Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № 1917 и 1918 от 22.04.2015г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-725,А-726, А-727, А-728, А-729, А-730, А-731, А-732 от 08.05.2015г. и Заповед № А-741 от 11.05.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Жълт камък и с. Бор, Община Асеновград 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
09.06.2015г.
8.30 ч.
ПИс К№ 29581.100.4по КК на с. Жълт камък, п.к. 4298, ул.”1-ва”, застроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 1 и построената в имота сграда с кадастрален идентификатор № 29581.100.4.1 на два етажа,с предназначение: административна, делова сграда (бивше кметство), при граници: поз. имоти – 100.74, 100.70, 100.3 и 100.69. За имата е отреден УПИ ІІ – Кметство, кв. 1 по ПУП на Жълт камък /АЧОС № 5546от 18.08.2014г./
Земя – 457 кв.м. и сграда 214 кв.м.
9170
3000
500
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
09.06.2015г.
9.15 ч.
ПИ с К№ 07870.10.3по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.4, 10.336, 10.1 и 10.2 /АЧОС № 2352 от 17.09.2007г./ 
1671
683
340
60
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
09.06.2015г.
10.00 ч.
ПИ с К№ 07870.10.4по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 19.335, 10.336, 10.3, 10.2 и 10.175 /АЧОС № 2353 от 17.09.2007г./ 
2528
1035
500
100
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
09.06.2015г.
10.45 ч.
ПИ с К№ 07870.10.6по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 19.335, 10.7 и 10.8 /АЧОС № 2354 от 17.09.2007г./ 
8366
3303
1600
300
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
09.06.2015г.
11.30 ч.
ПИ с К№ 07870.10.7по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.6, 19.335, 10.63 и 10.8 /АЧОС № 2355 от 17.09.2007г./
1500
614
300
60
72 лв.
/ с ДДС/
6.
09.06.2015г.
12.00 ч.
ПИ с К№ 07870.10.37по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.36, 10.391, 10.176, 30.13 и 10.35/АЧОС № 2368 от 17.09.2007г./
3013
1312
650
100
72 лв.
/ с ДДС/
7.
09.06.2015г.
14.00 ч.
ПИ с К№ 07870.10.38по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.338 /АЧОС № 2374 от 18.09.2007г./
1111
455
200
40
72 лв.
/ с ДДС/
8.
09.06.2015г.
14.30 ч.
ПИ с К№ 07870.10.48по КК на с. Бор, м. Саръкая, ТП– земеделска територия, НТП – нива, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.47, 10.247, 30.16, 10.736, 30.18 и 30.85 /АЧОС № 2377 от 18.09.2007г./
849
370
180
30
72 лв.
/ с ДДС/
9.
09.06.2015г.
15.15 ч.
ПИ с К№ 07870.10.247по КК на с. Бор, м. Соват, ТП– земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, ІХ категория, при граници: поз. имоти №№ 10.29, 10.338, 10.246, 30.16, 10.48, 10.47 и 10.391 /АЧОС № 2147 от 31.05.2007г./
1933
840
420
80
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 25.05.2015г. до деня  предхождащ  търговете /08.06.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 10.06.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /22.06.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.06.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 23.06.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРК СОФТ”ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КРОН – 96”АД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРИСТИНА КОСТАДИНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ТОТЕВ Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИНА ИЛИЕВА ХРИСТЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ПЕТКА ДИМИТРОВА” Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „МАРИЯН КИРОВ - 78” Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕС МАК АРДЪЛ”ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА БУШЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕРА ВАСИЛЕВА БУШЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БАЙРЯМ ШАБАН ЮСЕИН Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ХЕРМЕС - 2002” ООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТАЙФУН - 2003” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РУМ 2002” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОБИТЕЛ” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МИЛК КЪМПАНИ” ООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БОЛ - ЕСТЕЙД” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
ОП с наименование „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация Валидно до: 15.11.2015
ОП с наименование „Избор на изпълнител на текущ одит по проект: “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната Валидно до: 15.11.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 29.10.2015

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм