Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. ПИ в с. Козаново, с. Червен и гр. Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № № 1708, 1716 и 1717 от 19.11.2014г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2688,А-2689, А-2690, А-2691, А-2692, А-2693, А-2694  и А-2695 от 16.12.2014г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на с. Козаново, с. Червен и гр. Асеновград
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
30.01.2015г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 37633.66.25 по КК на с. Козаново, м. “Г. дере/Чакъла/Св.А”, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: нива, ІІІ категория, при граници: поз. имоти – 50.157, 6.2, 47.12, 66.1, 47.7, 47.6 и 47.5.  /АЧОС № 5588 от 30.09.2014г./
404
227
120
20
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
30.01.2015г.
9.45 ч.
ПИ с К№ 80437.2.118 по КК на с. Червен, м. Мулдавски кър, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП – нива, ІV категория, при граници: поз. имоти №№ 2.119, 2.3, 2.117, 2.98 и 2.63 /АЧОС № 5560 от 12.09.2014г./ 
5200
2683
1300
200
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
30.01.2015г.
10.30 ч.
ПИ с К№ 80437.2.119 по КК на с. Червен, м. Мулдавски кър, незастроен, ТП:земеделска територия, НТП – нива, ІV категория, при граници: поз. имоти №№ 2.173, 2.3, 2.118, 2.63 и 2.99 /АЧОС № 5561 от 12.09.2014г./ 
4600
2374
1200
200
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
30.01.2015г.
11.15 ч.
ПИ с К№ 80437.2.151 по КК на с. Червен, м. Мулдавски кър, незастроен, ТП:земеделска територия, НТП – нива, VІІ категория, при граници: поз. имоти №№ 5.1, 2.148, 2.147, 2.150 и 2.4 /АЧОС № 5576 от 24.09.2014г./ 
3698
3698
1800
300
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
30.01.2015г.
12.00 ч.
ПИ с К№ 80437.3.43 по КК на с. Червен, м. Корията, незастроен, ТП:земеделска територия, НТП – нива, V категория, при граници: поз. имоти №№ 3.1, 3.116 и 3.18 /АЧОС № 5577 от 24.09.2014г./ 
3203
1540
750
100
72 лв.
/ с ДДС/
6.
30.01.2015г.
14.00 ч.
ПИ с К№ 80437.15.128 по КК на с. Червен, м. Мочула, незастроен, ТП:земеделска територия, НТП – нива, VІ категория, при граници: поз. имоти №№ 15.58, 15.127 и 15.115 /АЧОС № 5429 от 13.05.2014г./ 
769
370
180
30
72 лв.
/ с ДДС/
7.
30.01.2015г.
14.45 ч.
ПИ № 00702.533.254 по КК на Асеновград /УПИ ХІІ-общински, кв. 381 по плана на града/, ул. “Незабравака”, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване(до 10 м.), при граници:от две страни улици, ПИ 533.253 – двор, ПИ 533.255 - двор
160
2240
1100
200
72 лв.
/ с ДДС/
8.
30.01.2015г.
15.30 ч.
ПИ № 00702.533.255 по КК на Асеновград /УПИ ХІІІ-общински, кв. 381 по плана на града/, ул. “Незабравака”, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, при граници:от две страни улици, ПИ 533.254 – двор, ПИ 533.256 - двор
175
2450
1100
200
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 15.01.2015г. до деня  предхождащ  търговете/29.01.2015г./от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 02.02.2015г. до деня предхождащ повторните търгове/12.02.2015г/срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 13.02.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За позиция 8, право да участват в търга имат само лица с установена жилищна нужда, които са картотекирани по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти (НУРУЖНГНПНПОЖИ).
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 13.02.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АСФИНИНВЕСТ” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
Покана за позиция лекар-гинеколог по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция акушерка по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция юрист по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медиатор по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медицинска сестра по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция лекар-педиатър по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 50+51, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.04.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 зъболекарски кабинета в с. Леново и с. Конуш Валидно до: 07.04.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 27.03.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три обекта общ. собственост в гр. Асеновград, кв. Д. Воден и Тополово Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността-директор на ОП"Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността: директор на Общинско предприятие "Туризъм" - Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м. Валидно до: 24.03.2015
ОП с наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителн Валидно до: 20.03.2015
ОП с наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на Валидно до: 20.03.2015
Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 16.03.2015
Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване Валидно до: 13.03.2015
Обява за прием на документи на желаещи да участват в жребий за първоначално разпределение на търг. маси на Цен. общински пазар Валидно до: 27.02.2015

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм