Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за подбор за «управител» на Център за настаняване от семеен тип-Асеновград

Договор BG051PO001-5.2.12-0017-C0001
Проект: „Социално включване на трайно институционализирани
деца с увреждания в община Асеновград“
Бенефициент:Община Асеновград
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект “Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград“
 
ОБЯВЯВА ПОДБОР
ЗА«УПРАВИТЕЛ» НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – ГРАД АСЕНОВГРАД код по НКПД 1344 7001
 
Кратко описание на длъжноста: Управителят е отговорен за организиране, разпределяне, координиране и контролиране дейностите в ЦНСТ в Община Асеновград. Управителят е отговорен за качественото управление на дейността в ЦНСТ в Община Асеновградв съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България и специално по отношение на финансовото управление, планиране и организиране на дейностите. Поддържа и съхранява документацията на ЦНСТ в Община Асеновгради личните досиета на потребителите. Заемащият длъжността, представлява ЦНСТ в Община Асеновградпри установяване на връзки и поддържане на контакти с различни институции, създавайки мрежа и партньорства.   
 
Минимални изисквания за заемане на  длъжността:
 • Висше образование - завършена образователна степен на висше образование в областта на работата с деца и младежи;
 • Професионален опит: минимум 3 години, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж;
 • Опитът при работа с деца/лица с увреждания, ще се счита за предимство;
 • Опитът при изпълнение на Европейски проекти е предимство.
       
Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 • Опит при планиране, организиране и координиране на дейности свързани със социалните услуги.
 • Умения за работа в екип, инициативен и ориентиран към резултат;
 • Аналитична компетентност;
 • Много добри компютърни умения – MicrosoftWord; MicrosoftExcel, Internet;
 • Много добри комуникативни и организационни умения;
 
Необходими документи за кандидатстване:
 1. Писмено заявление за участие по образец  / Приложение 1/;
 2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации /ДИПЛОМИ И ДР./;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ТРУДОВА КНИЖКА/.
 
Начин на провеждане на подбора:
1.Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати;
           
ІІІ.Място и срок за подаване на документите:Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Асеновград, пл. „Ак. Н.Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. 
За контакти: телефон 0331/20 265 или 0331/20 341
Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 16.12.2014 г.
 
ІV. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците:информационното табло на входа на Община Асеновград, намиращ се на пл. „Ак. Н.Хайтов” № 9 и електронната страница на Община Асеновградwww.asenovgrad.com.
На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта до 30.04.2015г.
 
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 

Валидно до: 16.12.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до “ПРЕСТИЖ-56” ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕТОЯ” ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СТЕНИМАХОС” ЕАД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МИМАНОВА Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 02.01.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 30.12.2014
Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици Валидно до: 27.12.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. поз. имата в Асеновград и с. Жълт камък Валидно до: 22.12.2014
Съобщение за концесия по чл. 55 "а" ал. 2 от ППЗК за добив на минерална вода от сондаж № 12, находище "Леново" Валидно до: 19.12.2014
Обява за подбор за «управител» на Център за настаняване от семеен тип-Асеновград Валидно до: 16.12.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за добив на минерална вода от сондаж №12, находище "Леново" Валидно до: 11.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 10.12.2014
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 10.12.2014
Обява за подбор за «детегледач» в Център за настаняване от семеен тип Асеновград Валидно до: 01.12.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция специален педагог/ „Индивидуална педагогическа подкрепа за Валидно до: 30.11.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Пр Валидно до: 30.11.2014
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост Валидно до: 27.11.2014

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм