Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север"

На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1793/18.02.2015 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед от № А- 231 до А- 243/ 25.02.2015 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост,кв.21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 
 
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване 50,00 лв.
Депозит за участие в търга
 
1.
25.03.2015 г.
9.00
Павилион № 20
4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
890,40
200,00
2.
25.03.2015г.
9.30
Павилион № 23
4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.
Търговия на дребно
883,20
200,00
3.
25.03.2015 г.
10.00
Павилион № 26
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
4.
25.03.2015г.
10.30
Павилион № 27
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
5.
25.03.2015 г.
11.00
Павилион № 113
34,00 кв.м.
Търговия на дребно
2 652,00
500,00
6.
25.03.2015г.
11.30
Павилион № 114
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
7.
25.03.2015 г.
12.00
Павилион № 115
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
8.
25.03.2015 г.
12.30
Терен и маса № 1а
6,00 кв.м.+ 2 бр. маси
Търговия на дребно
600,00
200,00
9.
25.03.2015г.
13.30
Терен и маса № 2а
6,00 кв.м.+ 2 бр. маси
Търговия на дребно
600,00
200,00
10.
25.03.2015г.
14.00
Терен и маса № 5а
8,60 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
876,00
250,00
11.
25.03.2015 г.
14.30
Терен и маса № 8а
4,80 кв.м.+1 бр. маса
Търговия на дребно
408,00
140,00
12.
25.03.2015г.
15.00
Терен и маса № 11а
11,40 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
1 044,00
300,00
13.
25.03.2015 г.
15.30
Терен и маса № 12а
5,80 кв.м. + 2 бр. маси
Търговия на дребно
588,00
200,00
 
Търговете ще се проведат в зала 305, ет.III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 11.03.2015г. до дeня предхождащ търговете /24.03.2015 г./.
Депозитиза участие в търговете се внася на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /24.03.2015 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 08.04.2015 г.на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.         
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
         
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 


Валидно до: 08.04.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в с. Стоево и кв. Долни Воден Валидно до: 13.08.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 06.08.2015
ОП с наименование ”Инженеринг(проектиране,строителство,доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на ПСОВ-гр.Асеновград. Валидно до: 06.08.2015
Публични търгове за отдаване под наем на 9 обекта (терени) - общинска собственост в Асеновград Валидно до: 03.08.2015
Уведомление по чл. 55 от ППЗК изх. №14-00-3069 от 07.07.2015 г. до "Ваня- Боги" ЕООД Валидно до: 31.07.2015
Съобщение от Общинска служба земеделие- Асеновград относно подаване на декларации в съответствие с чл. 69 от ППЗСПЗЗ Валидно до: 31.07.2015
ОП с наименование: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В ГРАД АСЕНОВГРАД". Валидно до: 31.07.2015
Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Бор, Нови Извор, Стоево и с. Сини връх - общинска собствено Валидно до: 28.07.2015
Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Патриарх Евтимово и с. Червен - общинска собственост Валидно до: 27.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВЕТЛА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОРИОН 2000”ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРМАРЪ”ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРК СОФТ”ЕООД Валидно до: 26.07.2015

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм