Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на 2бр.язовири под наем

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди № №  А - 2194 и А - 2195 от 02.10.2014г.  на Кмета на Общината, ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация  чрез предоставяне под наем на  следните обекти – публичнаобщинска собственост: 

 

 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
площ
 
дка
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС)
лв. и стъпка на наддаване
 
Депозит
в размер на 30%
от началната тръжна цена,
лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
 
1
ПИ № 69273.12.18 по КК на с. Стоево, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с трайно предназначение: Води и водни площи, НТП: Язовир,
местност: Корията
 
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане
 
 
 
   40.023
 
2640.00 лв. и
 стъпка на наддаване – 200.00 лв.
 
 
  792.00 лв.
 
24.10.2014 г.
9.00 часа
 
 
2
ПИ №  51830.999.535 по КК
 на с. Новаково, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с трайно предназначение: Води и водни площи, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
местност: Аргуница
 
 
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане
 
 
42.653
 
2760.00лв. и
стъпка на наддаване – 200.00 лв.
 
          828.00 лв.
 
24.10.2014 г.
11.30 часа 
Срок на отдаване под наем – 10(десет) години;
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС.
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по сметка:BG50IORT73758404020000, код за вид плащане444100, BICна "Инвестбанк" АД  IORTBGSF
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната  документация се  получава от 13.10.2014 год.  до 23.10.2014г.  всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, от отдел "УОСНИНАР ", стая 502, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит  за участие в търг  се внася  в касата на Общината - Информационен център до 16,30 часа на 23.10.2014 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград .
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат  на 07.11.2014 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторен търг се получава от 27.10.2014 г. до 06.11.2014 г. всеки работен ден от  8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа.   Депозит за участие в повторен търг  се внася до 16.30 часа на  06.11.2014 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335 

Валидно до: 07.11.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асеновград и с. Леново Валидно до: 03.06.2015
Публични търгове зя продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 01.06.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Добростан и гр. Асеновград Валидно до: 29.05.2015
РЕШЕНИЕ № 248 от 17 април 2015 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 27.05.2015
Публични търгове за продажба на 11 бр. имоти в с. Червен, П. Евтимово, кв. Горни и Долни Воден и Асеновград Валидно до: 27.05.2015
Заповед № 532/ 23.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив Валидно до: 21.05.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 30.09 кв.м. находящ се кв. Долни Воден, гр Валидно до: 15.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГР. А-Д Валидно до: 13.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ гр. А-Д Валидно до: 13.05.2015
Съобщение съгласно чл. 62 "а", ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 11.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ППЗК „НАПРЕДЪК - ЛЕНОВО” Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЗЛАТЕН ВРЪХ-ДИМИТРОВ-С-ИЕ”СД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КРЪСТЬО ДИМОВ” Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЕПА”ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм