Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,
у в е д о м я в а м:
 
1.Наследниците на Петко Костадинов Николов – собственици на поземлен имот 06029.104.2 по кадастралната карта на с. Боянци, общ.Асеновград, местност “Под село/Чеирите”, целия с площ 3911кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване – изоставена нива, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 12 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП-парцеларен план за обект: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка между улица с КИ 06029.502.459 и полски път с КИ 06029.105.5 по кадаст-ралната карта на с. Боянци, одобрен с Решение № 1469 взето на четиридесет и седмо Редовно заседание от 28.05.2014г .
2. Георги Христев Чакмаков – собственик на поземлен имот 06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци, общ.Асеновград, местност “Под село/Чеирите”, целия с площ 351кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване –нива, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 27 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП-парцеларен план за обект: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка между улица с КИ 06029.502.459 и полски път с КИ 06029.105.5 по кадастралната карта на с. Боянци, одобрен с Решение № 1469 взето на четиридесет и седмо Редовно заседание от 28.05.2014г .
 
Част от поз. имот 06029.104.2 по кадастралната карта на с. Боянци с площ 12 кв.м. и част от поз. имот 06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци с площ 27 кв.м. попадат в обхвата на ПУП и се отчуждават за изграждане на обект публична общинска собственост – Полски път.
Съгласно изготвена пазарна оценка стойността на частта от отчуждаваните имоти е 40.92лв за имот06029.104.2 по КК на с. Боянци  и 92.08лв за имот06029.104.3 по КК на с. Боянци 

 


Валидно до: 27.12.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Съобщение до н-ци Вангел Димитров Бинев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Никола Иванов Бекриев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Мария Вълчева Митрева, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Георги Вълчев Гьоргов, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Василка Хр. Гьоргова, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжност - Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Валидно до: 09.07.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-КВ”ООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Л Б Б Д”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КПТУ„ВЪЗРАЖДАНЕ” Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА”ЕТ Валидно до: 21.06.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм