Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Патриарх Евтимово и с. Червен - общинска собственост

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения№ 1952, 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 от 20.05.2015г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-910,А-911, А-912, А-913, А-914, А-915, А-916 и А-917 от 02.06.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в гр. Асеновград, с. Тополово, с. Патриарх Евтимово и с. Червен
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
13.07.2015г.
8.30 ч.
ПИ00702.533.259по КК на Асеновград, с ТП: урб.територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), при граници: поз. имоти – 533.251, 533.263, 533.214, 533.260, 533.261 и 533.258. За имота е отреден УПИ ХVІІ-общински, кв. 381 по ПУП на гр. Асеновград /АЧОС № 855 от 08.07.2002 г./
206
2880
1400
200
72лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
9.15 ч.
ПИ00702.530.229по КК на Асеновград, незастроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: за друг вид производствен, складов обект, при граници: поз. имоти – 530.239, 530.19, 530.230 и 530.217.  /АЧОС № 1895 от 28.12.2006г./
279
25800
12000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
10.00 ч.
ПИ72789.502.633по КК на с. Тополово, незастроен, с ТП: урб.територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при граници: поз. имоти – 502.341, 502.634, 502.333 и 502.337.  За имота е отреден УПИ ХІ – 502.633, кв. 6 по одобрен ПУП на с. Тополово /АЧОС № 5516 от 09.07.2014г./
343
7690
3500
500
72 лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
10.45 ч.
ПИ№ 72789.148.5по КК на с. Тополово, м. „Джелапкъра”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – лозе, VІІІ категория, съседи: поз. имоти №№ 148.6, 160.420, 148.270 и 148.4 /АЧОС № 5277 от 16.01.2014г./
1894
4735
2000
500
72 лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
11.30 ч.
ПИ№ 72789.150.5по КК на с. Тополово, м. „Джелапкъра”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – лозе, VІІІ категория, съседи: поз. имоти №№ 160.420, 150.4, 150.6 и 149.270 /АЧОС № 5278 от 16.01.2014г./
1645
4112
2000
400
72 лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
12.00 ч.
ПИ№ 55590.111.385 по КК на с. Патриарх Евтимово, незастроен, ТП– урб.територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 457, кв. 47, парцел: V – ст. дейности, при граници: поз. имоти №№ 111.366, 111.386, 111.367 и 111.267. За имота е отреден УПИ V – стопанска дейност, кв. 47 по ПУП на селото /АЧОС № 398 от 17.05.1999г./ 
2074
20740
10000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
14.00 ч.
ПИ№ 55590.111.386 по КК на с. Патриарх Евтимово, незастроен, ТП– урб.територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 457, кв. 47, парцел: VІ – ст. дейности, при граници: поз. имоти №№ 111.387, 111.385, 111.267 и 111.366. За имота е отреден УПИ VІ – стопанска дейност, кв. 47 по ПУП на селото /АЧОС № 399 от 17.05.1999г./ 
2122
21220
10000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
13.07.2015г.
14.45 ч.
ПИ№ 80437.19.3 по КК на с. Червен, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – нива, VІІ категория, съседи: поз. имоти №№ 19.7, 12.28, 12.24, 101.526, 12.32, 101.527, 101.423 и 101.422  /АЧОС № 5787 от 03.04.2015г./
23740
72720
35000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 29.06.2015г. до деня  предхождащ  търговете /10.07.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 14.07.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /24.07.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 27.07.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308  

Валидно до: 27.07.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в с. Стоево и кв. Долни Воден Валидно до: 13.08.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 06.08.2015
ОП с наименование ”Инженеринг(проектиране,строителство,доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на ПСОВ-гр.Асеновград. Валидно до: 06.08.2015
Публични търгове за отдаване под наем на 9 обекта (терени) - общинска собственост в Асеновград Валидно до: 03.08.2015
Уведомление по чл. 55 от ППЗК изх. №14-00-3069 от 07.07.2015 г. до "Ваня- Боги" ЕООД Валидно до: 31.07.2015
Съобщение от Общинска служба земеделие- Асеновград относно подаване на декларации в съответствие с чл. 69 от ППЗСПЗЗ Валидно до: 31.07.2015
ОП с наименование: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В ГРАД АСЕНОВГРАД". Валидно до: 31.07.2015
Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Бор, Нови Извор, Стоево и с. Сини връх - общинска собствено Валидно до: 28.07.2015
Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Патриарх Евтимово и с. Червен - общинска собственост Валидно до: 27.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВЕТЛА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОРИОН 2000”ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРМАРЪ”ООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРК СОФТ”ЕООД Валидно до: 26.07.2015

Страница: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм