Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 11 бр. поз. имоти в с. Бор, Община Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 1719 от 19.11.2014г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2669,А-2670, А-2671, А-2672, А-2673, А-2674, А-2675, А-2676, А-2677,  А-2678   и А-2679 от 16.12.2014г.,
Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на с. Бор, Община Асеновград
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв.
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна   документация
1.
27.01.2015г.
8.15 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.249 по КК на с. Бор, м. Соват, ТП – зем. територия, НТП – изоставена орна земя, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.237, 30.6, 30.10, 30.5, 10.338 и 10.26 /АЧОС № 2148 от 31.05.2007г./ 
1144
420
210
40
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
27.01.2015г.
8.45 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.32 по КК на с. Бор, м. Саръкая, трайно предназначение – земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.338, 10.29, 10.31 и 10.33 /АЧОС № 2365 от 17.09.2007г./ 
429
157
80
15
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
27.01.2015г.
9.30 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.27 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.25, 10.338, 10.24, 10.26 и 10.28 /АЧОС № 2362 от 17.09.2007г./ 
1072
393
200
30
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
27.01.2015г.
10.15 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.28 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.338, 10.27, 10.23 и 10.22 /АЧОС № 2363 от 17.09.2007г./ 
1107
408
200
40
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
27.01.2015г.
10.45 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.12 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.11, 10.13, 10.391 и 30.8 /АЧОС № 2357 от 17.09.2007г./ 
1447
530
250
50
72 лв.
/ с ДДС/
6.
27.01.2015г.
11.30 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.16 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.338, 30.5 и 10.17 /АЧОС № 2358 от 17.09.2007г./ 
525
202
100
20
72 лв.
/ с ДДС/
7.
27.01.2015г.
12.00 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.24 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.25, 10.338, 10.23 и 10.27 /АЧОС № 2361 от 17.09.2007г./ 
1040
400
200
40
72 лв.
/ с ДДС/
8.
27.01.2015г.
14.00 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.34 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.33, 30.12, 10.176, 10.35 и 10.237 /АЧОС № 2366 от 17.09.2007г./ 
615
237
110
20
72 лв.
/ с ДДС/
9.
27.01.2015г.
14.30 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.35 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.237, 10.391, 30.11, 10.36, 10.37, 30.13, 10.176 и 10.34 /АЧОС № 2367 от 17.09.2007г./ 
1496
576
300
50
72 лв.
/ с ДДС/
10.
27.01.2015г.
15.00 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.63 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 30.83, 10.64, 10.7, 10.338,30.5 и 30.4 /АЧОС № 2386 от 18.09.2007г./ 
881
339
160
30
72 лв.
/ с ДДС/
11.
27.01.2015г.
15.30 ч.
поземлен имот с К№ 07870.10.237 по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП – зем. територия, НТП – изоставена орна земя, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.18, 10.391, 10.35, 10.34, 10.33, 10.26, 10.249, 30.6 и 10.15 /АЧОС № 2142 от 30.05.2007г./ 
2836
1091
500
100
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 12.01.2015г. до деня  предхождащ  търговете /26.01.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 28.01.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /09.02.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 10.02.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 10.02.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРЛТЕКС” ООД Валидно до: 26.07.2015
Съобщение до н-ци Вангел Димитров Бинев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Никола Иванов Бекриев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Мария Вълчева Митрева, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Георги Вълчев Гьоргов, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Василка Хр. Гьоргова, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжност - Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Валидно до: 09.07.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-КВ”ООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Л Б Б Д”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КПТУ„ВЪЗРАЖДАНЕ” Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 21.06.2015

Страница: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм