Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 28.01.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за второто полугодие на 2014 г. /ЗА СВЕДЕНИЕ/
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-14/13.01.2015 г., относно удължаване на срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Васил Левски” № 7, гр.Асеновград
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-16/13.01.2015 г., относно заявление от ЕТ “Примо 94 – Валентин Димитров” за удължаване срока на договор за наем.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-11/13.01.2015 г., относно докладна записка от Директора на ОП “Туризъм” за предоставяне безвъзмездно за управление на стоя за склад, представляваща част от недвижим имот – публична общинска собственост.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-15/13.01.2015 г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир “Елока”, с.Новаково. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-10/13.01.2015 г., относноиздаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект – язовир “Аргуница”, с.Новаково.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-12/13.01.2015 г., относно определяне начална наемна цена на терен – публична общинска собственост, находящ се на ул.”Васил Левски”, гр.Асеновград.(ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-13/13.01.2015 г., относно определяне начална наемна цена на преместваем обект – Павилион с площ 16.65 кв.м.., поставен върху терен публична общинска собственост, находящ се в улична регулация, ул.”Крайречна”, кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
8. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-1/06.01.2015г., относно разпределение на общинския жилищен фонд за 2015 година.
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-2/06.01.2015г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилище за 2015 г.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-23/15.01.2015 г., относно даване на съгласие за измнение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ VІІІ-515.417 и ПУП-ПЗ за УПИ VІ-5043 и УПИ ІХ-515.418, общински комплекс за социални грижи кв.80 по регулационния план на гр.Асеновград.
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-19/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.13.106 по КК на с.Червен за “Водоем”.
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-20/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.14.108 по КК на с.Червен за “Жилищно застрояване”.
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-21/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.170 по КК на гр.Асеновград за “Склад, магазин, администрация”.
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-22/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за поземлен имот КИ 99088.21.12 по КК на кв.Долни Воден гр.Асеновград за “Складово помещение за авточасти и жилищна сграда”.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-18/14.01.2015 г., относно съгласуване на Годишен план за дейността на отдел “Вътрешен одит” за 2015 година.
16. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-17/13.01.2015 г., относно кандидатстване с проект: “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 г. за гр.Асеновград”, Оперативна програма “Регионално развитие”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-4/12.01.2015г., относно предложение за промяна на структурата на ОП “Туризъм” към Община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
18. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-6/13.01.2015 г. за отпуснатите социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2014 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица./ЗА СВЕДЕНИЕ/
19. Отчет от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-7/13.01.2015 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на община Асеновград през 2014 г./ЗА СВЕДЕНИЕ/
20. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-8/13.01.2015 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2015 г.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-9/13.01.2015 г., относно отпускане на социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2015 г.
22. Предложение от Председателя на ПК по Здравеопазване и социални дейности, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Димитрова.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                              /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.01-22.01.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19.01.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
20.01.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21.01.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22.01.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 28.01.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

57 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.03.2015
Поздравителен адрес по повод 8 март-Международен ден на жената от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 13.03.2015
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР - гр. Асеновград Валидно до: 25.02.2015
Информация относно проект "Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград" Валидно до: 20.02.2015
56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.02.2015
Проект "Създаване на лудотека" Валидно до: 19.02.2015
ПРАЗНИЦИ НА ВИНОТО-АСЕНОВГРАД 2015 Г. Валидно до: 01.02.2015
Програма на научния форум „Вино и културен туризъм” Валидно до: 31.01.2015
Конкурс за „Най-вкусните станимашки сармички!” Валидно до: 31.01.2015
Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.01.2015
55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.01.2015
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. и проект за бюджет за 2015 г. Валидно до: 26.01.2015
Двудневна кръводарителска кампания в Асеновград Валидно до: 24.01.2015
Покана за обществено обсъждане по проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 Валидно до: 23.01.2015
Доклад за резултати от последваща оценка на ОПР на Община Асеновград за периода 2007-2013 Валидно до: 20.01.2015
Община Асеновград обявява конкурс за Най-добро домашно вино, реколта 2014 Валидно до: 19.01.2015
Отбелязваме освобождението на Асеновград Валидно до: 18.01.2015
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 05.01.2015
Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм