Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове за продажба на 11 бр. имоти в с. Червен, П. Евтимово, кв. Горни и Долни Воден и Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения№ 1843, 1845, 1846, 1847 и 1848 от 25.03.2015г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-542, А-543, А-544, А-545, А-546, А-547, А-548, А-549, А-550,  А-551   и А-552 от 15.04.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в с. Червен, с. Патриарх Евтимово, кв. Долни и Горни Воден и гр. Асеновград 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
13.05.2015г.
8.15 ч.
ПИс К№ 80437.101.512 по КК на с. Червен, ул. „Ясна поляна”, незастроен, тр. предназначение– урб. територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), съседи: поз. имоти №№ 101.511, 101.523, 101.522, 101.513 и 101.433. За имота е отреден УПИ ІІІ – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4341 от 07.11.2012г./ 
508
5550
2800
500
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
13.05.2015г.
8.45 ч.
ПИс К№ 80437.101.513 по КК на с. Червен, ул. „Ясна поляна”, незастроен,ТП:урб. територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), съседи: поз. имоти №№ 101.512, 101.522, 101.521, 101.514 и 101.433. За имота е отреден УПИ ІV – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4342 от 07.11.2012г./ 
521
5900
2900
500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
13.05.2015г.
9.30 ч.
ПИс К№ 80437.101.514 по КК на с. Червен, ул. „Ясна поляна”, незастроен, ТП:урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), при граници: поз. имоти №№ 101.513, 101.521, 101.520, 101.515 и 101.433. За имота е отреден УПИ V – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4343 от 07.11.2012г./
508
5550
2800
500
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
13.05.2015г.
10.15 ч.
ПИс К№ 80437.101.522 по КК на с. Червен, ул. „Ясна поляна”, незастроен, ТП:урб.територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), съседи: поз. имоти №№ 101.523, 101.521, 101.527, 101.513 и 101.512. За имота е отреден УПИ ХІІІ – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4351 от 08.11.2012г./
472
4600
2300
400
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
13.05.2015г.
10.45 ч.
ПИс К№ 80437.101.523 по КК на с. Червен, ул. „Ясна поляна”, незастроен, ТП:урб. територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), съседи: поз. имоти №№ 101.524, 101.522, 101.527, 101.512 и 101.511. За имота е отреден УПИ ХІV – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4352 от 08.11.2012г./
475
4610
2300
400
72 лв.
/ с ДДС/
6.
13.05.2015г.
11.30 ч.
ПИс К№ 55590.111.274 по КК на с. Патриарх Евтимово, трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал: 45, парцел: ІІІ, съседи 111.277, 111.272, 111.273, 111.198 и 111.275. За имота е отреден УПИ ІІІ – общински, кв. 45 по ПУП на селото /АЧОС № 357 от 19.03.1999г./ 
804
4200
2100
400
72 лв.
/ с ДДС/
7.
13.05.2015г.
12.00 ч.
ПИс К№ 55590.58.11по КК на с. Патриарх Евтимово, м. „До село”, незастроен, ТП: зем. територия, НТП – нива, ІV категория, съседи: 58.10, 58.9, 58.12, 110.206 и 110.204. /АЧОС № 5399 от 27.03.2014г./ 
1251
3405
1700
300
72 лв.
/ с ДДС/
8.
13.05.2015г.
14.00 ч.
ПИ  с К99088.24.85 по КК на кв. Долни Воден, м. “Вигла”, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: изоставена орна земя, ІХ категория, стар идентификатор: 99088.24.79, при граници: поз. имоти – 24.86, 24.75, 24.34, 24.58, 24.29, 24.28, 24.63 и 24.77 /АЧОС № 5630 от 19.11.2014г./
3063
23380
11500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
9.
13.05.2015г.
14.30 ч.
ПИс К№  00702.5.362 по КК на Асеновград, м. “Корията”, с ТП: земеделска територия, НТП: друг вид нива, V категория, при граници: поз. имоти – 5.358, 5.391, 5.363 и 5.361 /АЧОС № 3926 от 13.02.2012г./
2617
15000
8000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
10.
13.05.2015г.
15.00 ч.
ПИс К№ 99087.224.16 по КК на кв. Горни Воден, м. „Баш колиба”, ТП:земеделска територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, номер по предходен план: 240016, съседи: поз. имоти №№ 224.15, 224.17, 224.67, 224.98 и 508.59 /АЧОС № 5705 от 26.01.2015г./ 
573
6220
3000
600
72 лв.
/ с ДДС/
11.
13.05.2015г.
15.30 ч.
ПИс К№ 99087.224.39 по КК на кв. Горни Воден, м. „Баш колиба”, ТП: зем.територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, номер по предходен план: 240039, съседи: поз. имоти №№ 224.102, 224.41, 224.40 и 224.38 /АЧОС № 5704 от 26.01.2015г./ 
1100
11940
5500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 24.04.2015г. до деня  предхождащ  търговете/12.05.2015г./от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 14.05.2015г. до деня предхождащ повторните търгове/26.05.2015г/срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 27.05.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 27.05.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „НЕВА ГРУП” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СОМЕГ” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА КВ”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА – ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАКС ГРУП 1”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛББД” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОКИ 1” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕСТАВАС – СТАНИМИР ЯНАДЖИЕВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ Валидно до: 25.09.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 21.09.2015
Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015

Страница: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм