Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения№ 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035 и 2036 от 08.07.2015г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2025, А-2026, А-2027, А-2028, А-2029, А-2030, А-2031, А-2032, А-2033 и А-2034 от 20.07.2015г., Община Асеновград ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти, находящи се в кв. Долни Воден, с. Козаново и с. Мостово, Община Асеновград 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
10.08.2015г.
8.30 ч.
ПИ№ 99088.125.4 по КК на кв. Долни Воден, м. „Горна Вигла”, незастроен, ТП – зем.територия, НТП – За земеделски труд и отдих, ІХ категория, № по предходен план: 025004, съседи: поз. имоти №№ 125.5, 125.6, 24.45 и 125.3 /АЧОС № 5839 от 26.05.2015г./
842
3052
1700
300
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
10.08.2015г.
9.00 ч.
ПИ№ 99088.125.18 по КК на кв. Долни Воден, м. „Горна Вигла”, незастроен, ТП – зем.територия, НТП – За земеделски труд и отдих ІХ категория, съседи: поз. имоти №№ 37.1, 125.19 и 125.16 /АЧОС № 5838 от 26.05.2015г./
772
2330
1100
200
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
10.08.2015г.
9.45 ч.
ПИ № 99088.131.23 по КК на кв. Долни Воден, м. „Бъднята”, ТП – зем.територия, НТП – За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, стар идентификатор: 99088.31.1, номер по предходен план: 031023, съседи: поз. имоти №№ 131.26, 131.34, 131.30 и 131.31  /АЧОС№ 5840 от 26.05.2015г./
242
1089
500
100
72 лв.
/ с ДДС/
4.
 
10.08.2015г.
10.15 ч.
ПИ № 37633.25.13 по КК на с. Козаново, м. „Червената дупка”, незастроен, ТП – зем.територия, НТП – овощна градина, ІV категория, съседи: поз. имоти №№ 25.85, 25.14 и 25.12 /АЧОС № 5672 от 09.01.2015г./
1499
1499
700
130
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 
10.08.2015г.
11.00 ч.
ПИ № 99088.132.42 по КК на кв. Долни Воден, м. „Над селото”, незастроен, ТП: зем.територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), стар идентификатор: 99088.32.1, № по предходен план: 032042, ІХ категория, съседи: 132.45,132.43, 132.38 и 132.64/Акт за ЧОС№5784от 03.04.2015г./
218
870
430
80
72 лв.
/ с ДДС/
6.
10.08.2015г.
11.45 ч.
ПИ№ 49151.55.237 по КК на с. Мостово, ул.”Никола Вапцаров”,  застроен, ТП – урб.територия, НТП – За друг обществен обект, комплекс, и построената в имота сграда с кад. № 49151.55.237.1 със ЗП от 24 кв.м., на един етаж, с предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: 49151.55.14,  съседи: поз. имоти №№ 55.220, 55.238, 55.17, 55.226 и 55.189. За имота е отреден УПИ ХІІ – 55.237,общ.обслужване, кв. 2 по ПУП на с. Мостово  /АЧОС № 5836 от 26.05.2015г./
600
7470
3500
700
72 лв.
/ с ДДС/
7.
10.08.2015г.
12.15 ч.
ПИ№ 99088.134.13 по КК на кв. Долни Воден, м. „Камара”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, стар идентификатор 99088.34.13, съседи: поз. имоти №№ 134.9, 134.34 и 134.107 /АЧОС № 5631 от 19.11.2014г./
744
2840
1400
200
72 лв.
/ с ДДС/
8.
10.08.2015г.
14.00 ч.
ПИ№ 99088.134.19 по КК на кв. Долни Воден, м. „Камара”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ІХ категория, стар идентификатор 99088.34.19, съседи: поз. имоти №№ 134.104, 134.31, 134.20, 134.107 и 134.18 /АЧОС № 5797 от 27.04.2015г./
300
1146
550
100
72 лв.
/ с ДДС/
9.
10.08.2015г.
14.45 ч.
ПИ№ 99088.134.31 по КК на кв. Долни Воден, м. „Камара”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – За земеделски труд и отдих, ІХ категория, съседи: поз. имоти №№ 134.104, 134.44, 134.19 и 134.18 / АЧОС № 5632 от 19.11.2014г./
261
1000
500
100
72 лв.
/ с ДДС/
10.
10.08.2015г.
15.30 ч.
ПИ № 37633.25.16 по КК на с. Козаново, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – овощна градина, V категория, съседи: поз. имоти №№ 25.20, 25.85, 25.24 и 25.23 /АЧОС № 5681 от 09.01.2015г./
947
1000
500
80
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 27.07.2015г. до деня  предхождащ  търговете /07.08.2015г./ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове   тръжна документация се получава от 11.08.2015г. до деня предхождащ повторните търгове /21.08.2015г /срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете (07.08.2015г.)
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 или стая 501 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете. (07.08.2015г.)
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 24.08.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и   Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 64255 или 0331/ 20-308

Валидно до: 24.08.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 21.09.2015
Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в с. Стоево и кв. Долни Воден Валидно до: 13.08.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север" Валидно до: 06.08.2015
ОП с наименование ”Инженеринг(проектиране,строителство,доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на ПСОВ-гр.Асеновград. Валидно до: 06.08.2015
Публични търгове за отдаване под наем на 9 обекта (терени) - общинска собственост в Асеновград Валидно до: 03.08.2015
Уведомление по чл. 55 от ППЗК изх. №14-00-3069 от 07.07.2015 г. до "Ваня- Боги" ЕООД Валидно до: 31.07.2015
Съобщение от Общинска служба земеделие- Асеновград относно подаване на декларации в съответствие с чл. 69 от ППЗСПЗЗ Валидно до: 31.07.2015
ОП с наименование: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В ГРАД АСЕНОВГРАД". Валидно до: 31.07.2015
Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Бор, Нови Извор, Стоево и с. Сини връх - общинска собствено Валидно до: 28.07.2015
Продажба на 8 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград, с. Тополово, Патриарх Евтимово и с. Червен - общинска собственост Валидно до: 27.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВЕТЛА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОРИОН 2000”ЕООД Валидно до: 26.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРМАРЪ”ООД Валидно до: 26.07.2015

Страница: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм