Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Червен, Община Асеновград

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение№ 1714 от 19.11.2014г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2696,А-2697, А-2698, А-2699, А-2700, А-2701, А-2702, А-2703, А-2704 и А-2705 от 16.12.2014г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  на територията на с. Червен, Община Асеновград 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв.
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
03.02.2015г.
8.30 ч.
поземлен имот с К№ 80437.8.136 по КК на с. Червен, м. Диневи чеири, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – нива, VІ категория, при граници: поз. имоти №№ 8.141, 8.135, 8.140 и 9.1 /АЧОС № 5578 от 24.09.2014г./ 
3837
1840
900
150
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
03.02.2015г.
9.15 ч.
поземлен имот с К№ 80437.9.32 по КК на с. Червен, м. “Таш кюприя”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – нива, VІ категория, при граници: поз. имоти №№ 9.4, 9.33, 9.31 и 9.79 /АЧОС № 5579 от 25.09.2014г./ 
2090
1000
500
100
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
03.02.2015г.
9.45 ч.
поземлен имот с К№ 80437.9.41 по КК на с. Червен, м. “Таш кюприя”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – ливада, VІІІ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.53, 9.42, 9.79 и 9.5 /АЧОС № 5580 от 25.09.2014г./ 
4629
1780
900
150
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
03.02.2015г.
10.30 ч.
поземлен имот с К№ 80437.9.43 по КК на с. Червен, м. “Таш кюприя”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – ливада, VІІІ категория, при граници: поз. имоти №№ 9.45, 9.42, 9.79 и 10.53 /АЧОС № 5581 от 25.09.2014г./ 
6753
2595
1300
200
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
03.02.2015г.
11.15 ч.
поземлен имот с К№ 80437.9.91 по КК на с. Червен, м. “Таш кюприя”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – нива, VІ категория, при граници: поз. имоти №№ 9.90, 12.17, 12.43, 12.19, 12.18 и 9.4 /АЧОС № 5559 от 12.09.2014г./ 
1246
598
300
50
72 лв.
/ с ДДС/
6.
03.02.2015г.
12.00 ч.
поземлен имот с К№ 80437.9.106 по КК на с. Червен, м. “Таш кюприя”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – нива, VІ категория, при граници: поз. имоти №№ 9.79, 9.7 и 9.107 /АЧОС № 5586 от 25.09.2014г./ 
6583
3158
1600
300
72 лв.
/ с ДДС/
7.
03.02.2015г.
14.00 ч.
поземлен имот с К№ 80437.11.4 по КК на с. Червен, м. “Мерийките”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – ливада, V категория, при граници: поз. имоти №№ 9.45  и 11.103 /АЧОС № 5582от 25.09.2014г./ 
2034
890
400
80
72 лв.
/ с ДДС/
8.
03.02.2015г.
14.30 ч.
поземлен имот с К№ 80437.11.102 по КК на с. Червен, м. “Карасолука”, незастроен, трайно предназначение –земеделска територия, НТП – нива, V категория, при граници: поз. имоти №№ 11.101, 11.105, 11.100  и 11.3 /АЧОС № 5583 от 25.09.2014г./ 
2628
1260
600
100
72 лв.
/ с ДДС/
9.
03.02.2015г.
15.15 ч.
поземлен имот с К№ 80437.17.59 по КК на с. Червен, м. “Гудя”, незастроен, ТП –земеделска територия, НТП – нива, VІІ категория, при граници: поз. имоти №№ 17.57, 17.60, 17.62, 17.391 и 17.58 /АЧОС № 5584 от 25.09.2014г./ 
737
323
160
30
72 лв.
/ с ДДС/
10.
03.02.2015г.
15.45 ч.
поземлен имот с К№ 80437.17.81 по КК на с. Червен, м. “Гудя”, незастроен, ТП –земеделска територия, НТП – нива, VІІ категория, при граници: поз. имоти №№ 17.80, 17.82, 17.222, 17.220 и 17.219 /АЧОС № 5585 от 25.09.2014г./ 
3246
1420
700
100
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 19.01.2015г.  до деня  предхождащ  търговете /02.02.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 04.02.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /16.02.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.

Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.

Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 17.02.2015г. на същото място и при същите условия.

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и  Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.

За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308


Валидно до: 17.02.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „М.А.МОТОР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ВИН 1” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕНГИ” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АЙЛИН СТРОЙ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в с. Лясково, кв. Г. Воден, с. Стоево и с. Три могили Валидно до: 19.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Червен, Община Асеновград Валидно до: 17.02.2015
Община Асеновград обявява Проектосписък на крайно нуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 15.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. ПИ в с. Козаново, с. Червен и гр. Асеновград Валидно до: 13.02.2015
Конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 258.97 кв.м., находящо се в сградата на читалището с. Тополово Валидно до: 10.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 обекта общинска собственост Валидно до: 10.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 11 бр. поз. имоти в с. Бор, Община Асеновград Валидно до: 10.02.2015
Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 31.01.2015
Заповед № А - 77/16.01.2015г. за спиране на търг за продажба на имот в с. Козаново с К№ 37633.66.25 по КК на селото Валидно до: 30.01.2015
Покана за позиция психолог по Проект за социално включване. Валидно до: 12.01.2015
Покана за позиция социален работник /0-3 год./ по Проект за социално включване. Валидно до: 12.01.2015
Покана за позиция социален работник /3-7 год./ по Проект за социално включване. Валидно до: 12.01.2015

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм