Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за заинтересовани лица и общественост

Обява за заинтересовани лица и общественост
 
На основание чл.4 ал.2 от НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейностти и технологии /Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр.25 от 18.03.2003 г„ изм. ДВ бр.3/2006 год./
 
1. Инвеститор: Община Асеновград
2. Седалище и адрес: гр. Асенвград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9
3. Телефон, факс, e-mail:070010502; 0331/65156; obstina@assenovgrad.com
4. Лице за контакт: инж. Мая Василева тел. 0889404823
 
СЪОБЩАВА
 
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Стабилизиране на язовир „Тополово” 2, с. Тополово” в землището на с. Тополово с ЕКАТТЕ 72789
 
Община Асеновград  в качеството си на Инвеститор, изразява своето ново инвестиционно намерение за реконстркция на земно насипна язовирна стена „ Тополово 2 „ в землището на с. Тополово, като внася Заявление по чл.6 от Наредба №2 за оценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения до РИОСВ Пловдив.
 
Реконструкцията се изразява в изграждане на нов основен изпускател с входна и изходна шахта и дренажна призма, оформяне на сухия откос и преливника, стабилизиране на короната на стената.
 
За изграждането на основния изпускател с диаметър 426 мм ще се използва технология за хоризонтално сондиране, т.е. няма да се прорязва язовирната стена. В началото на основния изпускател ще се изгради входна шахта, която ще е в чашата на язовира. На края на изпускателя ще се изгради изходна шахта със суха камера, енергогасителна камера с  преливник и запорно съоръжения към съществуващия напоителния канал.
 
За прекъсване на филтрацията ще се изгради дренажна призма в петата на сухия откос. Тя ще се състои от три пласта – пясък, баластра и чакъл, а центъра на призмата ще се изгради от камък.
 
От преминавалите тежкотоварни превозни средства по короната на стената тя се е деформирала като са се образували коловози, в които се е събирала вода. Допълнително наклона на билото е към сухия откос. В следствие на тези неща се е преовлажнявал горния слой и са образували свлачищни процеси по сухия откос на стената, който е стръмен.
 
Сухия откос ще се оформи с наклон 1:2,75 с земен материал. Преливника ще се възстанови на кота 432,50, като се стабилизира с бутобетон.
 
Короната на язовирната стена ще е на кота, като се положат пластове от пясък и трошен камък. Напречния и наклон ще е към водния откос. 
 
Реконструкцията на прага няма да окаже влияние на биологичното разнообразие в района.
Строителството ще се извършва през сухите месеци, извън размножителния период на рибата.
 
Лице за контакт: инж. Мая Василева
Писмени становища и мнения се приемат в Община Асеновград.
Приложение: Ситуация

 


Валидно до: 12.06.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА КВ”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА – ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАКС ГРУП 1”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛББД” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОКИ 1” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕСТАВАС – СТАНИМИР ЯНАДЖИЕВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ Валидно до: 25.09.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 21.09.2015
Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в с. Стоево и кв. Долни Воден Валидно до: 13.08.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 06.08.2015

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм