Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на 2бр.язовири под наем

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди № №  А - 2194 и А - 2195 от 02.10.2014г.  на Кмета на Общината, ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация  чрез предоставяне под наем на  следните обекти – публичнаобщинска собственост: 

 

 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
площ
 
дка
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС)
лв. и стъпка на наддаване
 
Депозит
в размер на 30%
от началната тръжна цена,
лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
 
1
ПИ № 69273.12.18 по КК на с. Стоево, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с трайно предназначение: Води и водни площи, НТП: Язовир,
местност: Корията
 
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане
 
 
 
   40.023
 
2640.00 лв. и
 стъпка на наддаване – 200.00 лв.
 
 
  792.00 лв.
 
24.10.2014 г.
9.00 часа
 
 
2
ПИ №  51830.999.535 по КК
 на с. Новаково, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с трайно предназначение: Води и водни площи, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
местност: Аргуница
 
 
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане
 
 
42.653
 
2760.00лв. и
стъпка на наддаване – 200.00 лв.
 
          828.00 лв.
 
24.10.2014 г.
11.30 часа 
Срок на отдаване под наем – 10(десет) години;
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС.
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по сметка:BG50IORT73758404020000, код за вид плащане444100, BICна "Инвестбанк" АД  IORTBGSF
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната  документация се  получава от 13.10.2014 год.  до 23.10.2014г.  всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, от отдел "УОСНИНАР ", стая 502, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит  за участие в търг  се внася  в касата на Общината - Информационен център до 16,30 часа на 23.10.2014 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград .
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат  на 07.11.2014 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторен търг се получава от 27.10.2014 г. до 06.11.2014 г. всеки работен ден от  8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа.   Депозит за участие в повторен търг  се внася до 16.30 часа на  06.11.2014 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335 

Валидно до: 07.11.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЕПА”ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ГАРАНТ 95”ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БАРИ ТРАНС 87” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РУМ 2002” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОБИТЕЛ” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МИЛК КЪМПАНИ” ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРЛТЕКС” ООД Валидно до: 26.07.2015
Съобщение до н-ци Вангел Димитров Бинев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Никола Иванов Бекриев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Мария Вълчева Митрева, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Георги Вълчев Гьоргов, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Василка Хр. Гьоргова, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжност - Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Валидно до: 09.07.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм