Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове зя продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения№ 1832, 1833, 1835, 1837, 1838 и 1839 от 25.03.2015г. на Общински съвет -Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-565,А-566, А-567, А-568, А-569 и А-570 от 15.04.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
 
18.05.2015г.
9.15 ч.
ПИс К№ 80437.18.1 по ККна с. Червен, м. „Край село”, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: нива, VІ категория, при граници: поз. имоти – 100.5, 100.4, 100.3, 18.2, 15.116 и 17.18 /АЧОС № 4095 от 03.05.2012г./ 
910
3720
1800
300
72 лв.
/ с ДДС/
2.
 
18.05.2015г.
9.45 ч.
ПИс К№ 99087.21.107 по ККна кв. Горни Воден, м. „Хортопи”, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП: изоставена орна земя, ІХ  категория, при граници: поз. имоти – 21.25, 21.123, 21.23, 21.10, 21.11, 21.12 и 21.13 /АЧОС № 5702 от 23.01.2015г./ 
501
1282
600
100
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
18.05.2015г.
10.30 ч.
ПИс К№ 49309.27.342 по ККна с. Мулдава, м. „Параколово”, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП: друг вид трайно насаждение, ІХ  категория, стар идентификатор: 49309.11.51, съседи: поз. имоти – 27.362, 27.335, 27.434 и 27.361 /АЧОС № 5634 от 19.11.2014г./ 
1058
2220
1100
200
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
18.05.2015г.
11.15 ч.
ПИс К№ 99087.224.61 по КК на кв. Горни Воден, м. Баш колиба, ТП: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ),ІХ категория,  номер по предходен план: 240061, при съседи: поз. имоти – 224.63, 224.96, 224.101, 224.77 и 224.62. /АЧОС № 5751от 23.02.2015 г./ 
791
7300
3500
500
72 лв.
/ с ДДС/
5.
18.05.2015г.
12.00 ч.
ПИс К№ 00702.506.59 по КК на Асеновград,ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване  (до 10м.), находящ се в ПЗ „Север”, м. „Керемидарка”. Имотът попада в УПИ V – обществени дейности, кв. 8 по ПУП на ПЗ „Север” - гр. Асеновград, стар идентификатор: 00702.506.140, при граници: поз. имоти – 506.160, 506.141, 506.16 и 506.888 /АЧОС № 5423 от 13.05.2014г./ 
6494
233300
110000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
6.
18.05.2015г.
14.00 ч.
ПИс К№ 00702.526.138.1.13 по КК на Асеновград, за подземен гараж и 5 % ид.ч. от общите части на етажната сграда, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 2, до бл. Орфей,при съседи: 1.12 и 1.14/АЧОС № 434от 01.11.1999г./ 
14.18
4450
2000
200
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 30.04.2015г. до деня  предхождащ  търговете /15.05.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 19.05.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /29.05.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община  Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете(15.05.2015г.).
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете(15.05.2015г.)
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 01.06.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 01.06.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-КВ”ООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Л Б Б Д”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КПТУ„ВЪЗРАЖДАНЕ” Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА”ЕТ Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ”ЕТ Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕС МАК АРДЪЛ”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
Обява за заинтересовани лица и общественост Валидно до: 12.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог). Валидно до: 10.06.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.06.2015

Страница: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм