Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение съгласно чл. 62 "а", ал. 1 от Закона за водите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Съгласно чл. 62 “а”, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с Вх. № 14.00.172 от 17.04.2015 г. за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
 
1.Цел на заявеното използване на водите:
Пълнене на басейни в обект Аквапарк и ресторантски комплекс в УПИ І – 109 за хотелски комплекс.
 
2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Аквапарк и ресторантски комплекс в УПИ І – 109 за хотелски комплекс с идентификатор ПИ: 99087.19.109 местността “Арменка” квартал Горни Воден – 5 броя басейни.
 
3.Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:
Водоизточник на минерална вода сондаж № 6 от находище “Асеновград” находящ се в УПИ VІ – 410 – стопанска дейност, кв. 9 по плана на ПЗ “Север”, новоизграден водопровод за напълване на басейните от сондаж № 6 до “Аквапарк и ресторантски комплекс”
 
4.Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалната единица.
Община Асеновград; град Асеновград, Област Пловдив, местността “Арменка”, квартал Горни Водев, ЕКАТЕ 99087.
 
5.Проектираните параметри на използване:
Количество вода – 10 000 куб.м.
Период за черпене на водата – от 01.04. до 31.10 (от април до октомври).
Температура на водата – 41.5 градуса С.
Понижение на водното ниво – 23.33 м. до кота + 215.5
 
6.Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
  • да ползва минерална вода от сондаж № 6 единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел.
  • да не предоставя минерална вода, предмет на разрешителното за ползване от други обекти.
  • да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди разходномерното устройство, отчитащо ползваните количества минерална вода от сондаж № 6.
  • устройства за измерване на температурата на минералната вода, на налягането и за взимане на проби от минерална вода да се монтират само след разходомерното устройство за отчитане на добитите количества минерална вода.
  • измерването на ползваните обеми минерална вода да се извършва, с водомер, пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.
  • титулярът на разрешителното да заплаща такса за водовземане съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерски съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.
  • Таксата за водовземане се внася от титуляра на разрешителното по сметка на Община Асеновград.
7.Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Община Асеновград, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
 
Инж. Мария Вълканова  /п/                                                             
Зам. кмет на Община Асеновград                                               
оправомощена със Заповед за заместване                                  
№ А-421/25.03.2015 г. на Кмета на Община Асеновград
                                                                                                           
Съгласувал: /п/
Пенка Кисова -
Н-к отдел “Правен”
 
Изготвил:/п/
Тодор Йорданов –
Н-к отдел “Стопански дейности”

 


Валидно до: 11.05.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОБИТЕЛ” ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МИЛК КЪМПАНИ” ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРЛТЕКС” ООД Валидно до: 26.07.2015
Съобщение до н-ци Вангел Димитров Бинев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Никола Иванов Бекриев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Мария Вълчева Митрева, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Георги Вълчев Гьоргов, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Василка Хр. Гьоргова, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжност - Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Валидно до: 09.07.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-КВ”ООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Л Б Б Д”ЕООД Валидно до: 21.06.2015

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм