Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.533.255 по КК на Асеновград, ул. "Незабравка", с площ 175 кв.м.

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 1717 от 19.11.2014г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповед на Кмета на Общината с № А-172 от 16.02.2015г. 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 00702.533.255 по КК на Асеновград /УПИ ХІІІ-общински, кв. 381 по плана на града/, п.к. 4230, ул. “Незабравка”, площ 175 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 4062, квартал 381, парцел: ХІІІ, съседи:533.251,533.256 и 533.254 /АЧОС № 2537 от 05.12.2007г./
Търгът  ще се  проведе в 9.30 ч. на 10.03.2015г.в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Начална тръжна цена  2450 лв. /две хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.
Цената се заплаща изцяло в деня на сключване на договора от спечелиия търга участник. Не се допуска заплащане на цената с непарични платежни средства.
Стъпка на наддаване – 200 лв. /двеста лева/
Депозит за участие в търга 1100 лв. /хиляда и сто лева/- вносим по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF, в срок до  16.30 часа на 09.03.2015г.     /деня предхождащ търга/.
Цена на тръжната документация е в размер на 72лв. /седемдесет и два  лева/ с ДДС.
Тръжната документация се получава всеки работен ден от 8.00до 12,30 и от 13,30до 16,30 часа считано от 23.02.2015г. доденя предхождащ търга (09.03.2015г.) от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторния търг тръжна документация се получава от 11.03.2015г. до деня предхождащ повторния търг /23.03.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград  до 16.30 ч. на 09.03.2015г.
При неявяване на кандидати, повторния  търг ще се проведена 24.03.2015г. на същото място и при същите условия.
 При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 24.03.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асеновград и с. Леново Валидно до: 03.06.2015
Публични търгове зя продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 01.06.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Добростан и гр. Асеновград Валидно до: 29.05.2015
РЕШЕНИЕ № 248 от 17 април 2015 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 27.05.2015
Публични търгове за продажба на 11 бр. имоти в с. Червен, П. Евтимово, кв. Горни и Долни Воден и Асеновград Валидно до: 27.05.2015
Заповед № 532/ 23.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив Валидно до: 21.05.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 30.09 кв.м. находящ се кв. Долни Воден, гр Валидно до: 15.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГР. А-Д Валидно до: 13.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ гр. А-Д Валидно до: 13.05.2015
Съобщение съгласно чл. 62 "а", ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 11.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ППЗК „НАПРЕДЪК - ЛЕНОВО” Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЗЛАТЕН ВРЪХ-ДИМИТРОВ-С-ИЕ”СД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КРЪСТЬО ДИМОВ” Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЕПА”ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм