Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения№ 1916, 1915, 1913 и 1912 от 22.04.2015г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-751,А-752, А-753, А-754, А-755, А-756, А-757, А-758 и А-759 от 11.05.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав, Община Асеновград 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
10.06.2015г.
8.30 ч.
ПИс К№16955.13.2 по КК на с. Горнослав, земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, Х категория, при граници на имота: поз. имоти №№ 14.2, 14.1, 13.4, 13.3, 13.1 и 19.7 /АЧОС № 4035 от 11.04.2012г./
16614
8200
4000
700
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
10.06.2015г.
9.15 ч.
ПИс К№16955.20.40 по кад. карта на с. Горнослав, земеделска територия, НТП – лозе, VІ категория, при граници на имота: поз. имоти №№ 20.49, 20.33, 20.31 и 19.56 /АЧОС № 4037 от 11.04.2012г. /
1471
750
350
60
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
10.06.2015г.
10.00 ч.
ПИс К№16955.27.62 по кад. карта на с. Горнослав, земеделска територия, НТП – ливада, VІІІ категория, при граници на имота: поз. имоти №№ 27.1, 27.6, 27.65 и 27.61 /АЧОС № 4077 от 02.05.2012г. /
1354
680
300
50
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
10.06.2015г.
10.45 ч.
ПИ№ 49309.8.105 по КК на с. Мулдава, незастроен, ТП: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.106, 8.110, 8.104 и 8.111. За имота е отреден УПИ V – общински, 105, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5519 от 10.07.2014г./
447
11175
5500
500
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
10.06.2015г.
11.30 ч.
ПИ№ 49309.8.106 по КК на с. Мулдава, ТП: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.107, 8.110, 8.105 и 8.111. За имота е отреден УПИ ІV – общински, 106, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5520 от 10.07.2014г./
444
11100
5500
500
72 лв.
/ с ДДС/
6.
10.06.2015г.
12.00 ч.
ПИ№ 49309.8.107 по КК на с. Мулдава, ТП: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.108, 8.110, 8.106 и 8.111. За имота е отреден УПИ ІІІ – общински, 107, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5521 от 10.07.2014г./
443
11075
5500
500
72 лв.
/ с ДДС/
7.
10.06.2015г.
14.00 ч.
ПИ№ 49309.8.108 по КК на с. Мулдава, ТП: урбанизирана  територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 8.109, 8.96, 8.110, 8.107 и 8.111. За имота е отреден УПИ ІІ – общински, 108, кв.43 по ПУП на с. Мулдава /Акт за ЧОС № 5522 от 10.07.2014г./
408
10200
5000
500
72 лв.
/ с ДДС/
8.
10.06.2015г.
14.45 ч.
ПИ№ 80437.101.524 по ККна с. Червен, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.457, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ХV- общински, съседи: поз. имоти – 101.525, 101.523, 101.527, 101.511 и 101.510 /АЧОС № 4353 от 08.11.2012г./
625
12500
6100
1000
72 лв.
/ с ДДС/
9.
10.06.2015г.
15.30 ч.
ПИ№ 22839.100.403 по КК на с. Долнослав, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: поз. имоти – 40.66, 100.337, 40.65, 100.336, 100.238 и 100.338 /АЧОС № 5773 от 17.03.2015г./
361
2416
1200
200
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 27.05.2015г. до деня  предхождащ  търговете /09.06.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 11.06.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /23.06.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
За позиция 7 от таблицата, право да участват в търга имат само лица с установена жилищна нужда, които са картотекирани по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти (НУРУЖНГНПНПОЖИ)
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 24.06.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 24.06.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕСТАВАС-СТАНИМИР ЯНАДЖИЕВ” ЕТ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЗДРАВКО ТЕОДОРОВ МИРЧЕВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАНКА ИЛИЕВА КЮШЕВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ МИХАЙЛОВА КОСТОВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САМЕТ ЙЪЛМАЗ АХМЕД Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СОМЕГ” ЕООД Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ АВРАМОВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СЪНСЕТ” ЕООД Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЕОДОР ЗДРАВКОВ МИРЧЕВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЕОДОРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ДИАНОВ КАРАГЬОЗОВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХУЛИЯ ХАЛИТ АПТИШ - КАМБЕР Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЮЛИЯН МИЛЕНОВ КЮШЕВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЮЛИЯНА БОРИСОВА МИНЧЕВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯСЕН СТЕФАНОВ СОЛАКОВ Валидно до: 28.01.2016
Списъци за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността директор на дирекция "УРБД" Валидно до: 08.01.2016
Община Асеновград обявява свободни помещения за извършване на здравни дейности Валидно до: 31.12.2015
Обявление на подбор за двама социални работници, предоставящи услугата "ПРИЕМНА ГРИЖА" по проект "ПРИЕМИ МЕ 2015" Валидно до: 21.12.2015

Страница: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм