Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград обявява регистър на зем. земи от общ. поземлен фонд , които ще се отдават под наем без търг или конкурс

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
На основание чл.18 ал. 3 от Наредбата стопанисването, управление и разпореждане със земеделски земи от общинският
поземлен фонд, приета с Решение № 980 от 19.06.2013 г.
 
О Б Я В Я В А
         
Регистър на земеделските земи от общинския поземлен фонд , които могат да се отдават под наем без търг или конкурс 
за стопанската 2014 – 2015 г. както следва:
 
Имот 
Име на местност
НТП
Категория
Площ
/дка./
С. БОЯНЦИ 
2
37010
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІІ
1.039
3
37021
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
0.906
4
37075
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІІ
0.862
5
37077
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІІ
1.01
6
38001
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІІ
0.969
КВ. ГОРНИ ВОДЕН 
1
19038
АРМЕНКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.377
2
19041
АРМЕНКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
0.717
3
19044
ПЕРИКЛИЙКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.3
4
19087
АРМЕНКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
0.388
5
19090
АРМЕНКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.457
6
19106
АРМЕНКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.717
7
19111
АРМЕНКА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
3.948
8
20016
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
0.817
9
20020
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.913
10
20023
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.176
11
20031
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
0.51
12
20074
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
0.987
13
20079
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.966
14
20081
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
3.648
15
20089
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
2.923
16
20049
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
0.8
17
20095
БАШ КОЛИБА
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ ТЕР.
ІХ
1.234
18
38005
ЧАКЪЛА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІІІ
1.05
С. ГОРНОСЛАВ
1
16.8
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
1.747
2
20.4
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
1.471
3
51013
НАД СЕЛОТО
ОВЩНА ГРАДИНА
Х
0.3
С. МУЛДАВА
1
1.64
ХАМБУР БУНАР
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІ
2.054
2
1.71
ХАМБУР БУНАР
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІ
0.84
3
11.179
ПАРАКОЛОВО
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ
V
2
4
11.265
ПАРАКОЛОВО
ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ
V
1
5
15.189
КАВАЧЕТАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.719
С. НОВАКОВО
1
109.5
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.211
2
109.3
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.221
3
109.52
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.536
4
109.53
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.552
5
109.56
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.612
6
109.7
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.454
7
109.73
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
1.366
8
109.74
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.862
9
109.75
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.288
10
109.76
ОРЕШАКА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.111
С. НОВИ ИЗВОР
1
7.5
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.661
2
7.6
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.667
3
7.8
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.727
4
7.1
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.686
5
7.22
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.636
6
7.26
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.647
7
7.27
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.647
8
7.31
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.647
9
7.35
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.622
10
7.39
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.617
11
7.44
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.646
12
7.49
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.657
13
7.5
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.636
14
7.58
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.639
15
7.62
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.656
16
7.68
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.798
17
7.8
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.602
18
7.86
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.645
19
7.88
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.624
20
7.91
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
1.306
21
7.92
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.644
22
7.116
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
1.485
23
7.117
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.644
24
7.122
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.598
25
7.123
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.662
26
7.124
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.647
27
7.125
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.599
28
7.129
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.576
29
7.133
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.664
30
7.138
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.599
31
7.14
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.601
32
7.122
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.598
33
7.123
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.662
34
7.124
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.647
35
7.125
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.599
36
7.129
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.576
37
7.133
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.664
38
7.138
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.599
39
7.14
ЛОЗЯТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.601
40
26.18
ЕНИ КЬОЙ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
3.903
41
26.19
ЕНИ КЬОЙ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
4.8
С. СТОЕВО
1
10.28
ПОД ВАДАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.759
2
10.79
ПОД ВАДАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.701
3
10.87
ПОД ВАДАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.655
4
11.1
НАД ВАДАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.279
5
11.21
НАД ВАДАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.842
6
11.32
НАД ВАДАТА
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.39
7
16.115
ДО СЕЛО
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
0.853
8
16.118
ДО СЕЛО
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
ІV
1.992
С. Ч Е Р В Е Н
1
12.12
БОДУК ОРЕХ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
1.795
2
12.178
БОДУК ОРЕХ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
1.47
3
12.185
БОДУК ОРЕХ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
VІІ
3.183
4
12.191
БОДУК ОРЕХ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
0.5
5
12.261
БОДУК ОРЕХ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
3.345
6
12.279
БОДУК ОРЕХ
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
V
12.063
 
Желаещите да наемат земи от общинският поземлен фонд, без търг или конкурс, подават заявление в срок до 03.11.2014 г.
в Община Асеновград или в кметството, в чието землище се намира  имота и прилагат:
         
1. Заверено копие от документ за самоличност;
2.Документ за регистрация или ЕИК  съгласно чл. 23 от Закона от търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци ;
3. Удостоверение за актуално състояние ;
4. Удостоверение, че търговеца не е обявен и не се намира в производство  за обявяване в несъстоятелност;
5. Удостоверение, че търговецът не се намира в ликвидация;
6.Документ за липса на задължения по договори за ползване на земи от общинския поземлен    фонд;
7. Достоверение за липса на задължения към Общината ;
8. Удостоверение за липса на задължения към държавата
Наемните цени на имотите в зависимост от категорията  са както следва: за ІІІ - ІV категория 26.00 лева , 
  V - VІ категория  21,00  лева и VІІ - ІХ категория 16.00 лева .
 
Задължително условие при сключване на договора, е наемната цена да бъде платена.
 
Информация за местоположението на съответния имот ще може да се получи в кметствата на населените места,
в чиито землища се намират.

Валидно до: 31.10.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ АНГЕЛОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕНТАВЪР-2011” ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАСКЕТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до “ПРЕСТИЖ-56” ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕТОЯ” ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СТЕНИМАХОС” ЕАД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МИМАНОВА Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 02.01.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 30.12.2014
Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици Валидно до: 27.12.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имата в Асеновград и с. Жълт камък Валидно до: 22.12.2014
Съобщение за концесия по чл. 55 "а" ал. 2 от ППЗК за добив на минерална вода от сондаж № 12, находище "Леново" Валидно до: 19.12.2014
Обява за подбор за «управител» на Център за настаняване от семеен тип-Асеновград Валидно до: 16.12.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за добив на минерална вода от сондаж №12, находище "Леново" Валидно до: 11.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 10.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 10.12.2014
Обява за подбор за «детегледач» в Център за настаняване от семеен тип Асеновград Валидно до: 01.12.2014

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм