Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,
у в е д о м я в а м:
 
1.Наследниците на Петко Костадинов Николов – собственици на поземлен имот 06029.104.2 по кадастралната карта на с. Боянци, общ.Асеновград, местност “Под село/Чеирите”, целия с площ 3911кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване – изоставена нива, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 12 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП-парцеларен план за обект: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка между улица с КИ 06029.502.459 и полски път с КИ 06029.105.5 по кадаст-ралната карта на с. Боянци, одобрен с Решение № 1469 взето на четиридесет и седмо Редовно заседание от 28.05.2014г .
2. Георги Христев Чакмаков – собственик на поземлен имот 06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци, общ.Асеновград, местност “Под село/Чеирите”, целия с площ 351кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване –нива, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 27 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП-парцеларен план за обект: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка между улица с КИ 06029.502.459 и полски път с КИ 06029.105.5 по кадастралната карта на с. Боянци, одобрен с Решение № 1469 взето на четиридесет и седмо Редовно заседание от 28.05.2014г .
 
Част от поз. имот 06029.104.2 по кадастралната карта на с. Боянци с площ 12 кв.м. и част от поз. имот 06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци с площ 27 кв.м. попадат в обхвата на ПУП и се отчуждават за изграждане на обект публична общинска собственост – Полски път.
Съгласно изготвена пазарна оценка стойността на частта от отчуждаваните имоти е 40.92лв за имот06029.104.2 по КК на с. Боянци  и 92.08лв за имот06029.104.3 по КК на с. Боянци 

 


Валидно до: 27.12.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Покана за позиция акушерка по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция юрист по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медиатор по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медицинска сестра по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция лекар-педиатър по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 50+51, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.04.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 зъболекарски кабинета в с. Леново и с. Конуш Валидно до: 07.04.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 27.03.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три обекта общ. собственост в гр. Асеновград, кв. Д. Воден и Тополово Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността-директор на ОП"Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността: директор на Общинско предприятие "Туризъм" - Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м. Валидно до: 24.03.2015
ОП с наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителн Валидно до: 20.03.2015
ОП с наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на Валидно до: 20.03.2015
Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 16.03.2015
Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване Валидно до: 13.03.2015
Обява за прием на документи на желаещи да участват в жребий за първоначално разпределение на търг. маси на Цен. общински пазар Валидно до: 27.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ХАБИ ЕЛ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм