Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имота в Асеновград, кв. Д. Воден, с. Лясково и Мулдава

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № 1543 от 09.07.2014г. и № № 1620, 1631, 1633 и 1634 от 17.09.2014г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2187,А-2188, А-2189, А-2190, А-2191, А-2192 и А-2193 от 02.10.2014г. и № А- 2198от 06.10.2014г. , Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на Община Асеновград – с. Лясково, гр. Асеновград, кв. Д. Воден и с. Мулдава  

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. /без ДДС/
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
04.11.2014г. 09.00ч.
поз. имот с кад. № 44834.27.138 по КК на с. Лясково, незастроен, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване /до 10м./, при граници: поз. имоти – 27.154, 27.153, 27.126 и 27.124  Имотът попада в УПИ VІ – за магазин, кв. 14 по ПУП на с. Лясково /АЧОС № 2556 от 18.12.2007г./ 
118
2000
1000
200
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
04.11.2014г. 09.45ч.
поз. имот с КИ № 00702.519.541 по КК на Асеновград, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване /до 10м./, при граници: ПИ– 519.530, 519.529, 519.482 и 518.108.  За имота  е отреден УПИ І – 519.541, общ. обслужване и жилищно застрояване , кв. 191 по ПУП на Асеновград /АЧОС № 5547 от 20.08.2014г./
1703
219880
100000
2500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
04.11.2014г. 10.30ч.
поз. имот с КИ № 49309.8.105 по КК на с. Мулдава, гр. Асеновград, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.106, 8.110, 8.104 и 8.111. За имота е отреден УПИ V – общински, 105, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5519 от 10.07.2014г./
447
15150
7500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
04.11.2014г. 11.15ч.
поз. имот с КИ № 49309.8.106 по КК на с. Мулдава, гр. Асеновград, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.107, 8.110, 8.105 и 8.111. За имота е отреден УПИ ІV – общински, 106, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5520 от 10.07.2014г./
444
15550
7500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
04.11.2014г. 12.00ч.
поз. имот с КИ № 49309.8.107 по КК на с. Мулдава, гр. Асеновград, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.108, 8.110, 8.106 и 8.111. За имота е отреден УПИ ІІІ – общински, 107, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5521 от 10.07.2014г./
443
15530
7500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
6.
04.11.2014г. 14.00ч.
поз. имот с КИ № 49309.8.108 по КК на с. Мулдава, гр. Асеновград, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.109, 8.96, 8.110, 8.107 и 8.111. За имота е отреден УПИ ІІ – общински, 108, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5522 от 10.07.2014г./
408
13580
6500
500
72 лв.
/ с ДДС/
7.
04.11.2014г. 14.45ч.
поз. имот с КИ №00702.527.170 по КК на гр. Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване /до 10 м. За имота е отреден УПИ VІІІ –5066, кв. 391 по ПУП на Асеновград, при граници: ПИ№№– 527.7, 527.200, 527.210, 527.164, 527.163 и 527.4  /АЧОС№103 от 18.02.1998г./
347
46230
23000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
8.
04.11.2014г. 15.30ч.
99088.503.290 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, застроен, с ТП: урб. територия, НТП: ниско застрояване /до 10 м./, при граници: поз. имоти – 503.117 и 503.289.  За имота е отреден УПИ ІІ – 503.290, общ.обслужване, кв. 41 по ПУП на кв. Долни Воден./АЧОС № 5391 от 24.03.2014г./
279
17958.33
9000
1000
72 лв.
/ с ДДС/ 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 20.10.2014г. до деня  предхождащ  търговете от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 05.11.2014г. до деня предхождащ повторните търгове/17.11.2014г/срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 18.11.2014г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308 

Валидно до: 27.11.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Покана за позиция медиатор по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медицинска сестра по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция лекар-педиатър по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 50+51, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.04.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 зъболекарски кабинета в с. Леново и с. Конуш Валидно до: 07.04.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 27.03.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три обекта общ. собственост в гр. Асеновград, кв. Д. Воден и Тополово Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността-директор на ОП"Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността: директор на Общинско предприятие "Туризъм" - Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м. Валидно до: 24.03.2015
ОП с наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителн Валидно до: 20.03.2015
ОП с наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на Валидно до: 20.03.2015
Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 16.03.2015
Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване Валидно до: 13.03.2015
Обява за прием на документи на желаещи да участват в жребий за първоначално разпределение на търг. маси на Цен. общински пазар Валидно до: 27.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ХАБИ ЕЛ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 24.02.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм