Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
 
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
 
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило  Заявление в Община Асеновград с вх. № 14-00-6338/11.12.2014 г. от оператора „ДМТ” ЕООД с ЕИК 160106920, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Южен, кв. „Остромила” № 53, ет.4 с  управител и едноличен собственик на капитала Димитър Янков Иванов с ЕГН 570711****, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
1. Цел на заявеното използване на водите: Риборазвъждане
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Воден обект:  язовир в землището на с. Новаково, местност „Аргуница”, поземлен имот № 51830.115.535 по плана на с. Новаково, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с обща площ 42 653 дка. , ЕКАТТЕ 51830, номер по предходен план: 535
3. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
3.1. Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и околната местност с петролни продукти и битови отпадъци.
3.2. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
3.3.Да се осъществява оптимално дейността аквакултури /хранене и здравословно състояние на рибите/, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.
3.4. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите / ЗРА, ДВ бр.41/2001г./
3.5. Да се осигурява вода по основното предназначение на язовира - напояване и водопой.
4. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Община Асеновград - Деловодство
 
С уважение,
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ:
Кмет на Община Асеновград
 
 
 Изготвил………………………
                                 /Милена Ангелова/

Валидно до: 31.01.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Община Асеновград обявява конкурс за длъжността: директор на Общинско предприятие "Туризъм" - Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м. Валидно до: 24.03.2015
ОП с наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителн Валидно до: 20.03.2015
ОП с наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на Валидно до: 20.03.2015
Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 16.03.2015
Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване Валидно до: 13.03.2015
Обява за прием на документи на желаещи да участват в жребий за първоначално разпределение на търг. маси на Цен. общински пазар Валидно до: 27.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ХАБИ ЕЛ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕМБО” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „М.А.МОТОР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ВИН 1” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕНГИ” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015

Страница: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм