Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


59 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 59-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,20.05.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-39/04.05.2015 г.
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-233/05.05.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-227/04.05.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект на Терен № 1 с площ 12.00 кв.м., находящ се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, УПИ ІІІ-жил.застрояване, кв.281 по плана на гр.Асеновград.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-228/04.05.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект на Терен № 2 с площ 16 кв.м., находящ се на ул.”Авксентий Велешки”, между кв.307, 308 и 309 по плана на гр.Асеновград.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-229/04.05.2015г., относно заявление от “Български пощи” ЕАД за удължаване срока на договори за наем на обекти – общинска собственост.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-232/05.05.2015г., относно заявление от ЕТ “ХАИР – Рамадан Наимов” за удължаване срока на договор за наем.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-268/07.05.2015г., относно удължаване срока на договори за наем на обекти - Терени № 4.3 и 4.4, находящи се на ул.”Авксентий Велешки”, между кв.307, 308 и 309 по плана на гр.Асеновград.
7. Доклада – мотивирано предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-216/29.04.2015 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект язовир в местността “Корията”, находящ се в с.Стоево.
8. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-234/05.05.2015 г., относно заявление от Мюмюн Али и Сенур Аптурахман за покупка на общинска земя, находяща се в гр.Асеновград с цел прилагане на регулация.(ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-235/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.530.229 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-236/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 72789.502.633 по КК на с.Тополово.(ПК по БФ)
11. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-238/05.05.2015г., относно продажба на 3 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с.Тополово.(ПК по БФ)
12. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-239/05.05.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с.Тополово.(ПК по БФ)
13. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-240/05.05.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с.Патриарх Евтимово.(ПК по БФ)
14. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-242/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 80437.19.3 по КК на с.Червен.(ПК по БФ)
15. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-243/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с КИ №07870.30.83 по КК на с.Бор.(ПК по БФ)
16. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-244/05.05.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с.Нови Извор.(ПК по БФ)
17. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-256/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.8.241 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
18. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-257/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 72789.99.57 по КК на с.Тополово.(ПК по БФ)
19. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-258/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 69273.16.26 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ)
20. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-259/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 32398.30.40 по КК на с.Нови Извор.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-237/05.05.2015г., относно разпореждане с поземлен имот КИ № 70737.14.23 по КК на с.Сини връх – частна общинска собственост.(ПК по БФ)
22. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-219/29.04.2015г., относно молба от Живка Славова Тодорова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
23. Доклана записка от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-220/29.04.2015г., относно молба от Фанка Ясенова Любенова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
24. Доклана записка от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-221/29.04.2015г., относно молба от Дияна Христева Терзиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
25. Доклана записка от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-222/29.04.2015г., относно молба от Христина Василева Грозева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-255/05.05.2015г., относно изменение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-266/07.05.2015 г., относно даване на съгласие за изграждане на паметник на загиналите във войните жители на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-267/07.05.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ VІ-културен дом и УПИ VІІ-за озеленяване, кв.11 по регулационния пран на с.Нареченски бани.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-265/07.05.2015 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект “Укрепване на свлачище-инженеринг /проучване, проектиране и укрепване на път PDV1015 / ІІ-86 Пловдив – Асеновград/ - Асеновград – кв.Горни Воден – манастир “Св.Кирил и Юлита” при км 1625 + 80.
30. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-262/05.05.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.16.47 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за плодохранилище.
31. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-263/05.05.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.7.142 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
32. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-225/30.04.2015г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград и инвестиционната програма за 2015 г. /ПК по УРТО/
33. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-217/29.04.2015 г., относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
34. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-224/30.04.2015 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на “Обреден дом” ЕООД гр.Асеновград.
35. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-226/04.05.2015г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Асеновград за 2014 г.
36. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-264/07.05.2015г., относно енергийно обновяване и подобряване на експлоатационната годност на системата за улично и парково осветление на територията на Община Асеновград.
37. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-230/05.05.2015 г., относно ежегодна имуществена вноска на СНЦ “Фонд за развитие на летище Пловидв – Южната врата на България”.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
38. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-246/05.05.2015г., относно отчети на читалищата на община Асеновград за 2014 година.
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
39. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-231/05.05.2015г., относно приемане на Правилник за Устройството и дейността на Исторически музей – гр.Асеновград. /ПК по ОК/
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
40. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-249/05.05.2015 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Асеновград за 2016 г.
41. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-218/29.04.2015 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2015 г.
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-250/05.05.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на 43 ветерани участници във Втората световна война.
43. Предложение от Председателите на ПП групите в Общински съвет-Асеновград вх.№С-21/07.05.2015г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ферад Ферадов за сина му Мерт Ферадов.(ПК по БФ)
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-251/05.05.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Атанас Николов Илиев.(ПК по БФ)
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-252/05.05.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Галя Димитрова Удонжиева.(ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                   /упълномощен съгл.Заповед №18/21.04.2015г./
                                                                                          ФЕРДИ КАДИР
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 11.05-14.05.2015Г.
 
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

11.05.2015 Г. (понеделник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

12.05.2015Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

12.05.2015 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

  ПРАВНА

13.05.2015 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

13.05.2015Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

14.05.2015Г. (четвъртък)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 
 
 
 

Валидно до: 22.05.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ Е НАСРОЧЕН НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЧКОВО Валидно до: 21.02.2016
9-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.02.2016
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Валидно до: 07.02.2016
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване състава на СИК Валидно до: 02.02.2016
8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.01.2016
НА 22.01.2016 г. /ПЕТЪК/ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" НЯМА ДА ОБСЛУЖВАТ ГРАЖДАНИ Валидно до: 22.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015" Валидно до: 21.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО", РЕКОЛТА 2015 ГОДИНА Валидно до: 15.01.2016
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ Валидно до: 08.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОЛЕДНАТА УКРАСА НА ГРАДА Валидно до: 31.12.2015
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД-С.ЛЯСКОВО ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 16.12.2015
5-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.12.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция по проект за Техническа помощ за подготовка на инвест. проекти на гр.Асеновград Валидно до: 10.12.2015
Покана за участие в избор на представители с цел създаването на местно партньорство за кандидатстване по Мярка 19 на „ПРСР“ Валидно до: 07.12.2015
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА Валидно до: 07.12.2015
IV-то редовно заседание на ОбС-Асеновград - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 02.12.2015
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2016 г. Валидно до: 30.11.2015
Председателят на общински съвет Асеновград свиква III-то извънредно заседание на ОбС Валидно до: 24.11.2015
II-ро - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ДНЕВЕН РЕД Валидно до: 18.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов” Валидно до: 16.11.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм