Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Бор, Нови Извор, Стоево и с. Сини връх - общинска собствено

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения№ 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 и 1975 от 20.05.2015г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-925,А-926, А-927, А-928, А-929, А-930, А-931 и А-932 от 03.06.2015г., Община Асеновград
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в гр. Асеновград, с. Тополово, с. Бор, с. Нови извор, с. Стоево и с. Сини връх 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
14.07.2015г.
8.30 ч.
ПИ№ 07870.30.83 по КК на с. Бор, незастроен, ТП – урб.територия, НТП – нива, съседи: поз. имоти №№ 19.335, 30.1, 10.9, 30.9, 30.8, 30.2, 30.10, 30.3, 30.4, 10.63, 10.64 и 10.8    /АЧОС № 5786 от 03.04.2015г./
2210
4196
2000
200
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
14.07.2015г.
9.15 ч.
ПИ№ 32398.21.52 по КК на с. Нови извор, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, VІ категория, съседи: поз. имоти №№ 22.263, 21.53, 21.41, 21.42, 22.308 и 22.307  /АЧОС № 5788 от 03.04.2015г./
2388
4614
2300
200
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
14.07.2015г.
10.00 ч.
ПИ№ 32398.21.54 по КК на с. Нови извор, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, VІ категория, съседи: поз. имоти №№ 111.53, 22.263, 111.1, 21.41 и 21.53  /АЧОС № 5789 от 03.04.2015г./
829
1600
800
100
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
14.07.2015г.
10.45 ч.
ПИ№ 00702.8.241 по КК на гр. Асеновград, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – нива, V категория, съседи: поз. имоти №№ 8.215, 8.220, 8.219 и 8.221  /АЧОС № 3648 от 08.06.2011г./
1920
9600
2000
300
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
14.07.2015г.
11.30 ч.
ПИ№ 72789.99.57 по КК на с. Тополово, м. „Лещето”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – нива, ІV категория, съседи: поз. имоти №№ 99.56, 99.58, 99.43, 99.42 и 99.41 /АЧОС № 5323 от 10.02.2014г./
552
300
150
20
72 лв.
/ с ДДС/
6.
14.07.2015г.
12.00 ч.
ПИ№ 69273.16.26 по КК на с. Стоево, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – нива, V категория, съседи: поз. имоти №№ 16.27, 2.68 и 16.36  /АЧОС № 5456 от 23.05.2014г./
686
1222
500
50
72 лв.
/ с ДДС/
7.
14.07.2015г.
14.00 ч.
ПИ№ 32398.30.40 по КК на с. Нови извор, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – нива, ІV категория, съседи: поз. имоти №№ 20.207, 30.41, 30.39 и 5.100  /АЧОС № 4998 от 11.09.2013г./
2015
3605
1500
100
72 лв.
/ с ДДС/
8.
14.07.2015г.
14.45 ч.
ПИ № 70737.14.23 по КК на с. Сини връх, м. Дъбака, с ТП:земеделска територия, НТП: нива, ІХ категория, при съседи: поз. имоти – 41.27, 14.104, 14.21, 14.22 и 25.121 /АЧОС № 2591 от 15.02.2008 г./
2008
2400
1000
200
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 29.06.2015г. до деня  предхождащ  търговете 13.07.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 15.07.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /27.07.2015г/ срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 28.07.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 28.07.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БОЛ - ЕСТЕЙД” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
ОП с наименование „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация Валидно до: 15.11.2015
ОП с наименование „Избор на изпълнител на текущ одит по проект: “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната Валидно до: 15.11.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 29.10.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 29.10.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 29.10.2015
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив за разпределените масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016 г Валидно до: 23.10.2015
Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 580 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда с К№ 00702.519.536.1 Валидно до: 23.10.2015
Удължаване срока на покана за изразяване на интерес позиция "Психолог" Валидно до: 15.10.2015
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 13.10.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРАКИЯ АГРО ИНВЕСТ” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАИФ АКИФ МЕХМЕД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-АТА-КАМА” Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЮСТЮН” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЧЕТИНЛЕР” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТОДИ-НН-НАЧЕВ С-ИЕ” СД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТЕМПЪЛ” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СПИЙД УЕЙ” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СЕС СОФТ” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПЕТРОЛВЕСТ” ЕООД Валидно до: 25.09.2015

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм