Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ОП с предмет „Избор на изпълнители за извършване на услуги за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи ЖС

Обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 "Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството".
 
Решение за откриване на процедура - 03.04.2015г.
Обявление за открита процедура - 03.04.2015г.
Документация за обществена поръчка - 03.04.2015г.
Приложения към документация - 03.04.2015г.
Технически спецификации към документация - 03.04.2015г.
Отговор на въпрос от заинтересовано лице - 24.04.2015г.
Протокол №1 от работата на комисия назначена със Заповед № А-791/15.05.2015г.
Съобщение за отваряне на цени - 09.06.2015г.
Протокол №2 от работата на комисия назначена със заповед № А-791/15.05.2015г.
Протокол №3 от работата на комисия назначена със заповед № А-791/15.05.2015г.
Протокол №4 от работата на комисия назначена със Заповед № А-791/15.05.2015г.
Решение за класиране на кандидатите допуснати в обществената поръчка
Информация за възстановени гаранции - 23.07.2015 год.
Информация за възстановени гаранции - 05.08.2015г.
Покана за представяне на оферта - обособена позиция 1 - 09.09.2015г.
Покана за представяне на оферта - обособена позиция 2 - 09.09.2015г.
Покана за представяне на оферта - обособена позиция 3 - 09.09.2015г.
Договор за рамково споразумение по обособена позиция 1 - 11.09.2015г.
Договор за рамково споразумение по обособена позиция 2 - 11.09.2015г.
Договор за рамково споразумение по обособена позиция 3 - 11.09.2015г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция 1 - 11.09.2015г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция 2 - 11.09.2015г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция 3 - 11.09.2015г.
Протокол №1от работата на комисия, назначена със заповед № А-2328/18.09.2015г. - 18.09.2015г.
Решение № А-2342/23.09.2015г. за класиране на допуснатите участници - 23.09.2015г.
Протокол №1 от работата на комисия назначена със заповед № А-2333/23.09.2015г. /ОП3/ - 25.09.2015г.
Решение № А-2391/25.09.2015г. за класиране на допуснатите участници по ОП3 - 25.09.2015г.
Протокол №1 от работата на комисия назначена със заповед № А-2328/18.09.2015г. по ОП1-25.09.2015г.
Протокол №2 от работата на комисия начначена със заповед № А-2328/18.09.2015г.по ОП1-25.09.2015г.
Решение № А-2392/25.09.2015г. за класиране на допуснатите участници по ОП1 - 25.09.2015г.
Информация за освободени гаранции за участие за ОП1 и ОП2 - 16.11.2015г.
Договори за изпълнение по ОП1 - 17.11.2015г.
Договори за изпълнение по ОП2 - 17.11.2015г.
Договори за изпълнение по ОП3 - 17.11.2015г.
Информация за изпълнени договори по ОП1 - 27.01.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение по ОП1 - 27.01.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/16 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/18 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/20 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/1 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/5 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/13 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/18 - 15.02.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП1, обекти 1, 16, 18 - 15.02.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП2, обекти 1, 5, 13, 18 - 15.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/4 - 18.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/6 - 18.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/8 - 18.02.2016г.
Информация за изпълнен договор 1/15 - 18.02.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП1, обекти 4, 6, 8, 15 - 18.02.2016г.
Покана за представяне на оферта по ОП1 - 07.03.2016г.
Покана за представяне на оферта по ОП2 - 07.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/2 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/3 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/7 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/9 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/10 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/14 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/19 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/20 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/22 - 10.03.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП2, обекти 2,3,7,9,10,14,19,20,22 - 10.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/4 - 15.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/8 - 15.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/15 - 15.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/16 - 15.03.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП2, обекти 4, 8, 15, 16 - 15.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/6 - 18.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/11 - 18.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/17 - 18.03.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП2, обекти 6, 11,17 - 18.03.2016г.
Протокол от работата на комисия назначена със Заповед № А-379/17.03.2016г. - 21.03.2016г.
Заповед № А-428/21.03.2016г. - 21.03.2016г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти по ОП1 - 22.03.2016г.
Протокол от работата на комисия назначена със Заповед №А-380/17.03.2016г. - 25.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/12 - 29.03.2016г.
Информация за изпълнен договор 2/21 - 29.03.2016г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение ОП2, обекти 12,21 - 29.03.2016г.
Протокол от работата на комисия назначена със Заповез №А-379/17.03.2016г. - 29.03.2016г.
Протокол №2 от работата на комисия назначена със Заповед №А-380/17.03.2016г. - 06.04.2016г.
Решение за класиране на допуснатите кандидати - 06.04.2016г.
Протокол №3 от работата на комисия назначена със Заповед №А-379/17.03.2016г. - 07.04.2016г.
Решение за класиране на допуснатите кандидати - 07.04.2016г.
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - 16.05.2016г.
Договор за изпълнение по ОП1 обект 4 - 26.05.2016г.
Договор за изпълнение по ОП1 обект 1 - 09.06.2016г.
Договор за изпълнение по ОП1 обект 2 - 09.06.2016г.
Договор за изпълнение по ОП1 обект 3 - 09.06.2016г.
Договор за изпълнение по ОП2 обект 1 - 14.06.2016г.
Договор за изпълнение по ОП2 обект 4 - 14.06.2016г.
Покана за представяне на оферти по ОП2 - 16.06.2016г.
Покана за представяне на оферти за НСН по ОП3 - 16.06.2016г.
Договор за изпълнение по ОП2 обект 3 - 23.06.2016г.
Съобщение относно провеждане на публичен жребий за обекти от обособена позиция 3 - 28.06.2016г.
Протокол №1 от работата на комисията по ОП3 /надзор/ - 05.07.2016г.
Протокол №2 от работата на комисията по ОП3 /надзор/ - 05.07.2016г.
Решение за класиране на кандидатите по ОП3 /надзор/ - 05.07.2016г.
Протокол №2 от работата на комисия назначена със заповед №А-1089/27.06.2016г. - 14.07.2016г.
Решение за класиране на кандидатите по ОП2 енергийно обследване - 14.07.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 8 - 08.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 11 - 08.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 14 - 08.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 21 - 08.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 22 - 08.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 3 - 12.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 4 - 12.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 5 – 12.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 6 – 12.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 16 – 12.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 17 – 12.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 2 – 16.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 10 – 16.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 13 – 16.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 19 – 16.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 20  – 16.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП2 обект 2 - 25.08.2016г.
Договор за изпълнение по ОП3 /надзор/ обект 18 - 27.03.2017г.
Покана за представяне на оферти по ОП3 /НСН/ - 29.06.2017г.
Протокол №1 от работатата на комисия по ОП3 /надзор/ - 10.07.2017г.
Решение за класиране на кандидатите по ОП3 /надзор/ - 10.07.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/11 - 22.05.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/22 - 15.08.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/17 - 16.08.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/4 - 18.08.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/15 - 18.08.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/21 - 18.08.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/7 - 22.08.2017г.
Договор за изпълнение НСН за обект 2 - 28.08.2017г.
Договор за изпълнение НСН за обект 3 - 28.08.2017г.
Договор за изпълнение НСН за обект 4 - 28.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка НСН за обекти 2,3 и 4 - 28.08.2017г.
Договор за изпълнение НСН за обект 5 - 08.09.2017г.
Договор за изпълнение НСН за обект 6 - 08.09.2017г.
Обявление за възложена поръчка за обекти 5 и 6 - 08.09.2017г.
Информация за изпълнен договор 3/18 - 11.09.2017г.
Договор за изпълнение на НСН за обект 1 - 11.09.2017г.
Обявление за възложена поръчка НСН за обект 1 - 11.09.2017г.
Информация за изпълнен договор НСН за обект 6 - 07.11.2017г.
Информация  за изпълнен договор НСН за обект 19 - 04.01.2018г.

Валидно до: 31.07.2015

Всички обяви в Профил на купувача / Процедури по ЗОП

ОП с предмет: "Извършване на сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на Община Асеновград" Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет „Избор на изпълнители за извършване на услуги за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи ЖС Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет: Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позици Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет: "Ремонт на общинска пътна мрежа" Валидно до: 10.07.2015
Предварителен контрол за ОП с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 Валидно до: 29.05.2015
ОП с предмет: Изграждане на сгради на територията на община Асеновград Валидно до: 05.05.2015
ОП с предмет: Укрепване на свлачище - инженеринг (проучване, проектиране и укрепване) Валидно до: 23.04.2015
ОП с предмет: "Събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр. Асеновград, кв. Горни и Долни Воден" Валидно до: 13.03.2015
ОП с наименование: „НЧ „РОДОЛЮБИЕ” – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЦЕНА И ГРИМЬОРНИ, ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА И ПОДМЯНА СТОЛОВЕ НА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА Валидно до: 25.11.2014
ОП с наименование: "Текущ ремонт на улична мрежа на Община Асеновград по две обособени позиции" Валидно до: 03.11.2014
ОП с наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО Валидно до: 21.10.2014
ОП с предмет: "Доставка на компактор" Валидно до: 16.10.2014
ОП с наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА «ГОРНОСЛАВ» - РЕМОНТ НА ЗАХРАНВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ЗА Валидно до: 19.08.2014

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм