Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Продажба на 9 бр. поз. имота в кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Добростан и гр. Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения№ 1836, 1840, 1841, 1842 и 1844 от 25.03.2015г. на Общински съвет -Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-553,А-554, А-555, А-556, А-557, А-564, А-558, А-559  и А-560 от 15.04.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в с. Тополово, с. Добростан, кв. Горни Воден и гр. Асеновград 

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
 
15.05.2015г.
9.00 ч.
ПИс К№ 99087.243.38 по КК на кв. Горни Воден, м. „Сингел”, ТП: зем. територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, номер по предходен план: 043038, съседи: поз. имоти №№ 243.74,243.53, 243.39 и 243.77. /АЧОС № 5648 от 15.12.2014г./ 
2203
13 218
8000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
2.
 
15.05.2015г.
9.45 ч.
ПИс К№ 99087.243.41 по КК на кв. Горни Воден, м. „Сингел”, ТП– зем.територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория номер по предходен план: 043041, съседи: поз. имоти №№ 243.53, 243.52, 243.42, 243.77 и 243.40 /АЧОС № 5649 от 15.12.2014г./ 
891
5300
3000
500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
15.05.2015г.
10.30 ч.
ПИс К№ 99087.37.36 по КК на кв. Горни Воден, м. „Св. Власт”, незастроен, ТП – зем.територия, НТП – нелесопригодна площ  – дървестна растителност, храсти, ІХ категория, съседи: поз. имоти №№ 101.35 и 37.95 /АЧОС № 5703 от 26.01.2015г./ 
3570
21 000
12000
1500
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
15.05.2015г.
11.15. ч.
ПИс К№ 99087.20.79 по КК на кв. Горни Воден, м. „Баш колиба”, ТП– зем.територия, НТП – овощна градина, ІІІ категория, съседи: поз. имоти №№ 223.5, 223.1, 20.8, 20.78 и 225.8 /АЧОС № 5639 от 12.12.2014г./ 
1966
10 520
5000
500
72 лв.
/ с ДДС/
5.
15.05.2015г.
12.00 ч.
ПИс К№ 99087.20.81 по КК на кв. Горни Воден, м. „Баш колиба”, ТП– зем.територия, НТП – овощна градина, ІІІ категория, съседи: поз. имоти №№ 20.30, 20.27, 20.80 и 20.29 /АЧОС № 5640 от 12.12.2014г./ 
3648
14190
7000
700
72 лв.
/ с ДДС/
6.
15.05.2015г. 
14.00 ч.
ПИс К№ 72789.47.6 по КК на с. Тополово, м. „Почовала”, незастроен, ТП– зем.територия, НТП – ливада, V категория, съседи: поз. имоти №№ 47.9, 47.8, 47.39, 47.3 и 47.5 /АЧОС № 5232 от 18.12.2013г./ 
850
258
130
20
72 лв.
/ с ДДС/
7.
15.05.2015г. 
14.45 ч.
ПИс К№ 72789.47.8 по КК на с. Тополово, м. „Почовала”, незастроен, ТП – зем.територия, НТП – ливада, V категория, съседи: поз. имоти №№ 47.12, 47.13, 47.39, 47.6 и 47.9 /АЧОС № 5081 от 30.10.2013г./ 
1284
390
200
30
72 лв.
/ с ДДС/
8.
15.05.2015г. 
15.30 ч.
ПИ№ 21676.27.77 по ККна с. Добростан, м. „Юрта”, незастроен, ТП: зем.територия, НТП: нива, VІІІ категория, при граници: поз. имоти – 21676.100.15 и 21676.27.99 /АЧОС № 4613 от 19.03.2013г./
571
1740
900
100
72 лв.
/ с ДДС/
9.
15.05.2015г. 
16.00 ч.
ПИс К№ 00702.516.505 по КК на Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване  (до 10м.), находящ се на ул. „Сан Стефано” № 2, УПИ І, кв. 158 по ПУП на гр. Асеновград, при граници: поз. имоти – 516.506, 516.145 и 516.146 /АЧОС № 5548 от 20.08.2014г./
489
49 120
25000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 27.04.2015г. до деня  предхождащ  търговете/14.05.2015г./от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 18.05.2015г. до деня предхождащ повторните търгове/28.05.2015г/срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 29.05.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 29.05.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА”ЕТ Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ”ЕТ Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕС МАК АРДЪЛ”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
Обява за заинтересовани лица и общественост Валидно до: 12.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог). Валидно до: 10.06.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.06.2015
Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асеновград и с. Леново Валидно до: 03.06.2015
Публични търгове зя продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 01.06.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Добростан и гр. Асеновград Валидно до: 29.05.2015
РЕШЕНИЕ № 248 от 17 април 2015 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 27.05.2015
Публични търгове за продажба на 11 бр. имоти в с. Червен, П. Евтимово, кв. Горни и Долни Воден и Асеновград Валидно до: 27.05.2015
Заповед № 532/ 23.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив Валидно до: 21.05.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 30.09 кв.м. находящ се кв. Долни Воден, гр Валидно до: 15.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГР. А-Д Валидно до: 13.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ гр. А-Д Валидно до: 13.05.2015
Съобщение съгласно чл. 62 "а", ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 11.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ППЗК „НАПРЕДЪК - ЛЕНОВО” Валидно до: 22.04.2015

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм