Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имата в Асеновград и с. Жълт камък

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № № 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1663 и 1664 от 29.10.2014г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2460,А-2461, А-2462, А-2463, А-2464, А-2465, А-2466 и А-2467 от 12.11.2014г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на гр. Асеновград и с. Жълт камък  
  

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв.
/без ДДС/
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна   документация
1.
08.12.2014г. 09.00ч.
поз. имот с кад. № 00702.519.167 по КК на Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: поз. имоти – 519.168, 519.483, 519.484 и 519.166. За имота е отреден УПИ VІІ-4992 от кв. 196 по ПУП на гр. Асеновград /АЧОС № 65 от 28.08.1997 г./ 
185
30880
15000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
08.12.2014г.
09.45ч.
поз. имот с КИ № 00702.530.229 по КК на Асеновград, п.к. 4230, ул. “Васил Петлешков”, незастроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: за друг вид производствен, складов обект, при граници: поз. имоти – 530.239, 530.19, 530.230 и 530.217. За имота е отреден УПИ ХХ-530.229, стопанска дейност, кв. 330  по ПУП на Асеновград. /АЧОС № 1895 от 28.12.2006г./
279
39660
20000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
08.12.2014г. 10.30ч.
поз. имот с КИ № 00702.5.362 по КК на Асеновград, м. “Корията”, с ТП: земеделска територия, НТП: нива, V категория, при граници: поз. имоти – 5.358, 5.391, 5.363 и 5.361 /АЧОС № 3926 от 13.02.2012г./
2617
15700
7000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
08.12.2014г. 11.15ч.
поз. имот с КИ № 00702.7.424 по КК на Асеновград, м. “Кавакалтъ”, с ТП: земеделска територия, НТП: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, ІІІ категория, при граници: поз. имоти – 7.359, 7.425, 535.104, 7.1 и 7.40.  /АЧОС № 5526 от 15.07.2014г./
763
6100
2500
500
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
08.12.2014г.
12.00ч.
поз. имот с КИ № 29581.100.4 по КК на с. Жълт камък, ул.”1-ва”, застроен, с ТП: урб. територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, и построената в имота сграда с КИ № 29581.100.4.1 със ЗП от 214 кв.м. на два етажа,с предназначение: админ., делова сграда (б. кметство), при граници: поз. имоти – 100.74, 100.70, 100.3 и 100.69. /АЧОС № 5546от 18.08.2014г./
457
10170
4000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
6.
08.12.2014г. 14.00ч.
поз. имот с КИ № 00702.532.306 по ККна Асеновград, урб.територия, НТП – за друг вид застрояване, съседина имота: 532.303, 532.307, 532.304 и 532.305. За имота е отреден УПИ ІІ – общ.,кв. 370 по плана на града/АЧОС № 857 от 08.07.2002г./
196
7800
4000
600
72 лв.
/ с ДДС/
7.
08.12.2014г. 14.45ч.
поз. имот с КИ №00702.530.232 по ККна гр. Асеновград, урб. територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: 530.246, 530.233, 530.242, 530.212и 530.247.За имота е отреден УПИ ІХ-530.232 – търговия, кв. 424 по ПУП на Асеновград. /АЧОС № 2597 от 18.02.2008г./
242
29300
14000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
8.
08.12.2014г. 15.30ч.
поз. имот с КИ №00702.530.246 по КК на гр. Асеновград, урб. територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: 530.233, 530.232, 530.247, 530.235 и530.237.За имота е отреден УПИ ХХІ -530.234, кв. 424 по ПУП на Асеновград. /АЧОС № 3459 от 10.12.2010г./
244
32000
16000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 21.11.2014г. до деня  предхождащ  търговете/05.12.2014г./от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 09.12.2014г. до деня предхождащ повторните търгове/19.12.2014г/срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
 Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 22.12.2014г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308 

Валидно до: 22.12.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЕПА”ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ГАРАНТ 95”ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БАРИ ТРАНС 87” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РУМ 2002” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОБИТЕЛ” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МИЛК КЪМПАНИ” ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРЛТЕКС” ООД Валидно до: 26.07.2015
Съобщение до н-ци Вангел Димитров Бинев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Никола Иванов Бекриев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Мария Вълчева Митрева, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Георги Вълчев Гьоргов, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Василка Хр. Гьоргова, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжност - Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Валидно до: 09.07.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм