Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в с. Лясково, кв. Г. Воден, с. Стоево и с. Три могили

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № № 1712, 1704, 1706 и 1710  от 19.11.2014г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2707, А-2708, А-2709, А-2710 и А-2711 от 17.12.2014г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  на територията на с. Лясково, кв. Горни Воден, с. Три могили и с. Стоево, Община Асеновград  
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв.
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
05.02.2015г.
9.00 ч.
Поз. имот с К№ 44834.55.22 по КК на с. Лясково, м “Палашовица”, с ТП: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Х категория, при граници: поз. имоти – 55.42, 55.23, 55.21 и 10.107.  /АЧОС № 5376 от 12.03.2014г./
426
2560
1200
200
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
05.02.2015г.
9.45 ч.
Поз. имот с К№ 99087.224.58 по КК на кв. Горни Воден, м. “Баш колиба”, ТП: зем. територия, НТП за земеделски труд  и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, при граници: поз. имоти – 224.101, 224.47 и 224.93.  /АЧОС № 4435от 12.12.2012г./
973
5840
2800
400
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
05.02.2015г.
10.30 ч.
Поз. имот с К№ 73147.10.85 по ККна с. Три могили, м. “Коджа меше”, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: друг вид нива, ІХ категория,при граници: поз. имоти: 10.84, 70.21, 70.20, 70.63, 70.79, 10.76, 10.77, 10.81 и 10.83/АЧОС № 2784от 29.07.2008г./
2064
846
400
50
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
05.02.2015г.
11.15 ч.
Поз. имот с К№ 73147.11.14 по КК на с. Три могили, м. “Ялчъкая”, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: друг вид нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти – 11.10, 11.13, 51.2, 11.17, 11.16 и 11.15/АЧОС № 2792от 31.07.2008г./
2466
985
450
50
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
05.02.2015г.
12.00 ч.
Поз. имот с К№ 69273.6.6 по КК на с. Стоево, м. Кардашим воденица, Община Асеновград, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: нива, ІV категория, при граници: поз. имоти – 6.2, 6.29, 6.32, 6.5 и 6.4      /АЧОС № 5418 от 24.04.2014г./
7719
3860
1800
300
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 21.01.2015г. до деня  предхождащ  търговете/04.02.2015г./от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 06.02.2015г. до деня предхождащ повторните търгове/18.02.2015г/срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 19.02.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 19.02.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АСФИНИНВЕСТ” ЕООД Валидно до: 22.04.2015
Покана за позиция лекар-гинеколог по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция акушерка по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция юрист по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медиатор по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция медицинска сестра по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
Покана за позиция лекар-педиатър по Проект за социално включване. Валидно до: 14.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.04.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 50+51, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.04.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 зъболекарски кабинета в с. Леново и с. Конуш Валидно до: 07.04.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 27.03.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три обекта общ. собственост в гр. Асеновград, кв. Д. Воден и Тополово Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността-директор на ОП"Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността: директор на Общинско предприятие "Туризъм" - Асеновград Валидно до: 27.03.2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м. Валидно до: 24.03.2015
ОП с наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителн Валидно до: 20.03.2015
ОП с наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на Валидно до: 20.03.2015
Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 16.03.2015
Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване Валидно до: 13.03.2015
Обява за прием на документи на желаещи да участват в жребий за първоначално разпределение на търг. маси на Цен. общински пазар Валидно до: 27.02.2015

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм