Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение съгласно чл. 62 "а", ал. 1 от Закона за водите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Съгласно чл. 62 “а”, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с Вх. № 14.00.172 от 17.04.2015 г. за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
 
1.Цел на заявеното използване на водите:
Пълнене на басейни в обект Аквапарк и ресторантски комплекс в УПИ І – 109 за хотелски комплекс.
 
2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Аквапарк и ресторантски комплекс в УПИ І – 109 за хотелски комплекс с идентификатор ПИ: 99087.19.109 местността “Арменка” квартал Горни Воден – 5 броя басейни.
 
3.Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:
Водоизточник на минерална вода сондаж № 6 от находище “Асеновград” находящ се в УПИ VІ – 410 – стопанска дейност, кв. 9 по плана на ПЗ “Север”, новоизграден водопровод за напълване на басейните от сондаж № 6 до “Аквапарк и ресторантски комплекс”
 
4.Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалната единица.
Община Асеновград; град Асеновград, Област Пловдив, местността “Арменка”, квартал Горни Водев, ЕКАТЕ 99087.
 
5.Проектираните параметри на използване:
Количество вода – 10 000 куб.м.
Период за черпене на водата – от 01.04. до 31.10 (от април до октомври).
Температура на водата – 41.5 градуса С.
Понижение на водното ниво – 23.33 м. до кота + 215.5
 
6.Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
  • да ползва минерална вода от сондаж № 6 единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел.
  • да не предоставя минерална вода, предмет на разрешителното за ползване от други обекти.
  • да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди разходномерното устройство, отчитащо ползваните количества минерална вода от сондаж № 6.
  • устройства за измерване на температурата на минералната вода, на налягането и за взимане на проби от минерална вода да се монтират само след разходомерното устройство за отчитане на добитите количества минерална вода.
  • измерването на ползваните обеми минерална вода да се извършва, с водомер, пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.
  • титулярът на разрешителното да заплаща такса за водовземане съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерски съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.
  • Таксата за водовземане се внася от титуляра на разрешителното по сметка на Община Асеновград.
7.Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Община Асеновград, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
 
Инж. Мария Вълканова  /п/                                                             
Зам. кмет на Община Асеновград                                               
оправомощена със Заповед за заместване                                  
№ А-421/25.03.2015 г. на Кмета на Община Асеновград
                                                                                                           
Съгласувал: /п/
Пенка Кисова -
Н-к отдел “Правен”
 
Изготвил:/п/
Тодор Йорданов –
Н-к отдел “Стопански дейности”

 


Валидно до: 11.05.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 08.06.2015
Публични търгове за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в Асеновград и с. Леново Валидно до: 03.06.2015
Публични търгове зя продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Мулдава, кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 01.06.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Добростан и гр. Асеновград Валидно до: 29.05.2015
РЕШЕНИЕ № 248 от 17 април 2015 г. на Министерски съвет за обект „ПЪТ ІІ-86 „ПЛОВДИВ–АСЕНОВГРАД–СМОЛЯН“ Валидно до: 27.05.2015
Публични търгове за продажба на 11 бр. имоти в с. Червен, П. Евтимово, кв. Горни и Долни Воден и Асеновград Валидно до: 27.05.2015
Заповед № 532/ 23.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив Валидно до: 21.05.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 30.09 кв.м. находящ се кв. Долни Воден, гр Валидно до: 15.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГР. А-Д Валидно до: 13.05.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ гр. А-Д Валидно до: 13.05.2015
Съобщение съгласно чл. 62 "а", ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 11.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3” ООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ППЗК „НАПРЕДЪК - ЛЕНОВО” Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ”ЕООД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЗЛАТЕН ВРЪХ-ДИМИТРОВ-С-ИЕ”СД Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КРЪСТЬО ДИМОВ” Валидно до: 22.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ДЕПА”ООД Валидно до: 22.04.2015

Страница: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм