поз. имоти – 100.1, 100.20 и 100.24. 
2075
1300
650
100
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
13.10.2014г. 09.45ч.
поз. имот с КИ № 00702.522.196 по ККна Асеновград, /УПИ ІХ-522.196, кв.258 по ПУП на Асеновград/,трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП– средно застрояване, при граници: 519.477, 522.198, 522.197, 522.145, 522.202, 522.201 и 522.195.
632
97900
50000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
13.10.2014г. 10.30ч.
поз. имот с КИ № 72789.502.633 по КК на с. Тополово, община Асеновград, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при граници: поз. имоти – 502.341, 502.634, 502.333 и 502.337.  За имота е отреден УПИ ХІ – 502.633, кв. 6 по одобрен ПУП на с. Тополово
343
13000
7500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
13.10.2014г. 11.15ч.
поз. имот с КИ № 99088.501.342 по ККна кв.Долни Воден, /УПИ ІІ-общ., кв.81 по подробния план на квартала/, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), при граници: поз. имот - 501.341, 501.131, 501.347 и 501.343
364
24660
12000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
13.10.2014г. 12.00ч.
поз. имот с КИ № 99087.20.49по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, м. “Баш колиба”, с трайно предназначение:земеделска територия, НТП – овощна градина, ІХ категория, при граници: ПИ №№ 20.98, 20.86, 20.45 и 20.50
903
5410
2500
400
72 лв.
/ с ДДС/
6.
13.10.2014г. 14.00ч.
поз. имот с КИ № 99087.19.23по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, м. Арменка, с трайно предназначение:земеделска територия, НТП – овощна градина, ІХ категория, при граници: ПИ №№ 19.64, 19.65, 19.80, 19.24 и 19.82
1761
10500
4000
800
72 лв.
/ с ДДС/
7.
13.10.2014г.
14.45ч.
поз. имот с КИ №99087.19.82по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, м. Арменка, с ТП земеделска територия, НТП – овощна градина, ІХ категория, при граници: ПИ №№ 19.64, 19.23, 19.24, 19.25 и 19.26
1411
8450
3700
500
72 лв.
/ с ДДС/
8.
13.10.2014г.
15.30ч.
поз. имот с КИ №99087.19.9по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, м. Переклийка, с ТП земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, ІХ категория, при граници: ПИ №№ 19.42, 19.10, 19.8, 19.7 и 19.43
779
4650
2000
400
72 лв.
/ с ДДС/
9.
 
14.10.2014г. 9.00ч.
поз. имот с КИ № 99087.19.28по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, м. Арменка, с ТП земеделска територия, НТП – овощна градина, ІХ категория, целия с площ  кв.м., при граници: ПИ №№ 19.90, 19.29, 19.30 и 19.37
348
2000
800
150
72 лв.
/ с ДДС/
10.
14.10.2014г. 9.45ч.
поз. имот с КИ № 99087.19.36по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, м. Арменка, с ТП земеделска територия, НТП – овощна градина, ІХ категория, при граници: ПИ №№ 19.37, 19.34, и 19.35
220
1300
600
100
72 лв.
/ с ДДС/
11.
14.10.2014г. 10.30ч.
 поз.имот с КИ № 80437.20.2по КК на с. Червен, м. Кантона,  трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, VІ категория при граници: поз. имот – 20.25
1379
950
500
90
72 лв.
/ с ДДС/
12.
14.10.2014г. 11.15ч.
поз. имот с КИ№80437.20.3по КК на с. Червен, м. Кантона, трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, VІІ категория при граници: поз. имот – 20.24, 20.4, 20.16, 12.2 и 20.25
2916
2003
1000
200
72 лв.
/ с ДДС/ 
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІетаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 29.09.2014г. до деня  предхождащ  търговете от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 14.10.2014г. /за позиции от 1 до 8/ и от 15.10.2014г. /за позиции от 9 до 12/ до деня предхождащ повторните търговесрещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 27.10.2014г. /за позиции от 1 до 8/ и на  28.10.2014г.  /за позиции от 9 до 12 /на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308   
         

 


Валидно до: 28.10.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-КВ”ООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Л Б Б Д”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КПТУ„ВЪЗРАЖДАНЕ” Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА”ЕТ Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ”ЕТ Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕС МАК АРДЪЛ”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
Обява за заинтересовани лица и общественост Валидно до: 12.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог). Валидно до: 10.06.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.06.2015
Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асеновград и с. Леново Валидно до: 03.06.2015
Публични търгове зя продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 01.06.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Добростан и гр. Асеновград Валидно до: 29.05.2015
РЕШЕНИЕ № 248 от 17 април 2015 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 27.05.2015
Публични търгове за продажба на 11 бр. имоти в с. Червен, П. Евтимово, кв. Горни и Долни Воден и Асеновград Валидно до: 27.05.2015
Заповед № 532/ 23.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив Валидно до: 21.05.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 30.09 кв.м. находящ се кв. Долни Воден, гр Валидно до: 15.05.2015

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм