Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м.

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 1717 от 19.11.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповед на Кмета на Общината с № А-172 от 16.02.2015г. 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 00702.533.255 по КК на Асеновград /УПИ ХІІІ-общински, кв. 381 по плана на града/, п.к. 4230, ул. “Незабравка”, площ 175 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 4062, квартал 381, парцел: ХІІІ, съседи:533.251,533.256 и 533.254 /АЧОС № 2537 от 05.12.2007г./
Търгът  ще се  проведе в 9.30 ч. на 10.03.2015г.в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Начална тръжна цена  2450 лв. /две хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.
Цената се заплаща изцяло в деня на сключване на договора от спечелиия търга участник. Не се допуска заплащане на цената с непарични платежни средства.
Стъпка на наддаване – 200 лв. /двеста лева/
Депозит за участие в търга 1100 лв. /хиляда и сто лева/- вносим по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF, в срок до  16.30 часа на 09.03.2015г.     /деня предхождащ търга/.
Цена на тръжната документация е в размер на 72лв. /седемдесет и два  лева/ с ДДС.
Тръжната документация се получава всеки работен ден от 8.00до 12,30 и от 13,30до 16,30 часа считано от 23.02.2015г. доденя предхождащ търга (09.03.2015г.) от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторния търг тръжна документация се получава от 11.03.2015г. до деня предхождащ повторния търг /23.03.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград  до 16.30 ч. на 09.03.2015г.
При неявяване на кандидати, повторния  търг ще се проведена 24.03.2015г. на същото място и при същите условия.
 При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 24.03.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА – ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАКС ГРУП 1”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛББД” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОКИ 1” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕСТАВАС – СТАНИМИР ЯНАДЖИЕВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ Валидно до: 25.09.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 21.09.2015
Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в с. Стоево и кв. Долни Воден Валидно до: 13.08.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 06.08.2015
ОП с наименование ”Инженеринг(проектиране,строителство,доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на ПСОВ-гр.Асеновград. Валидно до: 06.08.2015
Публични търгове за отдаване под наем на 9 обекта (терени) - общинска собственост в Асеновград Валидно до: 03.08.2015

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм