Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 52-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.10.2014Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-443/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект – Помещение № 5 с обща площ 54.86 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сграда с КИ 00702.518.55.1, построена в УПИ І-общ.сграда и озеленяване, кв.194 по плана на гр.Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-444/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект – частна общинска собственост – Помещение с обща площ 75.89 кв.м. и движимо имущество /оборудване/, находящи се на І-ви етаж /ФЗС/ в сграда с КИ 69273.25.137.1 по КК на с.Стоево.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-445/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 48.75 кв.м., находящо се в сграда построена в имот с кад.№ 00702.518.47 по КК на гр.Асеновград /УПИ І-общински съвет, кв.195/.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-446/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 20.15 кв.м., находящо се на І-ви етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград.
5. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-468/14.10.2014 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център /подплощадно пространство/ гр.Асеновград.(ПК по БФ)
6. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-469/14.10.2014 г., относно определяне обхвата на зоните на терени на територията на Общински пазар гр.Асеновград.
7. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-470/14.10.2014 г., относно предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията на гр.Асеновград.
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-454/13.10.2014 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г.
9. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-433/10.09.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от Сондаж № 12, находище “Леново”, с.Леново.(ПК по БФ)
10. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/10.10.2014 г., относно молба от ЕТ “Урожай 64 – Петър Желязков” за изменение на договора за концесия за обект – публична общинска собственост “Животински пазар”.(ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-456/14.10.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад. № 99087.230.54 и № 99087.231.4 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-457/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.533.259 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-460/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.519.167 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-461/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.530.229 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-464/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.5.362 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-465/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.7.424 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-466/14.10.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад.№ 99088.130.18 и № 99088.131.26 по на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-459/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 29581.100.4 по КК на с.Жълт камък и построената в имота сграда /бивше кметство/. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-458/14.10.2014 г., относно продажба на незастроен поземлен имот с КИ № 00702.532.306 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-462/14.10.2014 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с №№ 00702.530.232 и 00702.530.246 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-477/15.10.2014 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с №№ 00702.533.254 и 00702.533.255 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-467/14.10.2014 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2014 г.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-369/11.08.2014 г., относно приемане на Наредба за организация и контрол при паркиране на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград. (ПК Правна)
24. Предложениеот инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-463/14.10.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.6 по регулационния план на кв.Запад, гр.Асеновград.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-475/15.10.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ VІХ – тр.п., кв.5 по регулационния план на ПЗ “Север”, гр.Асеновград.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-472/15.10.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план и план схема към ПУП за водопровод от ПИ с КИ 00702.506.72 по КК на гр.Асеновград до ПИ с КИ 99087.19.151 към обект аквапарк и ресторантски комплекс по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-476/14.10.2014 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-общ., УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ., кв.28 и УПИ VІІІ-408 в кв.26 и ПУП-ПР за УПИ VІІ-407 в кв.26 и улица с о.т. №№ 4, 39 и 32 по регулационния план на с.Боянци.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-473/14.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна на ПИ с КИ 49309.16.46 по КК на с.Мулдава за “Крайпътен мотел”.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-481/16.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПУР/ за промяна предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на кв.Долни Воден за гробищни паркове.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-474/14.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПУР/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ №№ 99087.19.133 и 99087.1.132 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-480/16.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 37633.50.212 по КК на с.Козаново за “Жилищно застрояване”.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-471/14.10.2014 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2014 г. (ВСИЧКИ ПК)          
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-440/01.10.2014 г., относно кандидатстване с проект: “Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция /Противопожарна кула/ в землището на с.Манастир, община Лъки”.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
34. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-478/15.10.2014 г., относно финансово подпомагане на актрисата Надежда Тодорова, удостоена със званието “Почетен гражданин на гр.Асеновград”. (ПК по БФ)
35. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-422/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Георги Николов Коройчев. (ПК по БФ)
36. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-423/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Лиляна Райчева. (ПК по БФ)
37. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-424/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Ирина Иванова. (ПК по БФ)
38. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-425/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на представително детско ателие “Пъстроцвет”. (ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
39. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-451/10.10.2014 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.(ПК по БФ)
40. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-450/10.10.2014 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш и с.Избеглий. (ПК по БФ)
41. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/10.10.2014 г., относно отпускане на финансова помощ за честване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини за членовете на дружеството. (ПК по БФ)
42. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-435/30.09.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Феризе Садък Байрям. (ПК по БФ)
43. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-436/30.09.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Бистра Костадинова Костадинова. (ПК по БФ)
44. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/04.08.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Божко Любенов Филипов. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-364/04.08.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емилия Димитрова Димова. (ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.10-23.10.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.10.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
21.10.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
21.10.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
22.10.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
22.10.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.10.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 

Валидно до: 29.10.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Съобщаваме, че информация, свързана с Избори 2015 можете да получите от рубриката "ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015" Валидно до: 02.11.2015
Със заповед № А-2455/ 08.10.2015 г.се забранява продажбата на алкохол от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 08.00 ч. на 02.11.2015 г. Валидно до: 01.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”, гр. Асеновград Валидно до: 31.10.2015
Община Асеновград уведомява, че до края на месец октомври по ул."Изложение" ще се извършват строително-ремонтни дейности Валидно до: 31.10.2015
Покана за участие в начална пресконференция във връзка с реализацията на проект за Техн. помощ за подготовка на инвест. проекти Валидно до: 26.10.2015
65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.10.2015
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2015
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК Валидно до: 16.09.2015
63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.09.2015
На основание §16, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР публикуваме протоколи за извършена проверка на адресната регистрация Валидно до: 10.09.2015
Съобщение, относно населените места в Община Асеновград, в които ще се произведат и избори за кметове на кметства на 25.10.2015 Валидно до: 09.09.2015
От 18.08.2015 г. Общинска администрация Асеновград се връща към нормално работно време - от 8.00 ч. до 17.00 ч. Валидно до: 03.09.2015
Пътят Асеновград – Лясково остава затворен до възстановяването му Валидно до: 01.09.2015
62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2015
Покана за провеждане на консултации за формиране състава на общинската избирателна комисия Валидно до: 25.08.2015
На 20.08.2015 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.30 часа ще бъде преустановено електроподаването в сградата на Общината Валидно до: 20.08.2015
Община Асеновград уведомява, че на 13.08.2015 год. и 14.08.2015 год. ще се извърши цялостно преасфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 14.08.2015
Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм